(1)
White, T. J. Wiedza Wlana Chrystusa. wpt 2021, 29, 93-119.