Wrocławski Przegląd Teologiczny https://ojs.academicon.pl/wpt <p>Wrocławski Przegląd Teologiczny (skrót: WPT, ang. Wrocław Theological Review) jest półrocznikiem wydawanym od 1993 roku przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (ang. Pontifical Faculty of Theology in Wrocław) i poświęconym studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii oraz nauk społecznych jako nauk pomocniczych teologii. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (70 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w WPT. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE). <a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/about">Więcej &gt;</a></p> pl-PL wpt@ojs.academicon.pl (Sławomir Zatwardnicki) admin@ojs.academicon.pl (Robert Kryński) Sat, 19 Aug 2023 22:27:17 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The Musicality of the Triune God in Selected Medieval Writings https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5396 <p>Próby wyrażenia niewysłowionej tajemnicy Trójcy Świętej były zawsze wyzwaniem dla autorów i teologów pragnących ująć istotne prawdy o Bogu za pomocą słów. W poszukiwaniu odpowiedniego i adekwatnego języka w pismach teologicznych odwoływano się do terminów muzycznych. Terminy takie jak <span class="Italic">symfonia</span> i <span class="Italic">harmonia</span> były używane już w epoce patrystycznej zarówno przez ortodoksyjnych, jak i heretyckich pisarzy w dyskusjach na temat Trójcy Świętej. Po ostatecznym ustaleniu i upowszechnieniu się właściwego słownictwa dla ortodoksyjnej dyskusji na tematy trynitarne terminy muzyczne lub związane z muzyką zostały odłożone na bok na rzecz teologicznie usankcjonowanych. W średniowieczu jednak przetrwały pewne pozostałości tych wczesnych praktyk i dały życie całemu nowemu nurtowi literatury teologicznej i duchowej, która z kolei była głęboko spleciona z mistycznymi doświadczeniami świętych mężczyzn i kobiet, twierdzących, że doświadczyli tajemnicy trynitarnej w wizjach lub kontemplacji i opowiadających o przeżyciach muzycznych w doświadczaniu Trójjedynego Boga. Z kolei poezja duchowa często wykorzystywała muzyczne metafory lub analogie, aby wyrazić różne aspekty trynitarnej natury Boga, wzmacniając w ten sposób przekaz i rolę muzyki w nim. Oddając hołd mistrzowskiej teologii muzyki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, jego doświadczeniu jako muzyka i głębi jego zrozumienia, w jaki sposób muzyka i teologia przeplatają się, niniejszy artykuł omawia wybrane tematy łączące muzykę i Trójcę Świętą, zawarte w duchowej teologii średniowiecznych autorów.</p> Chiara Bertoglio Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5396 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Kościół, rodzina i państwo w myśli ­błogosławionego „heretyka” Antonia Rosminiego https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5314 <p>W artykule zaprezentowano myśl bł. Antonia Rosminiego, w której podstawą wspólnoty między ludźmi i z Bogiem jest byt uniwersalny. Więź społeczną konstytuuje natomiast wspólnota dóbr. By zaistniała społeczność, konieczne są więzi intelektualne i moralne. Celem istnienia społeczności jest dobro wspólne. Autor omawia kolejno trzy społeczności, których podstawę stanowi osoba ujmowana metafizycznie i które konieczne są do pełnego rozwoju osoby. Pierwszeństwo w tym względzie przyznano Kościołowi, który jest społecznością najbardziej kompletną. W niej ludzkość znajduje udoskonalenie i podniesienie. Stwierdzono, że Rosmini jest zwolennikiem współpracy między Kościołem, państwem i pozostałymi czynnikami społecznymi. Drugą przedstawioną w artykule społecznością jest rodzina postrzegana w świetle prawa naturalnego. Składa się ona ze społeczności koniugalnej, która osiąga pełnię przez uwspólnienie wszystkich dóbr, oraz parentalnej, dzięki której społeczność małżeńska uzyskuje nową relację. Autor wykazuje, że według Rosminiego trzecia społeczność konieczna – obywatelska – nie rodzi się w sposób spontaniczny i naturalny, a jej przedmiotem nie są uprawnienia osoby, lecz sposób ich regulacji. Pełni ona wobec innych społeczności funkcję subsydiarną.</p> Patryk Zarzeczny Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5314 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Recenzja: Sławomir Zatwardnicki, Od teologii objawienia do teologii natchnienia. Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, ss. 812 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5465 Zbigniew Kubacki Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5465 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Recenzja: Walter Richard Kaczorowski, Wprowadzenie do Midrasza Bereszit Rabba na przykładzie rabinicznej historii Abrahama i Sary, seria: Lamad – Bibliotheca Biblica et judaica, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, ss. 508 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5320 Mariusz Rosik Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5320 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Recenzja: R. Pokrywiński, Objawienie Boże a praxis, ­Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022, ss. 240 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5647 Sławomir Zatwardnicki Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5647 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Przejawy funkcjonowania Ruchu Światło-Życie w diecezji legnickiej w latach 1992–2014 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3045 <p class="Abstract-pol">Historia Kościoła to historia wspólnot – mniejszych lub większych. To we wspólnocie, która zapewnia bezpieczeństwo, wsparcie, utwierdzenie i umocnienie, człowiek najbardziej zbliża się do Boga i do bliźniego. Jedną z takich wspólnot, w których chrześcijanin może znaleźć swoje miejsce i otworzyć się na relację z Panem Bogiem, jest ruch Światło-Życie – inicjatywa, której zostało poświęcone niniejsze opracowanie. W artykule zwrócono uwagę na konieczność formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej, liturgicznej realizowaną w ruchu Światło-Życie. Autor spojrzał z perspektywy czasu na owoce funkcjonowania Ruchu w diecezji legnickiej w wielu parafiach. Przypomniano i uporządkowano zasadnicze wydarzenia związane z oazową formacją. Dokonano tego, opierając się na analizie dokumentów z teczek znajdujących się w archiwum kurii diecezji legnickiej czy Wyższego Seminarium Duchownego. Zbadano m.in.: rękopisy kazań, konferencji, katechez; plany rekolekcji, wyjazdów; dekrety i sprawozdania, które pomogły ocenić wartość dzieła zainicjowanego przez ks. Franciszka Blachnickiego.</p> <p> </p> Sławomir Kowalski Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3045 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Funkcjonowanie parafii dwujęzycznej angielsko-polskiej na przykładzie parafii św. Pryscylli w Chicago https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5398 <p><span class="orcid-id-https">Autor w niniejszym artykule omawia funkcjonowanie parafii dwu­języcznej angielsko-polskiej w rzeczywistości Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie rozwiązanie jest bardzo popularne. Główny ciężar duszpasterstwa w językach obcych przesunięto z parafii etnicznych do parafii wielojęzycznych. Taką jest właśnie parafia św. Pryscylli w Chicago, która w swojej historii przechodziła już kilka przemian pod względem etnicznym. Na jej przykładzie autor ukazuje, jak obecnie wyglądają życie liturgiczne, struktura ludnościowa i kwestia przynależności, działanie rady duszpasterskiej do spraw ekonomicznych i życie duszpasterskie. Te elementy zaprezentowano</span><span class="Italic"> </span><span class="orcid-id-https">ze szczególnym uwzględnieniem aspektu używania dwóch języków przez dwie różne grupy etniczne. Przedstawiono również kwestie relacji pomiędzy parafianami posługującymi się językiem angielskim i językiem polskim.</span></p> Michał Mraczek Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5398 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Wielość teorii dotyczących epiklezy rytu hiszpańsko-mozarabskiego https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5485 <p>Niniejszy artykuł stawia sobie za cel przedstawienie w formie swoistego <span class="Italic">status quaestionis</span> najważniejszych badań i opinii dotyczących epiklezy anafor rytu hiszpańsko-mozarabskiego. Wobec faktu, że te opinie znacząco się od siebie różnią, często będąc wręcz sprzecznymi względem siebie, stawia się za cel również pytanie o metodologię tych badań. Kluczowe dla ostatecznych konkluzji artykułu będzie wypracowanie definicji i teologii epiklez hiszpańskich, która wyrasta z analizy oracji <span class="Italic">Post Pridie </span>Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Wydaje się, że we wcześniejszych badaniach nie odkrywano specyfiki epiklezy hiszpańskiej, ale <span class="Italic">apriori</span> zakładano pewną definicję epiklezy, poszukując w mszale modlitw odpowiadających tej definicji. Przez tę zmianę metodologiczną udaje się pokazać, że praktycznie każda anafora hiszpańska posiada prawdziwą epiklezę, która raczej jest epiklezą trynitarną, chrystologiczną, a tylko czasami epiklezą pneumatologiczną. Jest to znakiem starożytności tych modlitw, że nie zawsze występuje w nich epikleza Ducha Świętego. Mimo to udaje się również potwierdzić tezę, że liturgia kształtująca się pod wpływem walk z herezją ariańską, oprócz tego, że jest chrystocentryczna, ma również wzbogaconą euchologię w wymiarze pneumatologii. W niniejszym artykule obala się również niektóre zbyt schematyczne twierdzenia <span class="Italic">Prenotandos </span>do nowego Mszału hiszpańskiego, które sugerują, że istnieje wręcz doskonała, uporządkowana struktura modlitw eucharystycznych tego rytu. Badania nad anaforami rytu mozarabskiego zaprzeczają istnieniu takiej spójnej struktury zbudowanej na ścisłej relacji między słowami ustanowienia, anamnezą i epiklezą.</p> Krzysztof Porosło Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5485 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? W jakim sensie dynamiczny? https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5477 <p>Celem niniejszego artykułu jest szerokie omówienie publikacji <span class="Italic">Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Przekład Dynamiczny opatrzony przypisami i odnośnikami referencyjnymi do osobistego studiowania, a także komentarzami filologicznymi, historycznymi i teologicznymi</span>. Zawartość publikacji budzi rozmaite wątpliwości dotyczące nie tylko braku informacji o tłumaczach czy pozornego oddzielenia od Oficyny Wydawniczej „Vocatio”, ale kwestii zasadniczych, jak zastosowana metoda, potencjalny odbiorca, cel tłumaczenia, rozwiązania translatorskie i błędy merytoryczne, treści przypisów i komentarzy oraz sposoby pozyskiwania recenzji biblistów. Przedstawiona została pokrótce teoria ekwiwalencji dynamicznej wraz z opisem sprzeczności z przyjętymi założeniami metodologicznymi, przykładowymi błędami merytorycznymi i wadliwymi rozwiązaniami translatorskimi pod kątem nadinterpretacji tekstu źródłowego, wpisywania w tekst docelowy treści nieistniejących lub nieuzasadnionych substratem przekładu oraz odredakcyjnego nauczania na rzecz chrześcijaństwa biblijnego. W artykule przedstawionych zostanie kilka szczegółowych analiz dotyczących komentarzy, przypisów i reinterpretacji tekstu źródłowego przez redakcję NPD – tych, które można odczytać jako próbę zniechęcenia czytelników do Kościołów instytucjonalnych i pozyskania dla nowej idei.</p> Rajmund Pietkiewicz, Maciej Małyga, Mariusz Rosik, Mirosław Rucki, Monika Szela-Badzińska, Kalina Wojciechowska, Dominik Tomczyk Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5477 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Własność czy obecność? Teologia Imienia w Dziele Deuteronomistycznym https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5278 <p>Artykuł porusza zagadnienie teologii Imienia jako jednego z elementów charakteryzujących i reprezentujących redakcję deuteronomistyczną. Wobec pojawiających się od kilku dekad głosów podważających interpretację teologii Imienia czy też negujących jej istnienie autorka podejmuje próbę ponownej analizy materiału biblijnego, z którego koncepcja ta się wywodzi, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy teologia Imienia w Dziele Deuteronomistycznym występuje i czy w istocie odwołuje się do problematyki Bożej obecności na ziemi. Język i formuły Imienia – zarówno w Księdze Powtórzonego Prawa, jak i w Historii Deuteronomistycznej – poddane są analizie lingwistycznej i kontekstualnej. Istotnym punktem prowadzonych analiz kontekstualnych będzie odwołanie się do tekstów pozabiblijnych, ze szczególnym uwzględnieniem literatury akadyjskiej, jako że to na nich opierają się hipotezy podważające teologię Imienia.</p> <p> </p> <p> </p> Monika Gądek Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5278 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Jezus z czwartej Ewangelii – uzdrowiciel przynoszący życie od Boga https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5501 <p>W porównaniu z Ewangeliami synoptycznymi, w czwartej Ewangelii zwraca uwagę brak relacji o uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa. Nie ma opowieści o uzdrawianiu chromych, chorych na gorączkę, cierpiących z powodu uschłej kończyny, puchliny czy krwotoku; nie pojawiają się trędowaci, głusi, niemi ani opętani. Stąd pojawiło się przekonanie, że czwarta Ewangelia prawie nie zamieszcza relacji z uzdrowień. Autor niniejszego artykułu przeciwstawia się temu poglądowi i stara się przedstawić taki obraz Jezusa jako uzdrowiciela, jaki zamierzał zaoferować czwarty ewangelista. W tekście podkreślono, że cztery z siedmiu opowieści o cudach i związane z nimi dialogi w tej Ewangelii są związane z uzdrawianiem. W swoim słownictwie Jan używa terminu „znaki” w odniesieniu do cudów, sprawiając wrażenie, że było ich więcej niż siedem, co z kolei może sugerować, że posługa Jezusa charakteryzowała się dokonywaniem cudów, które były przede wszystkim uzdrowieniami. Zwrócono również uwagę, że nakładające się na siebie użycie przez Jana terminu „dzieło” zarówno w odniesieniu do posługi Jezusa, jak i jego cudów nasyca całą służbę Jezusa pojęciem cudownego, twórczego dzieła Boga jako uzdrowiciela, przekazującego swoje życie i obecność jako Zbawiciela. W opowieściach o zdumiewających cudach Jezus jest przedstawiany jako posiadający niezrównaną moc. W swoich uzdrowieniach Jezus jest identyfikowany jako Mesjasz, który przynosi życie od Boga, więc w tych historiach Bóg jest najwyraźniej postrzegany jako prawdziwie wcielony. Odnotowano również, że we wszystkich opowieściach o uzdrowieniach pobrzmiewa echo Męki Pańskiej, tak że dla czytelników Jana doświadczenie obecności Jezusa jako uzdrowiciela jest doświadczeniem mocy zmartwychwstania, która przynosi im życie Boże i stanowi podstawę ich wiary i ewangelizacji.</p> Graham H. Twelftree Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5501 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200 Cribratio Alkorani Mikołaja z Kuzy (1461). Źródła, uczeni i podtrzymywanie dominującej narracji https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5399 <p class="Abstract-pol">W artykule zwrócono uwagę, że badacze Mikołaja z Kuzy mają tendencję do uznawania go za zwolennika „dialogu międzyreligijnego”. Zajmując się analizą irenicznego wysoce poważanego dialogu Kuzańczyka <em><span class="Italic">O pokoju wiary</span></em> (<em><span class="Italic">De Pace Fidei</span></em>, 1453), ignorują albo bagatelizują istotne kwestie, takie jak aktywne zaangażowanie myśliciela w przygotowania do krucjaty czy ostra polemika w dziele <em><span class="Italic">Przesiewanie Koranu</span></em> (<em><span class="Italic">Cribratio Alkorani</span></em>, 1461), w którym Mikołaj z Kuzy odrzuca proroctwa Mahometa i wypowiada się o nim w ostrym tonie. Autor artykułu postawił tezę, że uczeni ustawiają filtry, za pomocą których dewaluują lub całkowite wymazują wszystko, co nie jest zgodne z <em><span class="Italic">O pokoju wiary</span></em>; w ten sposób bronią i podtrzymują dominującą narrację i otrzymany wizerunek swojego bohatera. W niniejszym artykule Nathan Ron ujawnia i potępia to niedopuszczalne zjawisko.</p> Nathan Ron Prawa autorskie (c) 2023 Wrocławski Przegląd Teologiczny http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/5399 Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +0200