O czasopiśmie

Profil czasopisma

Czasopismo ma charakter naukowy i interdyscyplinarny. Zajmuje się publikowaniem artykułów naukowych dotyczących roli wartości, konfliktu wartości, ich przemian oraz oddziaływania na  wielokulturowe społeczeństwa Europy środkowej i wschodniej. Głównym celem czasopisma jest prezentacja badań dotyczących identyfikacji oraz opisu wartości jako czynników mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw ich systemów prawnych i politycznych oraz ich wpływu na komunikacje społeczną.

Aktualnie w czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dyscypliny: nauki socjologiczne, a także: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie. Jednak we wszystkich nadsyłanych tekstach powinna być obecna szeroko rozumiana problematyka z zakresu socjologii wartości czy aksjologii społecznej.

 

Podstawowe informacje

 • ISSN: 0044-4405
 • eISSN: 2543-9715
 • Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma
 • Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Punktacja MNiSW: 20 pkt.
 • Od numer 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie dostęne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Pełniejsze archiwum czasopisma znajduje się tutaj.

W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w Zeszytach Naukowych KUL.
http://www.ithenticate.com/

Prawa autorskie. Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

 • Google Scholar
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
 • Baza czasopism humanistycznych (BazHum)

 

Proces recenzji

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Redakcja ZN KUL, są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję.
 2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 3. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (w przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów
  jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy), którzy:
  a) nie są członkami Redakcji,
  b) nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  c) nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  d) nie są względem autorów z zależności służbowej,
  e) w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  f) nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych (w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach b–f),
  g) są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  h) cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.
 4. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych [1800 znaków]) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.
 5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 6. Redakcja, zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, za pomocą którego recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany na formularzu recenzji, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji przez okres 5 lat.
 8. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 9. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 10. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji.
 11. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, przy wsparciu członków Komitetu Redakcyjnego, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
 12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.
 13. Od 2012 roku Redakcja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę tekstów, które uzyskały pozytywną opinię naukową i zostały przyjęte do publikacji, ale nie zmieściły się do żadnego z wydanych lub przygotowanych numerów.
 14. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
 15. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji czasopisma przez okres pięciu lat.

 

Zapora ghostwriting

Na bazie zaleceń opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wdrożyła procedurę zapory ghostwritting:

 1. Autorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w tym informacji o ich afiliacji oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp., które wykorzystano przy przygotowaniu publikacji), przy czym główna odpowiedzialność spada na autora zgłaszającego artykuł. W zasadnych przypadkach redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania powstałej pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów.
 2. Redakcja ostrzega przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting [1] i guest authorship [2] – deklarując demaskowanie wszystkich wykrytych jej przypadków, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.). Wszystkie takie przejawy nierzetelności będą  przez redakcję dokumentowane.
 3. Nadrzędna zasada dotycząca autorstwa publikacji:

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem dobrych obyczajów. 

---

[1] Ghostwritting – proceder polegający na wniesieniu istotnego wkładu w powstanie publikacji bez ujawnienia własnego autorstwa/współautorstwa, także w przypadku otrzymania podziękowań w publikacji (bez określenia przy tym roli adresata podziękowań w jej powstaniu).

[2] Guest authorship (honorary authorship) – proceder polegający na wskazaniu jako autora/współautora publikacji osobę, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden.

  

Polityka open access

To czasopismo stosuje zasadę bezpośredniego i nieodpłatnego dostępu do jego treści (open access) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), hołdując zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.

  

Zasady etyczne

Zeszyty Naukowe KUL bardzo poważnie podchodzi do kwestii naruszenia praw autorskich, plagiatu oraz wykroczeń związanych z dobrymi praktykami w zakresie publikacji. Staramy się chronić prawa autorów i zawsze badamy oskarżenia o plagiat lub niezgodne z prawem wykorzystanie publikowanych artykułów. W równym stopniu staramy się pry tym chronić reputację czasopisma, która cierpi na stosowaniu złych praktyk. Czasopismo rezerwuje sobie prawo do podjęcia działań w przepadkach stosowania następujących złych praktyk:

 •  w przesłanym artykule pojawia się plagiat innej pracy,
 • w przesłanym artykule pojawia się wykorzystanie objętych prawami autorskimi materiałów strony trzeciej bez jej zgody lub bez dostatecznego uznania tegoż faktu,
 • autorstwo artykułu jest poddawane w wątpliwość.

 W takich przypadkach akcje podejmowane przez czasopismo mogą obejmować:

 •  opublikowanie erraty lub corrigendy,
 • wycofanie artykułu, nawet po jego publikacji,
 • przedstawienie sprawy głowie wydziału, instytucji, lub ciała akademickiego, do którego należy autor,
 • podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

 Zeszyty Naukowe KUL, szukając dobrych rozwiązań w zakresie etyki publikacyjnej, opiera się na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Zasady te, w postaci diagramów, są dostępne tutaj.

   

Lista recenzentów

Rok 2016

Prof. dr hab. Józef Baniak
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński
Prof. dr hab. Jacek Dąbała
Ks. dr hab. Stanisław Fel
Dr hab. Krzysztof Gładkowski
Dr hab. Ewa Głażewska
Dr hab. Arkadiusz Jabłoński
Prof. dr hab. Marek Jabłonowski
Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Dr hab. Wojciech Kajtoch
Ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński
Prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
Dr hab. Wojciech Misztal
Ks. dr hab. Robert Nęcek
Dr hab. Wojciech Pawlik
Dr hab. Tomasz Pawlikowsk
Dr hab. Tadeusz Popławki
Dr hab. Marek Rembierz
Dr hab. Paweł Sobczyk
Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
Prof. dr hab. Józef Styk
Dr hab. Antoni Szwed
Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaremba
Dr hab. Lech Zdybel

 

Rok 2017

Prof. dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Ks. Prof. dr Zbigniew Formella
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Prof. dr hab.Bernadetta Kuczera-Chachulska
Prof. dr hab. Teresa Smolińska
Ks. dr Jacek Nowak
Prof. dr. Ulrich Kropac
Ks. Prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Ks. Prof. Tadeusz Lewicki
Prof. Andrzej S. Wodka
Prof. dr hab. Barbara Kiereś
Prof. dr hab. Andrej Rajsky
Ks. Prof. dr hab. Marek Chmielewski
Prof. dr hab. Piotr Gołdyn
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk
Prof. dr hab. Anna Klim Klimaszewska
Ks. Prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wierzbicki
Dr Paweł Szuppe
Prof. dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz
Ks. Prof. dr hab. Jan. Perszon
Prof. dr hab. Marian Surdacki
Prof. dr hab. Kazimierz Puchowsk
Prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz
Prof. dr hab. Jacek Kulbaka
Dr hab. Wioletta Szymczak
Ks. Prof. dr hab.   Kazimierz Święs
Prof. Jaime Bonet
Ks. prof. dr hab.Grzegorz Wojciechowski
Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
Ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Broński
Prof. dr. hab. Bronisław Sitek
Prof. dr hab. Anna Tarwacka
Prof. dr. hab. Piotr Krajewski
Prof. dr. hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Dr Jakub Szczerbowski
Prof. dr. hab. Tomasz Demendecki
Prof. dr. hab.Andrzej Marciniak
Prof. dr. hab. Renata Świrgoń-Skok
Prof. dr. hab. Piotr Zakrzewski
Prof. dr. hab. Józef Jagieła
Prof. dr. hab. Renata Kamińska
Prof. dr. hab. Krzysztof Amielańczyk
Prof. dr. hab. Ireneusz Kunicki
Dr hab. M.Rutkowski
Dr hab. Kamil Torres
Dr W. Brakowiecki
Dr Janusz Jarosiński
Dr hab. D. Polkowska
Prof. dr hab. Jolanta Szymańska
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

 

Rok 2018

Dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Ks. dr Mariusz Boguszewski
Dr Joanna Buchalska
Dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
Dr hab. Tomasz Demendecki
Dr hab. Jan Izdebski
Dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
Dr hab. Grzegorz Kozieł
Dr Beata Kraska
Dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie
Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Dr hab. Krzysztof Prokop
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Prof. Bronisław Sitek
Dr hab. Katarzyna Stępień
Dr hab. Piotr Szreniawski
Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
Dr Joanna Szyjewska-Bagińska
Dr hab. Dariusz Wadowski, prof. KUL
Dr Aneta Wójciszyn-Wasyl
Dr hab. Wojciech Wytrążek
Dr hab.Tomasz Zarębski, prof. DSW
Dr hab. Andrzej Zawadzki, prof. UJ
Dr hab. Natasza, Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS
Dr hab. Artur Żurawik

 

Rok 2019


Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Ks. dr hab. Paweł Prüfer
Dr hab. Magdalena Zdun
Dr hab. Piotr Długosz
Dr hab. Zbigniew Zagała
Dr hab. Jolanta Łodzińska
Dr hab. Mariusz Zemło
Ks. prof. dr hab. Miroslaw Wróbel
Ks. prof. dr hab. Piotr Goliszek
Dr hab. Piotr Nowakowski
Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
Dr hab. Paweł Nowak
Dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Dr hab. Romuald Piekarski
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Dr hab. Antoni Szwed
Dr hab. Łukasz Jureńczyk
Ks. dr hab. Piotr Kroczek
Ks. dr hab. Tomasz Kraj
Dr hab. Alicja Żywczok
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Dr hab. Jarosław Horowski
Dr hab. Andrzej Pieczywok
Dr hab. Małgorzata Abassy
Dr Błażej Dyczewski
Dr Artur Wysocki
Dr Ksenia Kakareko
Dr hab. Mirosław Karpiuk