Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • 1. Składany artykuł czy inny rodzaj publikacji nie był wcześniej opublikowany ani przesłany do recenzji do innego czasopisma. Przy zaistnieniu innej sytuacji prosimy o informację w Kometarzu dla Wydawcy.
 • 2. Tekst artykułu stosuje styl naukowy i sposób zapisu bibliograficznego przedstawiony w Wytycznych dla autorów, wraz z pełną bibliografią podaną na końcu artykułu. Prosimy zwrócić uwagę szczególnie na następujące punkty:

  a. Składany artykuł należy przesłać w programie Microsoft Word (preferowany), w formacie doc lub docx, czcionka Times New Roman w systemie Unicode, 12p., odstęp 2 w tekście i przypisach.

  b. Niezbędna jest bibliografia końcowa przedstawiającą literaturę naukową cytowaną w artykule.

 • 3. Składając artykuł do sekcji recenzowanej czasopisma, zasady zapewniające anonimowość autora (usunięcie danych osobowych autora w artykule i w procesorze elektronicznym) w procesie recenzji zostały zrealizowane.
 • 4. Oświadczam, że jestem jedynym autorem składanej do druku publikacji, oraz wykluczam autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia autorstwa ukrytego oraz autorstwa pozornego.


Zasady ogólne

 1. W „Zeszytach Naukowych KUL” drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie, będące rezultatem własnych badań autora.
 2. Złożone prace podlegają procedurze recenzji naukowej, przyjętej przez Redakcję i opisanej na niniejszej stronie (zob. Procedury recenzowania).
 3. Redakcja nie pobiera opłat za złożeniu tekstu, nie płaci też wynagrodzenia za publikację tekstu. Do publikacji mogą być przyjęte tylko takie teksty, przy których deponowaniu autor oświadczył, że wyraża zgodę na opublikoanie deponowanego tekstu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).
 4. Autor powinien w pliku z tekstem artykułu przy swoim nazwisku podać, obok afiliacji i adresu koresondencyjnego, nr ORCID, a oraz zamieścić pod tekstem oświadczenie, że wyraża zgodę na publikację artykułu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).
 5. Autor zobowiązany jest do poddania się procedurze Zapora ghostwritting.
 6. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 7. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub innym nośniku pamięci zapasową kopię przekazanych materiałów

Obowiązuje następujący układ pracy

 1. Pełne imiona i nazwiska autora (autorów), nr ORCID.
 2. Dane afiliacyjne (ok. 200–300 znaków): stopień naukowy, specjalizacja naukowa, nazwa katedry lub zakładu, nazwa uczelni, adres do korespondencji pocztowy i internetowy.
 3. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim (oraz/lub innym języku kongresowym będącym językiem publikacji).
 4. Tekst pracy, najlepiej z podziałem na paragrafy.
 5. Bibliografia załącznikowa. Tam, gdzie to możliwe prosimy o podanie numeru DOI pozycji bibliograficznej.
 6. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (oraz/lub innym języku kongresowym będącym językiem publikacji), zawierające ok. 1000 znaków, oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

Wytyczne edytorskie

 1. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania oraz rozspacjowań.
 2. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych. Przypisy bibliograficzne należy umieszczać pod tekstem, w którym występują (tzw. przypis dolny). Oprócz tego do tekstu należy dołączyć bibliografię załącznikową uporządkowaną alfabetycznie na bazie nazwiska pierwszego z wymienionych autorów względnie – jeśli pozycja jest pracą zbiorową – na bazie tytułu tej pracy. Należy unikać stosowania wielu przypisów w jednym zdaniu. Jeśli nazwiska autorów występujące w tym samym zdaniu wymagają osobnych danych bibliograficznych, należy na końcu zdania umieścić jeden przypis, który będzie zawierał odpowiednie odnośniki bibliograficzne.

Przykład opisu bibliograficznego umieszczonego w przypisie dolnym:

 • K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 18-20.
 • D.L. Rosenhan, M.E. Seligam, Psychopatalogia, t. 1, Warszawa 1994, s. 59-64.
 • T. Szubka, Wprowadzenie, w: Metafizyka filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995, s. 9.
 • T. Styczeń SDS, Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy?, „Roczniki Filozoficzne” 1994, z. 2, s. 45-53.
 • A.P. Wejland, Ukryte porównania, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1, s. 91-108.
 • K. Dobbelaere, Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, tłum. R. Babińska, Kraków 2008, s. 255.
 • Tamże, s. 15-19.
 • K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność..., s. 18-20.
 • K. Dobbelaere, Sekularyzacja..., s. 255.

Przykład opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej:

 • Rosenhan D.L., Seligam M.E., Psychopatalogia, t. 1, Warszawa 1994, s. 15-19.
 • Styczeń T., Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy?, „Roczniki Filozoficzne” 1994, z. 2, s. 45-53.
 • Szubka T., Wprowadzenie, w: Metafizyka filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995, s. 9.
 • Wejland A.P., Ukryte porównania, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1, s. 91-108.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 18-20.
 • Dobbelaere K., Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, tłum. R. Babińska, Kraków 2008, s. 255.

Techniczne przygotowanie prac

 1. Teksty w wersji elektronicznej przesłane do Redakcji powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF.
 2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanych (1800 znaków na stronę).
 3. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5. Marginesy winny mieć 2,5 cm.
 4. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki winny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
 5. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itp.). Oprócz tego można je umieścić w dokumencie tekstowym w celu identyfikacji miejsca, w której winny się znaleźć.
 6. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć na dyskietce