Rody w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola


Abstrakt

Autorka omawia sylwetkę pisarza i przedstawia analizowany poemat pt. Pacholę hetmańskie. Głównym przedmiotem prezentacji jest ród Tarnowskich i osoba hetmana Jana Tarnowskiego, który żył w XVI wieku.

W tle ukazany jest ród Bobolów, Odrowążów i Rożanki – narratora poematu. Członków wszystkich rodów cechuje patriotyzm, katolicyzm, mądrość i życzliwość dla innych ludzi. Pol wykreował tu obraz wyidealizowany szlachty polskiej w XVI wieku.


Słowa kluczowe

Wincenty Pol; rody szlacheckie; XVI wiek; Jan Tarnowski

Bibliografia [Google Scholar]

Baczewski S., Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim, Lublin 2009 Dzieduszycki M., Wincenty Pol (Życiorys), w: Wincenty Pol, Dzieła wierszem i prozą, t. VIII, Lwów 1877 [Google Scholar]
Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Warszawa 2004. [Google Scholar]
Łoboz M., Śpiewak pieśni niedogranych. W kręgu twórczości Wincentego Pola, Wrocław 2004 [Google Scholar]
Orzechowski S., Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, w: tenże Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972 [Google Scholar]
Pol W., Dzieła wierszem i prozą, t. I-X, Lwów 1875-1878 [Google Scholar]
Ziomek J., Renesans, Warszawa 2002 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Bryła, W. (2018). Rody w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 463-474. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.463-474

Władysława Bryła  wbryla@poczta.fm
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)