„Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest omówieniu widocznych w poezji Januarego Poźniaka, związków z Wincentym Polem. Wiersze Poźniaka, lwowskiego prawnika i społecznika od wczesnej młodości marzącego o byciu poetą, są świadectwem wieloletniej przyjaźni z Polem i jego żoną, Kornelią. Poźniak pisze m.in. o wyjeździe Pola do Wilna czy wykorzystując symbolikę ludową, opisuje romans poety z Kornelią. Twórczość Poźniaka ujawnia także wspólną obu poetom troskę o losy narodu, a także wiarę w nieprzemijalność sławy Pola. Fascynacja Polem – poetą i wieszczem – przejawia się nie tylko poprzez stosowaną przez Poźniaka leksykę, ale również poprzez nawiązania do jego poetyki przy jednoczesnym deprecjonowaniu własnych dokonań literackich (motyw zapomnienia i „rdzewiejącej gęśli”).

Słowa kluczowe

poezja; biografia; romantyzm; inspiracje

Bibliografia [Google Scholar]

Estreicher K., Wincenty Pol – jego młodość i otoczenie (1807-1832), Lwów 1882. [Google Scholar]
Kaleta R., Nie zginęła: dzieje recepcji „Mazurka Dąbrowskiego”, „Pamiętnik Literacki”, 1988, 79/1, s. 193-264. [Google Scholar]
Kopczyńska Z., Pszczołowska L., Znaczenie i wartość form wierszowych [Google Scholar]
w kontekście literackim epoki (poezja polskiego baroku), „Pamiętnik Literacki”, 1969, z. 3, [Google Scholar]
s. 195-210. [Google Scholar]
Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2004. [Google Scholar]
[Kronika] „Gazeta Lwowska”, 1883, nr 81. [Google Scholar]
[Kronika] „Dziennik Polski”, 1883, nr 82. [Google Scholar]
Poezja Januarego, „Tygodnik Sanocki” 2008, 51/52 [online: http://tygodniksanocki.eu/archiwum/2008/nr51-52.pdf dostęp 20.04.2017] [Google Scholar]
Pol A., Estyma Wincentego Pola do króla Jana III Sobieskiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2001, nr 1, s. 67-76. [online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2001-t-n1/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2001-t-n1-s67-76/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2001-t-n1-s67-76.pdf dostęp 20.06.2017] [Google Scholar]
Poźniak J., Pieśni z lat młodych i pieśni starca, Lwów 1883. [Google Scholar]
Poźniak January [hasło], w: Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław-Warszawa 1984, s. 311-312. [Google Scholar]
Swar – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927. [Google Scholar]
Swil – Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, M. Bohusz-Szyszka, J. Filipowicz, Wilno 1861 [online: https://eswil.ijp.pan.pl/ dostęp 20.04.2017] [Google Scholar]
Zyga A., Bieszczady i Podkarpacie w rymotwórstwie, „Wierchy”, 1968, R. 37, s. 64-95. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Klimek-Grądzka, J. (2018). „Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 475-492. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.475-492

Jolanta Klimek-Grądzka  jolanta.klimek@kul.pl
https://orcid.org/0000-0002-6289-5634
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora