Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej


Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jakim człowiekiem prywatnie był Sienkiewicz oraz jakie relacje łączyły go z członkami najbliższej rodziny. Podstawą analizy są wybrane cechy językowe (zwłaszcza formy adresatywne i leksyka nacechowana) oraz treść listów prywatnych H. Sienkiewicza. Ekscerpcja materiału objęła korpus ponad 600 listów pisanych w ciągu prawie 40 lat  do sześciorga członków najbliższej rodziny. Ze względu na adresatów korespondencji i poruszaną w niej problematykę najwięcej miejsca poświecono relacjom małżeńskim i rodzicielskim. W toku badań ujawniono wiele istotnych, ciekawych szczegółów z wciąż jeszcze słabo poznanego życia prywatnego, uczuciowego Sienkiewicza.

 


Słowa kluczowe

Henryk Sienkiewicz; epistolografia prywatna; leksyka

Bibliografia:
Bujnicki T., Od „bohaterów-liliputów” do „bohaterów-olbrzymów” (Z zagadnień struktury postaci Sienkiewiczowskich), Polonistyka 1986, nr 9, s. 659-673. [Google Scholar]
Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom II. Część pierwsza: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II. Część druga: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II. Część trzecia: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom IV. Część pierwsza: Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa – Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa – Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1888-1907), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom IV. Część druga: Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908-1913), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom IV. Część trzecia: Henryk Józef Sienkiewicz – Jadwiga Sienkiewiczówna – Helena Sienkiewiczówna – Lucjan Sienkiewicz, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Korniłowiczówna M., Onegdaj opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Szczecin 1985. [Google Scholar]
Krzyżanowski J., Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1954. [Google Scholar]
Mariak L., Formy adresatywne w nagłówkach i formułach kończących listy Henryka Sienkiewicza do żon, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 61, z. 6. Językoznawstwo, s. 155-165. [Google Scholar]
Mariak L., Funkcja ekspresywna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 21 (41), z. 2, Poznań 2014, s. 53-71. [Google Scholar]
Mariak L., Funkcja informacyjna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza, w: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz, Toruń 2014, s. 217-241. [Google Scholar]
Mariak L., Nagłówki i formuły kończące w listach Stefana Żeromskiego do żony Oktawii, w: Stefan Żeromski jako syn, mąż i ojciec, red. K. Sobolewska, Warszawa 2013, s. 20-35. [Google Scholar]
Mariak L., Właściwości leksykalne języka familijnego Henryka Sienkiewicza (na podstawie korespondencji prywatnej), w: Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, red. B. Taras, W. Kochmańska, Rzeszów 2016, s. 15-29. [Google Scholar]
Perlin J., Milewska M., Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim. Analiza morfologiczna i semantyczna, w: Język a Kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, Wrocław 2000, s. 165-175. [Google Scholar]
Puzynina J., O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1983, XL, s. 121-127. [Google Scholar]
Rejter A., Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice 2006. [Google Scholar]
Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937. [Google Scholar]
Wachowicz B., Dom Sienkiewicza, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Wachowicz B., Marie jego życia, Warszawa 1994. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Mariak, L. (2018). Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 547-560. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.547-560

Leonarda Mariak  lenam@vp.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)