Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”


Abstrakt

Programowo sytuując się na marginesie ograniczonego życia politycznego, imperatyw zbudowania świata dookoła swoich ideałów romantycy przenieśli w jedyną możliwą sferę – kulturę. Pisarze postulowali reedukację kobiet, potępiali kult małżeństw zawieranych wyłącznie ze względów materialnych, żądali demokratyzacji modelu rodziny, tworzyli wzorzec matki i obywatelki zdolnej do miłości i poświęcenia. Taka strategia była oczekiwaniem na czas, gdy mechanizmy rozwojowe jednostki i społeczeństw ujawnią antropocentryczny horyzont aksjologiczny, który stanie się nową opoką tożsamości.


Słowa kluczowe

romantyzm; rodzina; edukacja; kobiety; demokratyzacja

Bibliografia [Google Scholar]

Anonim, [L. Dunin Borkowski], Pamiętnik urywkowy współczesny, Lwów 1861. [Google Scholar]
Białostocki J., Ikonografia romantyczna. Przegląd problemów badawczych, [w:] tegoż Sym-bole i obrazy w świecie sztuki, t. 1, Warszawa 1982. [Google Scholar]
Bielik-Robson A., Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008. [Google Scholar]
Billip W., Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich 1818-1830, Wrocław 1962. [Google Scholar]
Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, red. E. Kasperski, T. Mackiewicz, Pułtusk – Warszawa 2008. [Google Scholar]
[Dunin Borkowski L.], Pamiętnik urywkowy współczesny, Lwów 1861. [Google Scholar]
Dunin Borkowski L., Służebnictwo świata wielkiego czyli arystokracja parafiańska (ciąg dal-szy) „Dziennik Mód Paryskich” 1848, nr 25. [Google Scholar]
Dzierzkowski J., Płacz i śmiech. Powieść z życia domowego, „Prace Literackie” 1838. [Google Scholar]
Feldman W., Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846-1906, t. 1, Kraków 1907. [Google Scholar]
Głowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969. [Google Scholar]
Janion M., Świadomość polskiego romantyzmu, [w:] Proces historyczny w literaturze i sztuce, pod red. M. Janion i A. Piorunowej, Warszawa 1967. [Google Scholar]
Jasińska M., Niesłusznie zapomniany poeta – Józef Dunin Borkowski (Próba charakterystyki twórczości), „Prace Polonistyczne” 1951, ser. IX. [Google Scholar]
Kalasanty J. z Sidorowa [Paygert], Zemsta Wandy. Poema satyryczno-żartobliwe w pięciu pieśniach, Poznań 1846. [Google Scholar]
Łempicki Z., Oblicze duchowe wieku dziewiętnastego, Warszawa 1933. [Google Scholar]
Man M., Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 2, Kraków 1906. [Google Scholar]
Masłowski M., Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998. [Google Scholar]
Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka, Warszawa 2000. [Google Scholar]
Opacka A., „Sonety pełtewne”– walka z romantyczną konwencją, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 4. [Google Scholar]
Pisma Dominika Magnuszewskiego, „Dziennik Literacki” 1857, nr 55. [Google Scholar]
Poklewska K., W kręgu Ziewonii i „Dziennika Mód Paryskich”, „Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1962, z. 25. [Google Scholar]
Romantyzm: tajemniczy i dwuznaczny. Rozmowa z Marią Janion (Rozmawiał Piotr Łaguna), „Życie Literackie” 1975, nr 5. [Google Scholar]
Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuziaka, Kraków 2009. [Google Scholar]
Rosnowska J., Dzieje poety. Opowieść o Wincentym Polu, Warszawa 1973. [Google Scholar]
Siemieński L., Religijność i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza, Kraków 1871. [Google Scholar]
Trentowski B., Chowanna czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t. 1, Poznań 1842. [Google Scholar]
Ujejski K., Listy spod Lwowa. Pierwsze trzy głosy (przedruk z „Dziennika Literackiego”), Lipsk 1861. [Google Scholar]
Uwagi nad literaturą w Galicji, „Tygodnik Literacki” 1842, nr 17. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Półchłopek, T. (2018). Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 581-589. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.581-589

Tadeusz Półchłopek  tpolchlopek@interia.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)