Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca


Abstrakt

W artykule Autorka prezentuje Stanisława Witkiewicza w jednej z jego prywatnych ról – w roli ojca. Pokazuje, jakie relacje łączyły ojca z jedynym synem Stanisławem Ignacym, jak układały się stosunki pomiędzy tymi dwiema wybitnymi osobowościami, jak postrzegany był Witkacy przez ojca oraz jakimi priorytetami kierował się ojciec w wychowaniu jedynaka. Na podstawie korpusu listów do syna oraz innej korespondencji familijnej Autorka szkicuje portret Witkiewicza ojca. Artykuł stanowi kontynuację tematu zapoczątkowanego przez Małgorzatę Król, dotyczącego ojców: Wincentego Pola i Gustawa Zielińskiego.

Słowa kluczowe

rodzina w XIX wieku; ojciec; postawa rodzicielska; wychowanie; dyrektywność

Źródła:
Pol W., Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2004. [Google Scholar]
Witkiewicz S., Listy do syna, oprac. B. Danek-Wojnowska i A. Micińska, Warszawa 1969. [Google Scholar]
Witkiewicz S.I., Listy, t. 1, cz. 1, oprac. T. Pawlak, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Literatura pomocnicza:
Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995. [Google Scholar]
Kałkowska A., Wychowawca narodu wychowuje syna, czyli kształtowanie etyki Witkacego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, t. 14, z. 2, s. 143-151. [Google Scholar]
Król M., Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017. [tekst w druku w tym zeszycie] [Google Scholar]
Olma M., Obraz ojca i matki w korespondencji familijnej Mieczysława oraz Heleny Pawlikowskich, w: Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 409-419. [Google Scholar]
Pinkwart M., Wariat z Krupówek, Nowy Targ 2015. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Majewska-Wójcik, A. (2018). Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 533-546. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.533-546

Anna Magdalena Majewska-Wójcik  annamaj-woj@o2.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Języka Polskiego  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)