Wybrane zagadnienia prawa autorskiego dotyczące tworzenia internetowych galerii sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem wolności panoramy)


Abstrakt

W dobie ogólnej cyfryzacji, nośniki analogowe tracą na znaczeniu. Również sztuka „przenosi się” do Internetu – w sieci powstaje coraz więcej galerii dzieł artystycznych dostępnych online. Dla większości ludzi fotografie w nich dostępne są jedyną formą, w jakiej mogą zapoznać się z zabytkami, czy utworami znajdującymi się w przestrzeni publicznej innych miast, czy państw, które to utwory z założenia mają służyć ogółowi społeczeństwa.
W referacie koncentruję się na zjawisku wolności panoramy, zwłaszcza w przypadku zamieszczania fotografii utworów artystycznych w galeriach internetowych (komercyjnych i niekomercyjnych). Zasygnalizowane zostały wybrane kwestie, jak np. prawa twórcy, wykorzystanie wizerunku. Wskazany został zakres dozwolonego użytku, zwłaszcza dotyczący powoływania się na tę instytucję przy wykorzystywaniu zdjęć dzieł sztuki zamieszczanych w galeriach online oraz czy mogą one przynosić korzyści materialne.


Pozycje książkowe [Google Scholar]

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie a postęp technologiczny, Kraków 1999. [Google Scholar]
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
M. Dmuchowski, E.A. Sekuła, Street art. Między wolnością a anarchią, Warszawa 2011. [Google Scholar]
D. Flisak, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2014 [Google Scholar]
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2008. [Google Scholar]
J. Barta, System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2003. [Google Scholar]
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007. [Google Scholar]
A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Z. Pękosławski, Fotografia w praktyce amatorskiej, Warszawa 1977. [Google Scholar]
J. Sobczak,K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, Prawo wobec kultury i sztuki, Warszawa 2017. [Google Scholar]

Orzecznictwo [Google Scholar]

Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 1977 r., I CR 127/77. [Google Scholar]
Wyrok SA w Krakowie z dnia 7 lutego 1995 r., I ACr 697/94, LEX nr 62626. [Google Scholar]
Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2001 r., I ACa 957/01, TPP 2002, nr 3. [Google Scholar]
Wyrok SA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2007 r., VI ACa 447/07, OSA 2009, z. 7, poz. 56. [Google Scholar]
Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 r., I CSK 341/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 45. [Google Scholar]
Wyrok SA w Krakowie z dnia 5 grudnia 2012 r., I ACa 1224/12, LEX nr 1428248; [Google Scholar]
Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 13 maja 2014 r., I C 1777/12, LEX nr 1541210. [Google Scholar]

Akty prawne [Google Scholar]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 21.10.2009)
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. WE L 167 z 22.06.2001, s. 10). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508)
Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz.U. Nr 16, poz. 168). [Google Scholar]

Strony internetowe:
 [Google Scholar]
http://www.pkin.pl/frontend/files/Wykorzystanie-wizerunku-pkin.pdf [Google Scholar]
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2016/2016-04-04%20%C3%96%20849-15%20Beslut.pdf [Google Scholar]
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/se/se124en.pdf [Google Scholar]
http://ipkitten.blogspot.cz/2016/04/swedish-supreme-court-uses-three-step.html [Google Scholar]
http://www.albert-einstein.org/archives13.html [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Jakimczuk, E. (2018). Wybrane zagadnienia prawa autorskiego dotyczące tworzenia internetowych galerii sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem wolności panoramy). Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 17-30. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.17-30

Ewa Jakimczuk  ewka@aboutdesign.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora