Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych


Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące wynagrodzenia za udostępnianie przez instytucję naukową utworu naukowego osobom trzecim na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm. – u.p.a.p.p.), które jest jednym z uprawnień tej instytucji przewidzianych w wymienionym przepisie (poza korzystaniem z tzw. materiału naukowego zawartego w tym utworze). W opracowaniu odniesiono się do zagadnienia charakteru prawnego przepisu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy oraz wpływu ustaleń w tym zakresie na spektrum praw twórcy utworu naukowego w obszarze wynagrodzenia. Podjęto w nim także próbę usytuowania prawa twórcy utworu naukowego do wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania (zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p.) w obszernym katalogu praw twórcy do wynagrodzenia przewidzianych w tej ustawie, w tym w szczególności zawarto propozycję określenia charakteru prawnego analizowanego prawa do wynagrodzenia.

Słowa kluczowe

instytucja naukowa; utwór naukowy; udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim; uzgodnienie przeznaczenia utworu naukowego; wynagrodzenie za udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim; charakter prawny prawa do wynagrodzenia

Barta J., Komentarz do art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p., LEX/el. 2011. [Google Scholar]
Błeszyński J., Ochrona utworów naukowych, technicznych i popularno-naukowych w świetle polskiego prawa autorskiego, ZAiKS Wiadomości 1981, nr 1-2, s. 21. [Google Scholar]
Czarny-Drożdżejko E., Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym, Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 88. [Google Scholar]
Ferenc-Szydełko E., Ochrona dzieł naukowych w świetle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 14, s. 155. [Google Scholar]
Flisak D., Komentarz do art. 14 u.p.a.p.p., LEX/el. 2015. [Google Scholar]
Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013, s. 1-64, 101-144. [Google Scholar]
Nowicka A., w: System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 101. [Google Scholar]
Poźniak-Niedzielska M. i Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 2009, nr 5, s. 33-48. [Google Scholar]
Salamonowicz M., Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016, s. 167-168. [Google Scholar]
Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia, Poznań 2013, s. 170-173. [Google Scholar]
Stuglik A., Wynagrodzenia twórców programów komputerowych – aspekt prawny i podatkowy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 3, s. 24. [Google Scholar]
Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w polskim prawie autorskim, Państwo i Prawo 1997, nr 10, s. 24. [Google Scholar]
Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 183-187. [Google Scholar]
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459. [Google Scholar]
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333. [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 105, poz. 991). [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 235, poz. 1599). [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12.05.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 105, poz. 616). [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27.06.2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz. U. nr 132, poz. 1232). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Kozieł, G. (2018). Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 31-41. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.31-41

Grzegorz Kozieł  grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)