Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym


Abstrakt

W niniejszym artykule analizowany jest stosunek pomiędzy normami art. 14 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i art. 86d i n. ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (wprowadzonych nowelizacją z 2014 r.). Doniosłość poruszonego zagadnienia wynika z faktu, że ten sam efekt wysiłku intelektualnego pracownika uczelni wyższej może kwalifikować się zarówno jako utwór naukowy (do którego zastosowanie ma art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), jak i wynik prac rozwojowych (do którego odnosi się art. 86d i n. Prawa o szkolnictwie wyższym), a status prawny wynikający z art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i art. 86d Prawa o szkolnictwie wyższym jest odmienny. Zgodnie z art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uczelni, której pracownik stworzył utwór naukowy, nie przysługują – co do zasady – autorskie prawa majątkowego do tego utworu, a jedynie pierwszeństwo jego publikacji (na podstawie odrębnej umowy zawartej z twórcą). Natomiast, zgodnie z art. 86d i n. Prawa o szkolnictwie wyższym, autorskie prawa majątkowe do utworu będącego jednocześnie wynikiem prac rozwojowych przysługują uczelni, która może ten wynik poddać procesowi komercjalizacji lub przenieść prawa do niego na twórcę (jeżeli od komercjalizacji odstępuje). Tezą artykułu jest, iż zastosowanie dyrektywy wykładni lex specialis derogat legi generali usuwa kolizję pomiędzy badanymi normami i każe względem utworów stanowiących jednocześnie wyniki prac rozwojowych stosować art. 86d i n. Prawa o szkolnictwie wyższym. W związku z powyższym autorskie prawa majątkowe do tej kategorii utworów naukowych przysługują uczelni.

J. Chlebny, Prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych dokonanych przez pracownika oraz zasady ich komercjalizacji w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej” z 2016 r. z.39: Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle obowiązujących przepisów oraz praktyki – wybrane zagadnienia. [Google Scholar]
K. Czub, w: Zakres przedmiotowy komercjalizacji własności intelektualnej w publicznych szkołach wyższych PiP z 2016 r. z. 10. [Google Scholar]
D. Flisak [red.] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex. Warszawa 2014. [Google Scholar]
B. Giesen Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 112/2011. [Google Scholar]
A. Górnicz-Mulcahy, Utwór naukowy jako przedmiot ochrony autorskoprawnej w: Marszałkowska-Krześ, E.B. (red.), Aktualne zagadnienia prawa prywatnego, Wrocław 2012 [Google Scholar]
W. Machała Ochrona i eksploatacja utworu naukowego. Zagadnienia wybrane w „Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej” z 2016 r. z.39: Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle obowiązujących przepisów oraz praktyki – wybrane zagadnienia. [Google Scholar]
R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, Warszawa-Kraków 1990. [Google Scholar]
A. Niewęgłowski, Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym Warszawa 2010. [Google Scholar]
M. Poźniak-Niedzielska, G.Tylec, Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, PiP z 2009 r. z. 5. [Google Scholar]
M. Salamonowicz, Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych Warszawa 2016. [Google Scholar]
D. Sokołowska, Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego RPEiS z 2015 r. z. 2 [Google Scholar]
A. Szewc, Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, PiP z 1997 z. 10. [Google Scholar]
P. Ślęzak [red.] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz Warszawa 2017. [Google Scholar]
G.Tylec Z problematyki ochrony prawnoautorskiej dzieła naukowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny z 2009 r. z. 2. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Machała, W. (2018). Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 43-52. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.43-52

Wojciech Machała  w.machala@wpia.uw.edu.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)