Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakter


Abstrakt

Autor niniejszego artykułu podejmuje próbę ustalenia prawidłowej definicji „stosownego wynagrodzenia”, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mimo iż, prima facie, w orzecznictwie przedmiotowe pojęcie jest rozumiane jednolicie, to jednak przy bardziej szczegółowej analizie poszczególnych orzeczeń można dostrzec, że sądy podejmują rozstrzygnięcia, biorąc pod uwagę różne czynniki – determinujące ostateczną wysokość wynagrodzenia, jaką zobowiązany jest zapłacić naruszyciel. Zazwyczaj wspomniane czynniki mają charakter wyłącznie obiektywny (np. cena egzemplarza utworu), w pewnych przypadkach cechują się jednak charakterem subiektywnym (np. relacje łączące naruszyciela i twórcę, motywy działania naruszyciela, etc.).
Autor niniejszego artykułu udziela odpowiedzi na pytanie, czy pojęcie „stosownego wynagrodzenia” jest tożsame z pojęciem „rynkowego wynagrodzenia”, oraz formułuje podstawy autorskiej metody ustalenia wysokości stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którą można określić jako metodę „obiektywno-subiektywną”.


Słowa kluczowe

stosowne wynagrodzenie; naruszenie prawa autorskiego; naprawienie szkody

J. Barta (red.), „System Prawa Prywatnego”, t. 13, Warszawa 2017. [Google Scholar]
E. Ferenc-Szydełko (red.), „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz”, wyd. 3, Legalis 2016. [Google Scholar]
D. Flisak (red.), „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz”, Lex 2015. [Google Scholar]
P. Podrecki, „Środki ochrony praw własności intelektualnej”, Warszawa 2010. [Google Scholar]
D. Sokołowska, „Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim”, Poznań 2013. [Google Scholar]
P. Ślęzak (red.), „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz”, Legalis 2017. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1998 r., I ACa 39/98, Legalis nr 41839. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 25 marca 2004 r., II CK 90/03, Legalis nr 64238. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 15 września 2004 r., II CK 366/03, Legalis nr 66635. [Google Scholar]
Wyrok SN z dnia 3 marca 2006 r., II CSK 59/05, Legalis nr 104779. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 29 listopada 2006 r., II CSK 245/06, Legalis nr 163821. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 15 maja 2008 r., I CSK 540/07, Legalis nr 140377. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2008 r., II ACa 456/08, Legalis nr 1310293. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 10 lipca 2009 r., II CSK 89/09, Legalis nr 273983. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 15 czerwca 2011 r., V CSK 373/10, Legalis nr 442148. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 21 października 2011 r., IV CSK 133/11, Legalis nr 418093. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 8 lutego 2012 r., V CSK 56/11, Legalis nr 478739. [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 8 marca 2012 r., V CSK 102/11, Legalis nr 558678. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 1155/12, Legalis nr 734380. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r., I ACa 1173/12, Legalis nr 734385. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2013 r., I ACa 352/13, Legalis nr 1241425. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 r., I ACa 895/13, Legalis nr 776088. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r., I ACa 658/12, Legalis nr 1062331. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 2014 r., I ACa 124/14, Legalis nr 1062363. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 października 2014 r., I ACa 933/14, Legalis nr 1185917. [Google Scholar]
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn akt SK 32/14, Dz. U. poz. 932. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r., I ACa 479/15, Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r., I ACa 308/16, Lex nr 2106855. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r., I ACa 1659/15, Legalis nr 1501852. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r., I ACa 238/16, Lex nr 2166611. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 listopada 2016 r., I ACa 465/16, Legalis nr 1606258. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r., VI ACa 1176/15, Lex nr 2265690. [Google Scholar]
wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. (C-367/15, www.curia.europa.eu). [Google Scholar]
wyrok SN z dnia 3 lutego 2017 r., II CSK 400/16, Lex nr 2237275. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2017 r., I ACa 1418/16, Lex nr 2310621. [Google Scholar]
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2017 r., I ACa 351/16, Lex nr 2310556. [Google Scholar]
Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/stosowny;2524409.html, dostęp online: 03.06.2017 r. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Maryniak, Łukasz. (2018). Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakter. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 53-67. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.53-67

Łukasz Maryniak  lp.maryniak@gmail.com
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)