Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436


Abstrakt

Kompozycja kolorystyczna to, zgodnie z przepisami ustawy prawo własności przemysłowej, jedna z postaci w jakiej może występować znak towarowy. Pojęcia tego używa się dla określenia znaków towarowych stanowiących zestawienie dwóch lub więcej kolorów per se. Jest to specyficzna kategoria oznaczeń, względem których – w bogatym orzecznictwie prejudycjalnym Trybunały Sprawiedliwości wypracowane zostały szczegółowe zasady ich prezentacji w rejestrze. Z utrwalonej już linii orzeczniczej (zarówno sądów polskich, jak i unijnych) wynika, że oprócz graficznej prezentacji kompozycji kolorystycznej, bardzo istotnym elementem zgłoszenia takiego znaku jest jego opis, w którym oprócz podania słownej nazwy koloru i jego numeru według określonej międzynarodowej klasyfikacji kolorów, konieczne jest również określenie stałego sposobu połączenia barw tworzących znak. Wskazane wymogi dotyczące prezentacji znaku w rejestrze determinują jego zakres ochrony. Pomimo wiec tego, że przedmiotem zgłoszenia w przypadku kompozycji kolorystycznej jest bezkonturowy układ dwóch lub więcej barw, ochrona de facto zbliżona jest do tej, jaka właściwa jest dla ochrony znaków graficznych przedstawiających kolory zamknięte w figurach geometrycznych o zadanych kształtach. Zakres ochrony takiego znaku jest bowiem ściśle określony poprzez wskazanie wzajemnych proporcji kolorów i sposobu ich połączenia (np. linia prosta, falowana, rozmyta itp.). Znak stanowiący kompozycję kolorystyczną nie uzyskuje więc ochrony w odniesieniu do wszystkich możliwych zestawień barw składających się na dany znak.
Rozważania zawarte w prezentowanym artykule dotyczą również zmiany wprowadzanej przez dyrektywę 2015/2436 w zakresie graficznej przedstawialności znaku i jej wpływu na sposób prezentacji znaków stanowiących kompozycję kolorystyczną. Zagadnienie to omówione zostało w kontekście szczegółowych wytycznych płynących z rozporządzenia wykonawczego 2017/1431 dotyczącego znaku towarowego Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe

znak towarowy; kompozycja kolorystyczna; kolor per se; graficzna przedstawialność znaku; zdolność odróżniająca

Piśmiennictwo:
 [Google Scholar]
Kępiński M., Projekt nowej dyrektywy dotyczącej znaków towarowych i jej możliwe konsekwencje dla ustawodawcy polskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego PPWI 2014/126 [Google Scholar]
Kicia M. (w:) Kolor per se jako znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego, Rzecznik Patentowy, 2004/1-2 [Google Scholar]
M. Trzebiatowski, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz (red.), T. 14B, Warszawa 2012 [Google Scholar]
Mazurek M., Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego PPWI 2004/86 [Google Scholar]
Mazurek M., w: Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, red. R. Skubisz, Kraków 2004 [Google Scholar]
Promińska U., Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998 [Google Scholar]
Promińska U., (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008 [Google Scholar]
Sitko J., Trade marks with a reputation and famous marks: differences in approach between the European Union, Poland and the United States in relation to the principle of speciality, Queen Mary Journal of Intellectual Property (Queen Mary University of London) 2017/7 [Google Scholar]
Skubisz R., Glosa do wyroku NSA z dnia 23 listopada 2004 r., GSK 864/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005/9/108 [Google Scholar]
Skubisz R., Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988 [Google Scholar]
Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997 [Google Scholar]
Skubisz R., Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, (w:) „Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej”, red. A. Adamczak, Kielce 2005, z. 29 [Google Scholar]
Szczepanowska-Kozłowska K., (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz (red.), T. 14B, Warszawa 2012 [Google Scholar]
Szwaja J., Wojcieszko-Głuszko E., Mika I.B., Kumulacja praw własności przemysłowej w prawie polskim (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001/2 [Google Scholar]
Tylec G., Glosa do wyroku SN z dnia 3 czerwca 2009 r. (IV CSK 61/09), Orzecznictwo Sądów Polskich 2010/12/124 [Google Scholar]
Ziarno A., Zdolność rejestrowa koloru per se jako wspólnotowego znaku towarowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego PPWI 2011/126 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Sitko, J. (2018). Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 69-91. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.69-91

Joanna Sitko  j.sitko@pollub.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)