Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową


Abstrakt

Cechą szczególną pracy twórczej jest jej faktyczny charakter. Jej zwieńczeniem jest powstanie utworu prawa autorskiego – dobra prawnie chronionego, które z mocy samego prawa w momencie jego ustalenia, staje się przedmiotem prawa. Stosunek prawny wykreowany umową o wykonywanie pracy twórczej jest dość złożony. W pojęciu twórczości można bowiem rozróżnić dwa podstawowe znaczenia: czynnościowe i przedmiotowe. Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonywanie twórczości naukowej (również dydaktycznej) uwzględnić należy również regulacje szczególne dotyczące nabywania praw do utworów naukowych przez instytucję naukową oraz cechy szczególne pracy o charakterze naukowym i dydaktycznym. Struktura świadczenia umownego wynikającego z zawarcia umowy dotyczącej twórczości naukowo-dydaktycznej, wskazuje, że przedmiotem takiej umowy w większym zakresie jest twórczość w znaczeniu czynnościowym, aniżeli przedmiotowym. Analiza regulacji szczególnej art. 14 prawa autorskiego oraz specyfiki wykonywania umowy o twórczość naukową, w tym dydaktyczną, doprowadza do stwierdzenia, że w przeciwieństwie do twórczości niemającej charakteru naukowego, przedmiotem umowy o twórczość naukową są obowiązki twórcy związane wykonywaniem oznaczonej pracy lub świadczeniem usług, niż za dysponowanie prawami autorskimi do utworu

Słowa kluczowe

twórczość naukowa; utwór naukowy; praca twórcza; wynagrodzenie umowne

Bakalarz T., Twórczość naukowa pracowników, PS 2010, nr 10, s. 40. [Google Scholar]
Bakalarz T., Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna. Warszawa 2015. [Google Scholar]
Baran K.W. red., Akademickie prawo pracy, komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Barta J., R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016. [Google Scholar]
Barta J., R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Komentarz wyd V, źródło LEX. [Google Scholar]
Bieganowska M., Ochrona autorsko prawna pracowniczych utworów naukowych, PUG 1998 r., nr 11, s. 23. [Google Scholar]
Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1985. [Google Scholar]
Błeszyński J., Prawo autorskie do utworów stworzonych przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, PUG 1998, nr 11, s. 33. [Google Scholar]
Bomba K., Od wynagrodzenia za pracę do wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia – kilka uwag na temat ewolucji pojęcia wynagrodzenia za pracę, [w:]40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M. Mielczarek, Warszawa 2015, s. 216. [Google Scholar]
Czarny-Drożdzejko E., Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym, Przegląd Sądowy, wrzesień 2016, s. 92. [Google Scholar]
Flisak D. red., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz LEX, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011. [Google Scholar]
Jaworski L., Podstawa prawna świadczenia twórczości przez pracownika w świetle art. 12 PrAut. MP 6/2005r, s. 295. [Google Scholar]
Kędzierska-Cieślak K., Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika, PIP 1996, z 8-9, s. 83. [Google Scholar]
Kuczyński T., Twórczość autorska i wynalazcza jako kategoria prawa pracy. Wybrane zagadnienia, PiZS 1998, nr 3, s. 11. [Google Scholar]
Machała W., Ochrona i eksploatacja utworu naukowego. Zagadnienia wybrane, [w:]Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle obowiązujących przepisów oraz praktyki – wybrane zagadnienia, red. A. Adamczyk, Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, z. 39, Kielce 2015, s. 109. [Google Scholar]
Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010. [Google Scholar]
Nowak M., Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 2014. [Google Scholar]
Ogiegło L., Pojęcie usługi i umów o świadczenie usług w ujęciu kodeksu cywilnego, SIS 1979, t. V, s.140. [Google Scholar]
Piątkowski J., Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń 2013. [Google Scholar]
Podrecki P., Model ochrony praw własności intelektualnej w szkołach wyższych i instytucjach naukowo-badawczych oparty na przepisach prawa autorskiego, [w:] Europejskie regulacje w dziedzinie własności przemysłowej – nowe wyzwania, red. A. Adamczyk, Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, z. 28, Kielce 2004, s. 81. [Google Scholar]
Poźniak-Niedzielska M., G. Tylec, Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, PiP 5/2009, s. 36. [Google Scholar]
Sieńczyło-Chlabicz J., J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, PiP 3/2012, s. 11. [Google Scholar]
Skąpski M., Charakter prawny studiów doktoranckich, PiP 1998, nr 2, s. 70. [Google Scholar]
Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
Skupień D., Skutki popełnienia plagiatu lub autoplagiatu przez nauczyciela akademickiego w świetle prawa pracy [w:] Zatrudnienie nauczycieli akademickich red. W. Sanetra, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013 [Google Scholar]
Stanisławska-Kloc S., Plagiat contra autoplagiat, [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 1095. [Google Scholar]
Stec P., Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, PiP 1/2008, s. 57. [Google Scholar]
Stelina J., Ocena kodeksu pracy z punktu widzenia wybranych jego regulacji, [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M. Mielczarek, Warszawa 2015, s. 90. [Google Scholar]
Stelina J., red. Prawo pracy, Warszawa 2016. [Google Scholar]
Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, PiP 1997 r., nr 10, s. 23. [Google Scholar]
Szewc A., Wynagrodzenie twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999. [Google Scholar]
System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 13, red. J. Barta, Warszawa 2017. [Google Scholar]
Targosz T., Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. Aut. Jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy, [w:] Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1287. [Google Scholar]
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016. [Google Scholar]
Wratny J., Problemy regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferenda, PiZS 2013 nr 10, s. 2. [Google Scholar]
Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Szyjewska-Bagińska, J. (2018). Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 93-113. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.93-113

Joanna Szyjewska-Bagińska  j.szyjewska@wsap.szczecin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)