Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi


Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie typowych sposobów ustalania opłaty za korzystanie z programu komputerowego jako usługi i odniesienie tych uwag do uregulowania wynagrodzenia w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W niniejszym opracowaniu omówiono ogólne założenie ochrony twórcy jako słabszej strony umowy oraz rozważano adekwatność tego założenia w kontekście programów komputerowych, w tym także modelu oprogramowania jako usługi. Następnie przedstawiono systemy wynagradzania za korzystanie z utworu i rodzaje typowych opłat związanych z eksploatacją rozważanego dobra niematerialnego w chmurze obliczeniowej. Szczegółowej analizie poddano opłatę uzależnioną od rozmiaru rzeczywistego użycia programu komputerowego oraz opłatę uzależnioną od liczby jego użytkowników. Na tej podstawie wskazano także różnice między modelem oprogramowania jako usługi i modelem licencjonowania programów komputerowych udostępnionych na nośniku danych. W konkluzji stwierdzono, że odmienność w sposobie kształtowania powyższych opłat wynika przede wszystkim z zastosowanej technologii eksploatacji utworu.

Słowa kluczowe

oprogramowanie jako usługa; licencja; opłata; program komputerowy; wynagrodzenie

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016. [Google Scholar]
J. Barta, R. Markiewicz, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. J. Barta. R. Markiewicz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, w: System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2017. [Google Scholar]
J. Barta, R. Markiewicz, Programy komputerowe i prawo, Wrocław 1991. [Google Scholar]
J. Barta, R. Markiewicz, Z perspektywy legalnego dysponenta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 118. [Google Scholar]
H. Bitan, Droit et expertise des contrats informatique, Rueil-Malmaison 2010. [Google Scholar]
D. Bradshaw, G. Cattaneo, R. Lifonti, J. Simcox, Uptake of Cloud in Europe. Follow-up of IDC Study on Quantive estimates of demand for Cloud Computing in Europe and the likely barriers to take-up, Luxembourg 2014. [Google Scholar]
M. Byrska, Ochrona programu komputerowego w nowym prawie autorskim, Warszawa 1994. [Google Scholar]
D. Czajka, Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010. [Google Scholar]
G. Fröhlich-Bleuler, Softwareverträge. System-, Software-Lizenz- und Software-Pflegevertrag, Bern 2004. [Google Scholar]
K. Gienas, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016. [Google Scholar]
Th. Hoeren, IT-Vertragsrecht. Praxislehrbuch, Köln 2012. [Google Scholar]
M. Kępiński, w: System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2017. [Google Scholar]
F. Koch, Computer-Vertragsrecht, Freiburg-München-Berlin 2009. [Google Scholar]
M. Małyszko, SAAS jako metoda świadczenia e-usług, Warszawa 2008. [Google Scholar]
J. Marly, Praxishandbuch. Softwarerecht, München 2009. [Google Scholar]
A. Mateos, J. Rosenberg, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice 2011. [Google Scholar]
T. Mather, S. Kumaraswamy, S. Latif, Cloud Security and Privacy. An Entreprise Perspective on Risks and Compliance, Sebastopol 2009. [Google Scholar]
P. Mell, T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, Gaithersburg 2011. [Google Scholar]
M. Michalski, Ocena efektywności ekonomicznej cloud computing, w: Techniczne i ekonomiczne aspekty cloud computing, red. O. Lesicka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
E. Molenda-Kropielnicka, Cloud Computing – zagadnienia prawne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności intelektualnej” 2013, z. 119. [Google Scholar]
A. Monarcha-Matlak, Karta praw klientów chmury, w: Internet. Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurach, red. G. Szpor, Warszawa 2013. [Google Scholar]
H. Redeker, IT-Recht, München 2012. [Google Scholar]
D. Rowland, U. Kohl, A. Charlesworth, Information Technology Law, London 2012. [Google Scholar]
R. Sikorski, Umowy dotyczące oprogramowania, w: Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2015. [Google Scholar]
D. Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013. [Google Scholar]
J. Soma, M. Nichols, M.M. Gates, A. Gutierrez, Chasing the Clouds without Getting Drenched: a Call for Fair Practices in Cloud Computing Services, “Journal of Technology Law & Policy” 2001, nr 16. [Google Scholar]
E. Staudegger, Rechtsfragen beim Erwerb von IT-Systemen, w: Informatikrecht, red. D. Jahnel, A. Schramm, E. Staudegger, Wien 2003. [Google Scholar]
J. Stawicki, Cloud Computing: idea, historia, możliwości i praktyka, w: Techniczne i ekonomiczne aspekty cloud computing, red. O. Lesicka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
W. Straub, Informatikrecht. Einführung in Softwareschutz, Projektverträge und Haftung, Bern 2003. [Google Scholar]
A. Szewc, Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999. [Google Scholar]
A. Szewc, G. Jyż, Ochrona programów komputerowych, informacji i baz danych, Bytom 2001. [Google Scholar]
J. Szyjewska-Bagińska, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
K. Święcka, J.S. Święcki, Prawo autorskie u prawa pokrewne. Komentarz. Wybór międzynarodowych aktów prawnych, Warszawa 2004. [Google Scholar]
T. Targosz, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. D. Flisak, Warszawa 2015. [Google Scholar]
T. Targosz, w: T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010. [Google Scholar]
E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010. [Google Scholar]
E. Traple, Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, „Rozprawy habilitacyjne” 1990, nr 179. [Google Scholar]
P. Wasilewski, „Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych, KPP 2014, z. 2. [Google Scholar]
K. Włodarska-Dziurzyńska, w: T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010. [Google Scholar]
M. Załucki, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017. [Google Scholar]
K. Żok, Kwalifikacja umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS) – uwagi na tle prawa polskiego i wybranych zagranicznych systemów prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, z. 12.9 [Google Scholar]
K. Żok, Prawna i ekonomiczna analiza umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2017, nr 4. [Google Scholar]
K. Żok, Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Orzecznictwo:
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Żok, K. (2018). Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 143-157. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.143-157

Krzysztof Żok  krzysztof.zok@amu.edu.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)