Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych


Abstrakt

Ochrona danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych wymaga redefinicji i zmian przepisów prawa. Rozwój nowych technologii powoduje, iż obecne przepisy prawa nie są adekwatne do nowych wyzwań w ochronie danych osobowych. Dlatego też prawo to jest ciągle zmieniane i udoskonalane. Istotną rolę odgrywają tu organy powołane do przestrzegania przepisów odnoszących się do ochrony prywatności. Ważna z punktu widzenia osób fizycznych – bo to właśnie ich dotyczy ochrona danych – wydaje się również świadomość związana z istniejącymi zagrożeniami płynącymi z korzystania z serwisów internetowych, w tym w szczególności z serwisów społecznościowych. Użytkownicy korzystając z nich nie zawsze mają pełną świadomość, czy dane umieszczane w sieci – a wymagane np. w procesie rejestracji – nie zostaną wykorzystane przez osoby do tego nieuprawnione. Zagadnienie to dotyka takich kwestii jak: odpowiedzialność za treści umieszczane w sieci, odpowiedzialność za usługi świadczone drogą elektroniczną, prawo do bycia zapomnianym, jurysdykcja w obszarze globalnego świadczenia usług. Ochrona prawna, którą gwarantują nowe przepisy unijne stanowi początek niezbędnej w tym zakresie reformy.


Słowa kluczowe

ane osobowe; odpowiedzialność za świadczenie usług elektronicznych; bezpieczeństwo prawne osób fizycznych; prawo do bycia zapomnianym; prawo do prywatności

P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016 [Google Scholar]
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015 [Google Scholar]
E. Kulesza, Zdrowie: zasada i wyjątki, Rzeczpospolita z 04.05.2000 r. [Google Scholar]
M. Pamuła, Serwis internetowy do komunikacji wewnątrz grup, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Warszawa 2007 [Google Scholar]
I. Gmińska, A. Kwiatkowski, Ochrona danych osobowych na portalach społecznościowych na przykładzie Facebooka, Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, t. 2, nr 1 Bydgoszcz 2014 [Google Scholar]
M. Juza, Sieć społeczna - nowoczesne plemię. Serwis www.orkut.com jako przykład możliwości Internetu w upowszechnianiu sieciowej formy porządku społecznego, [w:] Wielka sieć. Eseje z socjologii Internetu, J. Kurczewski (red.), Warszawa 2006 [Google Scholar]
M. Czerniawski, Zakres terytorialny stosowania polskich i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście najnowszego orzecznictwa TSUE, s. 93 [w:] Polska i europejska ochrona danych osobowych, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), Warszawa 2016 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Chałubińska-Jentkiewicz, K. (2018). Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 179-196. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.179-196

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz  kasiachalubinska@gmail.com
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)