Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną


Abstrakt

Współczesna administracja publiczna jest zaangażowana w realizację zadań, które są elementem polityk publicznych ukierunkowanych na rozwiązywanie złożonych problemów społecznych. Sposób tworzenia i realizacji poszczególnych polityk publicznych stawia przed podmiotami administracji publicznej istotne wyzwania. Złożoność powierzonych podmiotom administracji publicznej funkcji w realizacji polityk publicznych powoduje konieczność ich prawidłowego ujęcia w podstawach prawnych funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności prawnych formach działania administracji publicznej oraz sposobu ujęcia kompetencji organów administracji publicznej uregulowanych materialnym prawem administracyjnym. Wskazane zależności warunkują konieczność współpracy pomiędzy dyscyplinami naukowymi mającymi za przedmiot w szerokim ujęciu realizację zadań państwa oraz funkcjonowanie administracji publicznej

Słowa kluczowe

Administracja publiczna; Prawo administracyjne; Polityki publiczne

J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984. [Google Scholar]
Z. Duniewska, Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego – wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000. [Google Scholar]
J. Izdebski, Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, Lublin 2012. [Google Scholar]
J. Izdebski, Pojęcie i zakres polityki celnej w ujęciu polityki administracyjnej, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7-9 września 2008 r., Rzeszów 2008. [Google Scholar]
J. Jagielski, Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
M. Jełowicki, Nauka administracji. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1987. [Google Scholar]
E. Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2005. [Google Scholar]
D. Kozaczka, Polityki publiczne, jako proces, Zoon Politikon, Nr 7 2016. [Google Scholar]
M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004. [Google Scholar]
Z. Leoński we współpracy z R. Hauserem i A. Skoczylasem, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004. [Google Scholar]
I. Lipowicz, Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVIII – zeszyt 4 – 2016. [Google Scholar]
A. Makuch, Rola administracji publicznej w świetle wybranych nurtów i doktryn politycznych [w:] A. Gołębiowska, B. Zientarski (red.) Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017. [Google Scholar]
M. Małecka-Łyszczek, Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna, Nr 3 (8) 2013. [Google Scholar]
Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, T. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
Z. Niewiadomski, Istota i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa 2004. [Google Scholar]
J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977. [Google Scholar]
J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000. [Google Scholar]
J. Woźnicki, Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, Nauka Nr 1/2012. [Google Scholar]
K. M. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005. [Google Scholar]
A. Zybała, Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Izdebski, J. (2018). Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 221-231. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.221-231

Jan Izdebski  izdebski@kul.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora