Status prawny Służby Parku Narodowego


Abstrakt

Zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody są jednym z ogniw składających się na sferę bezpieczeństwa ekologicznego postrzeganego poprzez pryzmat ochrony przyrody. W ramach tego systemu wyróżnić należy służby ochrony przyrody, których zadania i kompetencje będą się mieściły w tej przestrzeni. Zadania w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje Służba Parku Narodowego. Osoby, którym powierza się zadania w ramach instytucji, jaką jest Służba Parku Narodowego, nie realizują ich na podstawie stosunku służbowego (stosunek administracyjnoprawny), a na podstawie stosunku pracy, gdyż są to pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w tej strukturze. Pracownicy ci wykonują czynności związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi oraz działalnością edukacyjną, jak również związane z ochroną mienia parku narodowego, czy zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

Źródła prawa:
 [Google Scholar]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.). [Google Scholar]
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1735). [Google Scholar]
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1010). [Google Scholar]
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz.U. Nr 230, poz. 1545). [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych (Dz.U. Nr 89, poz. 753). [Google Scholar]
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r., III AUa 931/15, LEX Nr 1979535. [Google Scholar]
Wyrok WSA z dnia 23 września 2015 r., IV SA/Wa 1178/15, LEX Nr 2030735. [Google Scholar]
Wyrok WSA z dnia 14 września 2006 r., IV SA/Wa 1164/06, LEX Nr 256305. [Google Scholar]
Wyrok WSA z dnia 5 listopada 2010 r., IV SA/Wa 1633/10, LEX Nr 758850. [Google Scholar]
Wyrok WSA z dnia 26 stycznia 2010 r., IV SA/Wa 1795/09, LEX Nr 601770. [Google Scholar]
Wyrok WSA z dnia 10 marca 2009 r., IV SA/Wa 1905/08, LEX Nr 533388. [Google Scholar]

Literatura:
 [Google Scholar]
Bończak-Kucharczyk E., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Dolecki H., Sokołowski T. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Federczyk W., Fogel A., Kozieradzka-Federczyk A., Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016. [Google Scholar]
Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Karpiuk M., Nature Conservation in the Sphere of Ecological Safety, (w:) Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki (red.), Wyd. KUL, Lublin 2013. [Google Scholar]
Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczegółowa. Komentarz do art. 222-316, t. II, C.H. Beck, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Ostaszewska O., Ostaszewski K., Ochrona przestrzeni publicznej w świetle tzw. ustawy krajobrazowej, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2016, nr 1. [Google Scholar]
Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 573. [Google Scholar]
Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011. [Google Scholar]
Stefaniak A., Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. [Google Scholar]
R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Prawo

Udostępnij

Karpiuk, M. (2018). Status prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 233-244. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.233-244

Mirosław Karpiuk  miroslaw.karpiuk@uwm.edu.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora