Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie


Abstrakt

Tematem artykułu są refleksje dotyczące fotografii jako narzędzia medialnego, upowszechniającego wiedzę o współczesnych konfliktach wojennych na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie. W analizie fotografii wykorzystano technikę ilościowej analizy zawartości oraz analizę semiotyczną. Na potrzebę analizy ilościowej opracowano klucz kategoryzacyjny, obejmujący kategorie formalne i merytoryczne służące do opisu zdjęć. Analizą szczegółową objęte zostały fotografie, które użytkownicy umieścili na wyselekcjonowanych postach portali społecznościowych Facebook i Vkontakte w okresie od 1.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Ogółem materiał badawczy stanowiło 197 fotografii, w tym 112 opublikowanych na portalu Facebook i 85 na portalu Vkontakte. Wyniki analiz własnych posłużyły do poszukiwań odpowiedzi na pytania bardziej szczegółowe, których zakres zamknąć można w następujących polach problemowych: stylistyka i formy kompozycyjne fotograficznej dokumentacji działań wojennych, realizm czy manipulacja w fotograficznych narracjach wojennych, charakterystyka strategii przekazów wojennych w mediach społecznościowych.


Słowa kluczowe

fotografia wojenna; media społecznościowe; analiza zawartości; analiza semiotyczna

Bibliografia [Google Scholar]

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005. [Google Scholar]
Framing of the Ukraine - Russia conflict in online and social media, red. Robert Szwed, Ryga 2016. [Google Scholar]
Hopfinger M., Kultura współczesna - audiowizualność, Warszawa 1985. [Google Scholar]
Kurowicki J., Fotografia jako zjawisko estetyczne, Toruń 2000. [Google Scholar]
Łukaszewicz A., Ku nowemu obrazowi świata. Obraz cyfrowy – dynamiczna percepcja doświadczenia?, w: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. V. Sajkiewicz, Katowice 2010, s. 59-67. [Google Scholar]
Manovich L., Paradoks fotografii cyfrowej, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 536-549. [Google Scholar]
Murray S., Czy fotografie mówią prawdę, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 468-487. [Google Scholar]
Rouille A, Fotografia między dokumentem a sztuka współczesną, Kraków 2007. [Google Scholar]
Villi M., Matikainen J., Wiadomość zdjęciowa jako forma komunikacji wspólnotowej, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 516-535. [Google Scholar]
Szulich-Kałuża J., The role of visualization in social-media information campaigns, w: Framing of the Ukraine - Russia conflict in online and social media, red. Robert Szwed, Ryga 2016, s. 83-117. [Google Scholar]
Yee-Kuang H., The „transformation of war” debate: Through the looking glass of Urlich Beck’s World Risk Society, „International Relations”, 2006, vol. 20, no.1, s. 69-91. [Google Scholar]

Netografia:
 [Google Scholar]
https://www.facebook.com/RussianCrimea [Google Scholar]
https://www.facebook.com/EuroMaydan [Google Scholar]
https://www.facebook.com/radiosvobodakrym.org [Google Scholar]
http://vk.com/sdamnaleto [Google Scholar]
http://v.com/budspravjnimukraincem [Google Scholar]
http://vk.com/vosto4nuyfront [Google Scholar]
http://vk.com/revolution [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Szulich-Kałuża, J. (2018). Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 351-372. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.351-372

Justyna Szulich-Kałuża  justyna.szulich-kaluza@kul.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)