Wincenty Pol w audycjach Polskiego Radia Lublin w latach 1990-2017


Abstrakt

Artykuł prezentuje audycje zrealizowane w Polskim Radiu Lublin w latach 1990-2007, które przedstawiają Wincentego Pola jako poetę i patriotę. Większość z nich powstała na podstawie współpracy z Muzeum Dworkiem W. Pola w Lublinie i ekspertami z uniwersytetów lubelskich.
Autorka poddaje analizie wszystkie audycje, których bohaterem był poeta, proponując odmienny niż w podręcznikach, sposób prezentowania życia i twórczości Pola. Dwie z opisywanych audycji powstały w czasie zjazdów rodziny poety. Inne w związku z otwarciem wystaw tematycznych, np. fajek czy rękopisów. Godne uwagi są przywołania korespondencji przysyłanej do poety.
Tłem nieodmiennie są pomieszczenia Dworku Pola na Kalinowszczyźnie w Lublinie. Zwraca uwagę okazjonalność powracania tematu twórczości Pola w audycjach – za każdym razem nagrania zostały sprowokowane wydarzeniami dziejącymi się w Dworku. Przygotowując wystawę tematyczną, kustosze niejednokrotnie sprowadzali eksponaty z innych krajowych i zagranicznych placówek muzealnych. Nagrania zatrzymują te wyjątkowe momenty, kiedy do ekspozycji stałej dołączały przedmioty wypożyczone z innych placówek.
Jako eksperci audycji występują literaturoznawcy i pracownicy Muzeum. Obraz Pola jaki wyłania się z nagrań ujmuje niezwykłą osobowością literata, pracowitością i patriotyzmem.


Słowa kluczowe

radio; literatura; regionalizm; radio broadcast; Wincenty Pol

Gloger Z., Encyklopedja Staropolska, Warszawa, 1900. [Google Scholar]
Spasowicz W., Pisma krytycznoliterackie, Warszawa, 1981. [Google Scholar]
Sudolski Z., Listy z ziemi naszej: korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, Warszawa, 2004. [Google Scholar]
Zawadzki W., Pamiętniki życia literackiego w Galicji, Kraków, 1961. [Google Scholar]
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Lwów, 1886. [Google Scholar]
Katalog rękopisów Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego, Ossolineum, 1949. [Google Scholar]
Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. K. Kąkolewski, Warszawa 1964. [Google Scholar]
Pol W., Obrazy z życia i natury, Kraków, 1870. [Google Scholar]
Pol W., Poezyje, t. IV, Wiedeń, 1857. [Google Scholar]
Pol W., Senatorska zgoda : Tradycya szlachecka Jegomość Pana Benedykta Winnickiego, Petersburg, 1854. [Google Scholar]
Pol W., Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą. Pierwsze wydanie zupełne, Lwów, 1875. [Google Scholar]
Pol W., Mohort: Rapsod rycerski z podania, Lwów, 1885. [Google Scholar]
Pol W., Pieśni Janusza, Paryż,1835. [Google Scholar]
Pol W., Poezyje Wincentego Pola. Pierwsze wydanie zupełne, Lwów, 1875. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Żurakowska, M. (2018). Wincenty Pol w audycjach Polskiego Radia Lublin w latach 1990-2017. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 615-631. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.615-631

Małgorzata Żurakowska  malgorzata.zurakowska@radio-lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora