Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia


Abstrakt

Jedną ze sfer, w ramach których administracja publiczna wykonuje swoje zadania jest bezpieczeństwo. Do katalogu organów administracji publicznej, wyposażonych w środki oddziałujące na bezpieczeństwo i z nim związane – porządek publiczny, ochrona życia i zdrowia, należy również wojewoda. Podejmuje on działania w zakresie przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym, ich zwalczania oraz usuwania skutków, które w związku z nimi zaistniały. Ze względu na konieczność dostosowania działań ochronnych do zagrożenia oraz potrzebę ich harmonizacji, wojewoda może również, w przypadkach ustawowo przewidzianych, podejmować czynności kierownicze i koordynacyjne na obszarze regionu. Jest on organem, który posiada szerokie kompetencje pozwalające mu kształtować terenowy system bezpieczeństwa na poziomie wojewódzkim.

Słowa kluczowe

wojewoda; bezpieczeństwo; porządek publiczny; ochrona życia; ochrona zdrowia

Bibliografia [Google Scholar]

Czuryk M., Karpiuk M., Mazuryk M. (red.), Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
Dobkowski J., Sobotko P., Rola wojewody w systemie reagowania na zagrożenia terrorystyczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32. [Google Scholar]
Dunaj K., Zarządzanie kryzysowe na poziomie wojewódzkim, [w:] M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016. [Google Scholar]
Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Karpiuk M., Zarys koncepcji terenowego systemu bezpieczeństwa narodowego, [w:] W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, Warszawa 2014. [Google Scholar]
Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015. [Google Scholar]
Pacak M., Zmorek K., Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Pawełczyk M. , Sokal P., Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz, Warszawa 2014. [Google Scholar]
Poździoch S. (red.), Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Prokop K., Administracja publiczna w obliczu „sytuacji nadzwyczajnej” na tle aktualnych przepisów konstytucyjnych i ustawowych, [w:] M. Ciecierski, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Zakres działania administracji publicznej w Polsce i na Ukrainie. Wybrana problematyka, Warszawa-Kijów 2016. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Prawo

Udostępnij

Karpiuk, M. (2018). Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 227-241. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.227-241

Mirosław Karpiuk  miroslaw.karpiuk@uwm.edu.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora