Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie


Abstrakt

W związku z dokonanymi w ostatnim czasie zmianami normatywnymi niezwykle aktualna obecnie jest kwestia podziałów województw na obwody łowieckie. W ramach tych zmian normatywnych ustawodawca wykonał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13). Przy czym prawodawcy wykonanie przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zajęło aż ponad 3 lata i 8 miesięcy, ponieważ stosowne przepisy ustawowe weszły w życie dopiero w dniu 1 kwietnia 2018 r. Co więcej prawodawca niestety sporządził i przyjął jedynie kolejną fragmentaryczną nowelizację P.ł. Ustawodawca wbrew sugestiom TK nie przystąpił do sporządzenia całkiem nowej kompleksowej regulacji ustawowej. W ramach ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw prawodawca w szczególności określił enumeratywnie treść uchwał w sprawie podziałów województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, a także znacząco rozbudował procedurę sporządzania i przyjmowania tych uchwał poprzez m.in. jej uspołecznienie. Niemniej jednak przedmiotowe zmiany normatywne nie są wolne do niedociągnięć legislacyjnych. Na tej nowej podstawie prawnej do chwili obecnej nie została jeszcze podjęta żadna uchwała. Brak większej aktywności właściwych organów w tym zakresie wynika w dużej mierze z tego, iż pierwsze uchwały dokonujące nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii powinny zostać wydane nie później niż do dnia 31 marca 2020 r.

Słowa kluczowe

łowiectwo; gospodarka łowiecka; podziały; obwody łowieckie

Chmaj M., Opinia prawna w przedmiocie: skutków prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. P 19/13, http://www.pzl-lodz.pl/1glowna/2016-opinia-chmaj/opinia-chmaj.pdf [27.09.2018 r.]. [Google Scholar]
Daniłowicz W., Obwody łowieckie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 1, s. 74-75, 77-78. [Google Scholar]
Duniewska Z., Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego – wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa, [w:] System prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 7, Prawo administracyjne materialne, Z. Duniewska, M. Górski, J. Jagielski, J. Kierzkowska, D. Kijowski, H. Nowicki, J. Stelmasiak, M. Szalewska, M. Zdyb, Warszawa 2012, s. 178. [Google Scholar]
Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 166. [Google Scholar]
Młynarska-Sobaczewska A., Opinia prawna w przedmiocie skutków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku, w sprawie o sygn. akt P 19/13, o stwierdzeniu niezgodności art. 27 ust. 1 w zw. z art. 26 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją dla funkcjonowania obwodów łowieckich oraz umów dzierżawy obwodów łowieckich, http://www.hunter.npl.pl/UserFiles/File/Opiniaaa.pdf [27.09.2018 r.]. [Google Scholar]
Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 114. [Google Scholar]
Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 2000, s. 23–24. [Google Scholar]
Pązik A., Obwody łowieckie, [w:] Prawo łowieckie. Komentarz, A. Pązik, M. Słomski, Warszawa 2015, s. 101, 103. [Google Scholar]
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawno łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 2970, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2970 [27.09.2018 r.]. [Google Scholar]
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, Druk nr 3192, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3192 [27.09.2018 r.]. [Google Scholar]
Rządowy projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie z projektami aktów wykonawczych, Druk nr 1042, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1042 [31.07.2018 r.]. [Google Scholar]
Stec R, Obwody łowieckie, [w:] Prawo łowickie. Komentarz, B. Rakoczy, R. Stec, A. Woźniak, Warszawa 2014, s. 129. [Google Scholar]
Zacharczuk P., Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym, Warszawa 2017, s. 27-30, 82, 348-349. [Google Scholar]
Zacharczuk P., Prawne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt p 19/13, [w:] Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gdańsk 2017, s. 34-35. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Prawo

Udostępnij

Zacharczuk, P. (2018). Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 59-76. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.59-76

Piotr Zacharczuk  zacharczuk@kul.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)