Kierunek działań prawodawczych ustawodawcy w stosowaniu prywatnej i hybrydowej formy działania w administracji publicznej


Abstrakt

Działania prawodawcze ustawodawcy w ostatnich latach można podzielić na te, które ukierunkowane są na stanowienie umowy cywilnoprawnej jako jednej z dominujących form działania w administracji publicznej oraz na te, które ukierunkowane są na stanowienie hybrydowych prawnych form działania w przepisach prawa administracyjnego. Obydwa kierunki działalności normodawcy nie spotykają się z aprobatą w środowisku naukowym. W związku z tym, podnoszony jest w doktrynie głos dokonania ponownej klasyfikacji prawnych form działania z uwzględnieniem, tych form, które ze względu na mieszane cechy (prawa publicznego i prawa prywatnego) przysparzają wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz przyczyniają się do zwiększenia chaosu terminologicznego w siatce podstawowych pojęć prawa administracyjnego.


Słowa kluczowe

prawne formy działania; hybrydowe prawne formy; umowa cywilnoprawna; konsensualne prawne formy

Bagińska E. (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011. [Google Scholar]
Bieś-Srokosz P., Błasiak P., Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Refleksje na temat konsensualnej formy działania administracji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 6. [Google Scholar]
Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984. [Google Scholar]
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004. [Google Scholar]
Jaroszyński K., Zakres działania i zadania gminy, (w:) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011. [Google Scholar]
Kijowski D., Umowy w administracji publicznej, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005. [Google Scholar]
Kijowski D., W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, „Państwo i Prawo” 1987, nr 6. [Google Scholar]
Kmieciak Z., Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, nr 2. [Google Scholar]
Kubiak-Kozłowska A., Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym, (w:) Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007. [Google Scholar]
Laubadere de A., Traité elementaire de droit administratif, Paris 1963. [Google Scholar]
Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 132. [Google Scholar]
Machnikowski P., Swoboda umów według art. 353 1 k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005. [Google Scholar]
Ochendowski E., Prawo administracyjne, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004. [Google Scholar]
Panasiuk A., Umowa publicznoprawna (próba definicji), „Państwo i Prawo” 2008, nr 2. [Google Scholar]
Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977. [Google Scholar]
Radwański Z., Zawarcie umowy, (w:) System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, t. 2., Warszawa 2008. [Google Scholar]
Safjan M., Zasada swobody umów, „ Państwo i Prawo” 1993, nr 4. [Google Scholar]
Socha I., Ugoda administracyjna a wady oświadczenia woli, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 1. [Google Scholar]
Sośniak M., Zasada swobody umów w prawie obligacyjnym z perspektywy schyłku XX wielu, „Studia Iuridica Silesiana” 1985, t. 10. [Google Scholar]
Stec P., Umowy w administracji publicznej a zasada autonomii woli, (w:) W kierunku sprawiedliwego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, red. M. Tchorz, Częstochowa 2008. [Google Scholar]
Stec P., Umowy w administracji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Szczurek Z., Prawo cywilne dla studentów administracji, Kraków 2000. [Google Scholar]
Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji państwowej, (w:) Polskie prawo administracyjne, red. J. Służewski, Warszawa 1992. [Google Scholar]
Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010. [Google Scholar]
Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, nr 8. [Google Scholar]
Wykaz aktów prawnych [Google Scholar]
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 1997 r. Nr. 78, poz. 483 z późn. zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2018 r., poz. 91). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000). [Google Scholar]
Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1846). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, (Dz.U. z 2018, poz. 1312). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Bieś-Srokosz, P. (2019). Kierunek działań prawodawczych ustawodawcy w stosowaniu prywatnej i hybrydowej formy działania w administracji publicznej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 65-75. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.65-75

Paulina Bieś-Srokosz  p.bies@ajd.czest.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)