Konsensualne formy działań administracyjnoprawnych zastępujące lub uzupełniające decyzje administracyjne


Abstrakt

Opracowanie zostało poświęcone problematyce konsensualnych form działań organów administracji publicznej lub podmiotów prywatnych, które zastępują lub uzupełniają decyzje administracyjne. W pierwszej części rozważań analizie poddano konsensualne formy działań administracyjnoprawnych stanowiących alternatywne formy prawne załatwiania spraw administracyjnych. Alternatywność tego rodzaju form polega na możliwości wyboru formy prawnej załatwienia sprawy administracyjnej, pierwszeństwie użycia formy konsensualnej i subsydiarności decyzji administracyjnej albo możliwości zastąpienia (substytucji) już wydanej decyzji administracyjnej przez określony typ formy konsensualnej. W części drugiej analizy omówiono i poddano teoretycznej ocenie rozwiązania normatywne ustanawiające podstawy kompetencyjne do uzupełniania lub nawet konkretyzowania treści decyzji administracyjnych za pośrednictwem uprzednich lub następczych konsensualnych form działania organów administracji publicznej oraz podmiotów spoza systemu administracji publicznej.


Słowa kluczowe

prawne formy działania administracji publicznej; decyzja administracyjna; ugoda administracyjna; umowa cywilnoprawna w działaniach administracji publicznej

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994, s. 26-27 [Google Scholar]
Biernat S., Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben als Problem des Staats- und Verwaltungsrechts, w: Grundfragen des Verwaltungsrechts und der Privatisierung, Referate und Diskussionsbeiträge des VIII. Deutsch-Polnischen Verwaltungskolloquiums vom 7. bis 11. September 1992 in Krakau, red. S. Biernat, R. Hendler, F. Schoch, A. Wasilewski, Stuttgart – München – Hannover – Berlin – Weimar – Dresden 1994, s. 187-188 [Google Scholar]
Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), w: System prawa administracyjnego. Prawne formy działania administracji. Tom 5, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 234 i n. [Google Scholar]
Burgi M., Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe: Staatsaufgabendogmatik- Phänomenologie-Verfassungsrecht, Tübingen 1999, s. 145 i n. [Google Scholar]
Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 255-264 [Google Scholar]
Kamiński M., Die Varianten der Privatisierung öffentlicher Aufgaben in der polnischen Rechtsordnung und ihre verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grenzen, w: Instrumenten- und Akteursmix im Verwaltungsrecht, red. U. Kischel, H. Wißmann, Stuttgart – München – Hannover – Berlin – Weimar – Dresden 2014, S. 151 ff. [Google Scholar]
Kamiński M., Publicznoprawne obowiązki informacyjne w sferze norm publicznego prawa gospodarczego na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: Informacje gospodarcze. Studium prawne, red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2018, s. 29 i n. [Google Scholar]
Kamiński M., Formy partycypacji podmiotów prywatnych w procesach wykonywania zadań publicznych w polskim porządku prawnym”, w: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014, s. 86 i n. [Google Scholar]
Stahl M., w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red.), Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, Warszawa 2013, s. 293 i n. [Google Scholar]
Woś T., Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2010, s. 159 i n. [Google Scholar]
Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010, s. 62 i n., 70 i n., 135 i n., 226 i n. [Google Scholar]
L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Kamiński, M. (2019). Konsensualne formy działań administracyjnoprawnych zastępujące lub uzupełniające decyzje administracyjne. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 91-104. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.91-104

Marcin Kamiński  marcin.kaminski@uj.edu.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)