Swoboda wyboru formy prywatnoprawnej w działaniach administracji publicznej


Abstrakt

Artykuł dotyczy różnych aspektów możliwości wyboru formy prywatnoprawnej przez organy administracji publicznej. W pierwszym rzędzie odnosi się do możliwości stosowania w działalności administracji publicznej zasady swobody umów i jej ograniczeń. Przedstawia także zagadnienie dopuszczalności zawierania umów cywilnoprawnych bez wyraźnej podstawy prawnej, czy też dokonywania przez administrację wyboru między formami prawa cywilnego i administracyjnego.


Słowa kluczowe

swoboda umów; umowa cywilnoprawna

Banasik P., Ograniczenie zasady swobody umów w Prawie zamówień publicznych, cz. I, komentarz praktyczny, Lex nr 111242 [Google Scholar]
Banasik P., Ograniczenie zasady swobody umów w Prawie zamówień publicznych, cz. III, komentarz praktyczny, Lex nr 111317 [Google Scholar]
Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, aktualizacja A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Warszawa 2002 [Google Scholar]
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, red. I. Skrzydło-Niżnik i in., Kraków 2001 [Google Scholar]
Kania M., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2013 [Google Scholar]
Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2013 [Google Scholar]
Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007 [Google Scholar]
Łętowski J., Umowa jako forma działania administracji w PRL, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, 1978, vol. XXV, 11 [Google Scholar]
M. Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c.), „Państwo i Prawo 1993, nr 4 [Google Scholar]
Młodecka K., Zasada swobody umów w prawie zamówień publicznych, komentarz praktyczny, Lex nr 136269 [Google Scholar]
Płonka-Bielenin K., Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 9 [Google Scholar]
Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005 [Google Scholar]
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010 [Google Scholar]
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2006 [Google Scholar]
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017 [Google Scholar]
Prawo administracyjne. Część ogólna, red. M. Chmaj, Warszawa 2007 [Google Scholar]
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016 [Google Scholar]
Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013 [Google Scholar]
Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Rzeszów 2006 [Google Scholar]
Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998 [Google Scholar]
Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008 [Google Scholar]
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015 [Google Scholar]
Urząd Zamówień Publicznych, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, praca zbiorowa pod red. B  Korbusa, Warszawa 2010 [Google Scholar]
W kierunku sprawnego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, red. M. Thorz, Częstochowa 2010 [Google Scholar]
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Kłosowska-Lasek, K. (2019). Swoboda wyboru formy prywatnoprawnej w działaniach administracji publicznej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 105-124. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.105-124

Katarzyna Kłosowska-Lasek  kklos@univ.rzeszow.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)