Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji


Abstrakt

Podmioty administracji publicznej występują jako strony umów cywilnoprawnych w sferze niewładczej. Cechą charakterystyczną tych umów jest ich podległość przepisom prawa cywilnego, ale z modyfikacjami wynikającymi z przepisów szczególnych. Modyfikacje są konsekwencją tego, iż jedną ze stron umowy jest podmiot publiczny, który zawierając je, realizuje interes publiczny i zaspokaja potrzeby publiczne. W praktyce obrotu najczęściej zawieranymi umowami cywilnoprawnymi przez podmioty administracji są umowy w sprawach zamówień publicznych. Ich szczególny status wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zm.) i podporządkowany zostaje podstawowemu celowi ustawy, którym jest zapewnienie podmiotom szeroko rozumianego sektora publicznego zawierania umów cywilnoprawnych na optymalnych warunkach. Charakterystyka tych umów zostaje dokonana przez pryzmat ich kwalifikacji podmiotowej i przedmiotowej, trybu zawarcia, formy umowy i czasu jej trwania, kształtowania treści umowy, jej zmian, rozwiązania oraz unieważnienia.


Słowa kluczowe

administracja publiczna; zamówienie publiczne; umowa w sprawie zamówienia publicznego; umowa cywilnoprawna

Literatura [Google Scholar]
Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyńki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 9. [Google Scholar]
Chmaj M., Herc G., Komorowski E., Szustakiewicz P., Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2008, s. 126 – 127. [Google Scholar]
Czarkowska A., Umowy adhezyjne w administracji publicznej, w: Umowy w administracji, red. J. Boć i L. Dziewięcka – Bokun, Wrocław 2008, s. 44. [Google Scholar]
Dolecki J., Zatrudnienie na umowę o pracę, Zamówienia Publiczne. Doradca 2016, nr 12, s. 42 – 51. [Google Scholar]
Fermus – Bobowiec A., Skarb Państwa jako strona umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej z przedsiębiorcą a zasada swobody umów, w: Skarb Państwa a działalność gospodarcza, red. A . Kidyba, Warszawa 2014, s. 239. [Google Scholar]
Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016, s. 62 – 63. [Google Scholar]
Jaworska – Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, w: Umowy w administracji, red. J. Boć i L. Dziewięcka – Bokun, Wrocław 2008, s. 17. [Google Scholar]
Kmieciak Z., Umowa cywilnoprawna i porozumienie administracyjne jako formy działania organów administracji publicznej w sferze zarządzania gospodarką państwową, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 3, s. 159. [Google Scholar]
Pruszkowski R., Przesłanki odstąpienia od umowy, Zamówienia Publiczne. Doradca 2011, nr 2, s. 58. [Google Scholar]
Pyliński G., Opis przedmiotu zamówienia, Monitor Zamówień Publicznych 2016, nr 10, s. 24. [Google Scholar]
Siedlecki T., Sawicka P., Zatrudnienie na umowę o pracę, Monitor Zamówień Publicznych 2016, nr 10, s. 16 – 22. [Google Scholar]
Stec P., Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2013, s. 18. [Google Scholar]
Stefańska E., Umowy zawierane w sferze administracji publicznej – wybrane zagadnienia, w: Umowy w administracji, red. J. Boć i L. Dziewięcka – Bokun, Wrocław 2008, s. 145 – 146. [Google Scholar]
Szostak R., Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. XXXVII, s. 449 – 361. [Google Scholar]
Szostak R., Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego, w: Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010, s. 150 – 151. [Google Scholar]
Szuma K., Zmiana umów zawieranych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w: Ustawowe ograniczenia swobody umów, red. B. Gnela, Warszawa 2010, s. 175. [Google Scholar]
Szydło M., Przedmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – cz. I, Monitor Prawniczy 2009, nr 4, s. 203. [Google Scholar]
Źródła [Google Scholar]
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1834). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479). [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125 ze zm.). [Google Scholar]
Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r., Warszawa 2017, s. 35, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/35178/Sprawozdanie-UZP-za-2016.pdf, dostęp z dnia 29 maja 2018 r. [Google Scholar]
Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., Warszawa 2018, s. 27 – 28, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36947/Sprawozdanie_2017_05.06.2018.pdf, dostęp z dnia 14 lipca 2018 r. [Google Scholar]
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1189/10, LEX nr 590046. [Google Scholar]
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 listopada 2009 r., KIO/UZP 1547/09, LEX nr 536851. [Google Scholar]
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1189/10, LEX nr 590046. [Google Scholar]
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 listopada 2009 r., KIO/UZP 1547/09, LEX nr 536851. [Google Scholar]
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 grudnia 2011 r., KIO 2542/11. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2001 r., IV CKN 381/00, OSN 2002, Nr 6, poz. 7. [Google Scholar]
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2011 r., KIO 461/11, LEX nr 788135. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Fermus-Bobowiec, A. (2019). Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 125-141. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.125-141

Anna Fermus-Bobowiec  fermus@wp.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)