Wola stron czy wola ZUS-u? – o kwalifikacji umów o dzieło jako umów zlecenia na przykładzie umów z twórcami i artystami


Abstrakt

Zjawiskiem powszechnym stały się coraz częstsze kontrole płatników składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obejmują one w dużej mierze zasadność zwierania przez płatników składek umów o dzieło i nierzadko kończą się uznaniem, że umowy te powinny być zawarte w formie umów zlecenia. Celem artykułu jest rozważanie prawnej dopuszczalności dokonywania przez ZUS kwalifikacji umów o dzieło jako umów zlecenia w perspektywie zasady swobody umów, kompetencji ZUS-u do dokonywania takiej kwalifikacji, jak również kompetencji do wykładni i stosowania przepisów Kodeksu cywilnego. Problematyka omówiona została na tle umów zawieranych z twórcami i artystami.


Słowa kluczowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych; ubezpieczenia społeczne; umowa o dzieło; umowa zlecenia; kontrole ZUS-u; prawo autorskie; swoboda umów

Literatura:
Brzozowski A., Machnikowski P., Umowy, [w:] Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, seria System prawa prywatnego, t. 5, Warszawa 2013; [Google Scholar]
Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002; [Google Scholar]
Ignatowicz J., Stefaniuk K., Wolter A. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001; [Google Scholar]
Łętowska E., Pocałunek Muzy i prawnicza postprawda, „Dziennik Gazeta Prawna” 2017, nr 31; [Google Scholar]
Markiewicz R., Stanisławska-Kloc S., Ochońska Z., Artystyczne wykonanie jako przedmiot umowy cywilnoprawnej. Opinia prawna, http://www.sdt.pl/wp-content/uploads/2017/06/Opinia-prawna_Artystyczne-wykonanie-jako-przedmiot-umowy-cywilnoprawnej.pdf [Google Scholar]
Ochońska Z., Stanisławska-Kloc S., Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16, „Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2018, nr 1. [Google Scholar]
Płażek S., Problem dopuszczalności umów o dzieło w przypadku artystycznych wykonań. Glosa do wyroku SN z dnia 2 czerwca 2017 r., III UK 147/16, „Finanse Komunalne” 2018, nr 6. [Google Scholar]
Podkowik J., Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015; [Google Scholar]
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014; [Google Scholar]
Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977; [Google Scholar]
Rzemek M., ZUS coraz częściej nakłada składki na umowy o dzieło i zlecenia, „Rzeczpospolita”, 25.04.2016, http://grm-rpwebvarnish.newscyclecloud.com/ZUS/304259887-ZUS-coraz-czesciej-naklada-skladki-na-umowy-o-dzielo-i-zlecenia.html; [Google Scholar]
Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Kraków 2005; [Google Scholar]
Wałachowska M., Wantoch-Rekowski J., Umowy cywilnoprawne a składniki na ubezpieczenie społeczne – zarys problemu, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, z. 2. [Google Scholar]
Orzecznictwo:
Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2003 r., SK 24/01, Legalis nr 56666; [Google Scholar]
Wyrok SN z 22 czerwca 1976 r., II CR 193/76, LEX nr 5046; [Google Scholar]
Uchwała SN z 4 września 1992 r., II UZP 17/92, LEX nr: 13272.; [Google Scholar]
Uchwała SN z 30 czerwca 1994 r., II UZP 15/94, LEX nr 14986; [Google Scholar]
Wyrok SN z 14 grudnia 2005 r., II UK 120/05, LEX nr 201295. [Google Scholar]
Wyrok SN z 23 października 2006 r., I UK 128/06. LEX nr 221705. [Google Scholar]
Wyrok SN z 5 grudnia 2007 r., II UK 106/07, LEX nr 346189. [Google Scholar]
Wyrok SN z 21 października 2008 r., II UK 71/08, LEX nr 575205. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 21 października 2016 r., IV U 1577/15, LEX nr 2149809. [Google Scholar]
Wyrok SN z 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16, LEX nr 2188651. [Google Scholar]
Wyrok SN z 2 czerwca 2017 r., III UK 147/16, LEX nr 2296861. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Gut, D. (2019). Wola stron czy wola ZUS-u? – o kwalifikacji umów o dzieło jako umów zlecenia na przykładzie umów z twórcami i artystami. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 141-154. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.141-154

Dagmara Gut  gutdagmara@gmail.com
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)