Pojęcie, przedmiot i charakter prawny umowy wywłaszczeniowej (ekspropriacyjnej)


Abstrakt

Inspiracją do podjęcia problematyki umowy wywłaszczeniowej jest planowana w Polsce budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W licznych wypowiedziach prasowych pojawiają się stwierdzenia, że grunty potrzebne dla jego realizacji będą pozyskiwane w drodze umowy, co sugeruje, że nie nastąpi to we władczym trybie – wywłaszczenia. W opracowaniu prezentowane są tezy, że umowa taka zawierana jest po groźbą wywłaszczenia i stanowi formę prawną wywłaszczenia. Stanowiąc alternatywę dla pozyskania niezbędnego prawa w drodze przymusowej, aktu administracyjnego, powinna być postrzegana jako umowa prawa publicznego – umowa administracyjna. Taki kierunek wykładani potwierdza niedawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. (SK 39/15).


Słowa kluczowe

Centralny Port Komunikacyjny (CPK); wywłaszczenie sensu largo; umowa administracyjna; umowa wywłaszczeniowa; przymusowe nabycie nieruchomości; wywłaszczenie

Andrzejewski J., Uwagi na temat rokowań poprzedzających wywłaszczenie, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2010, nr 2, s. 111-131. [Google Scholar]
Boć J., O umowie administracyjnej, w: Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun , Wrocław 2008, s. 40. [Google Scholar]
Cieślik Z., Umowa administracyjna państwa prawa, Kraków 2004, s. 85. [Google Scholar]
Cieślik Z., Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej w: Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 189. [Google Scholar]
Dolnicki B., Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim, „Państwo i Prawo” 2001, nr 3, s. 83. [Google Scholar]
Giełda M., Idea społeczeństwa obywatelskiego i zasada subsydiarności, w: Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun , Wrocław 2008, s. 49-66. [Google Scholar]
Kamiński M., Kierunki przekształceń struktury podmiotowej postępowania administracyjnego na tle nowych formuł uczestnictwa w procedurach trzeciej generacji w: Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 397-404. [Google Scholar]
Kijowski D., W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, „Państwo i Prawo” 1987, nr 6, s. 82-83. [Google Scholar]
Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004, s. 146. [Google Scholar]
Krasowska M, Wywłaszczanie nieruchomości, w: J. Szachułowicz, M. Krasowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2002, s. 336. [Google Scholar]
Kubiak A., Perspektywy rozwoju form konsensualnych w polskim prawie administracyjnym, w: Umowy w administracji red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008, s. 77. [Google Scholar]
Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 465. [Google Scholar]
Pawłowski S., Glosa (aprobująca) do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. SK 39/15, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 1, s. 175-186. [Google Scholar]
Pawłowski S., Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki, Poznań 2018, s. 261-263, 413. [Google Scholar]
Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 21 i n. [Google Scholar]
Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1975, wyd. III, s. 244. [Google Scholar]
Tomaszewski K., Prywatyzacja realizacji celów publicznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 6, s. 18-19. [Google Scholar]
Wolff H.J., Bachof O., Stober R., Verwaltugsrecht, Band 2, 6 Auslage, 2000, § 54 I 1, s. 204. [Google Scholar]
Zimmermann M., Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s. 345-347. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Pawłowski, S. (2019). Pojęcie, przedmiot i charakter prawny umowy wywłaszczeniowej (ekspropriacyjnej). Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 155-167. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.155-167

Sławomir Pawłowski  womir@amu.edu.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)