Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym... do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Abstrakt

Opracowanie dotyczy kwestii prawnej dopuszczalności stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym do Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W obowiązujących przepisach prawa nie przewidziano wprost takiej możliwości. W związku jednak z tym, że art. 7 ustawy o EZIG i SE przewiduje w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu nr 2137/85/EWG i ustawie o EZIG i SE odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych o spółce jawnej, w opracowaniu rozważono: 1) czy można to odnosić również do przepisów o wymienionych wzorcach przewidzianych dla spółki jawnej (a zatem czy można je zastosować odpowiednio do EZIG z siedzibą na terytorium RP) i jakie argumenty przemawiają za takim zastosowaniem, a także 2) jakie znaczenie ma w tym obszarze istnienie przepisów wykonawczych określających konkretnie takie wzorce oraz 3) czy w istnieje w aktualnym stanie prawnym delegacja ustawowa do wydania tych przepisów, jak np. w przypadku wzorców w spółce jawnej.


Słowa kluczowe

wzorzec dostępny w systemie teleinformatycznym; Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych; odpowiednie stosowanie przepisów; delegacja ustawowa

Grzybowski S., Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków 1961, s. 68 i n. [Google Scholar]
Hykawy I., Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (w:) Prawo Wspólnot Europejskich. Prawo spółek, Warszawa 1996, [Google Scholar]
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. t. I. Komentarz do art. 4, 10, 23¹, 40, 58, 103, 106¹ k.s.h., LEX/el z 30 września 2016 r. [Google Scholar]
Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2016, s. 579, 753-764. [Google Scholar]
Kidyba A., Uchwały w spółkach osobowych i ich zaskarżanie, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 9, s. 6 i n. [Google Scholar]
Kocot W.J., Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych – nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r., Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 2, s. 4 i n., [Google Scholar]
Kocot W.J., Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 10, s. 6 i n. [Google Scholar]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 ze zm.). [Google Scholar]
Kozieł G., Zagadnienie dopuszczalności stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym do spółki partnerskiej i komandytowo-akcyjnej (w:) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, pod. red. G. Kozieła, Lublin 2017, s. 258-262. [Google Scholar]
Malarewicz-Jakubów A., Tanajewska R., Zasadność funkcjonowania Europejskich Zgrupowań Interesów Gospodarczych (EZIG) (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, Warszawa 2013, s. 517 i n. [Google Scholar]
Napierała J., Europejskie Prawo spółek, Warszawa 2006, s. 133 i n. [Google Scholar]
Oplustil K., Rachwał A., Wprowadzenie europejskiej spółki akcyjnej do prawa polskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, nr 3, s. 649. [Google Scholar]
Oplustil K., Europejskie formy spółek (w:) Prawo spółek. Meritum, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2016, s. 1897-1909. [Google Scholar]
Oplustil K., Spółka Europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Warszawa 2005, s. 48 i n. [Google Scholar]
Promińska U., (R)ewolucja koncepcji osobowej spółki handlowej (od kodeksu handlowego do kodeksu spółek handlowych), PPH 2015, nr 4, s. 33 i n. [Google Scholar]
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 639). [Google Scholar]
Rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (Dz. Urz. UE.L 199 z 31.07.1985 r., s. 1). [Google Scholar]
Sokołowski M., Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim, Warszawa 2012, s. 21 i n. [Google Scholar]
Stefanicki R., Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wybrane zagadnienia, Monitor Prawniczy 2005, nr 18, s. 78. [Google Scholar]
Surma-Buczek A., Dokonywanie czynności w zakresie spółki jawnej i komandytowej w systemie teleinformatycznym. Założenia normatywne a realizacja w praktyce obrotu prawnego (w:) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie, pod. red. G. Kozieła, Lublin 2018, s. 231-239. [Google Scholar]
Szumański A., Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r. przewidująca szersze wykorzystanie wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 4, s. 38 i n. [Google Scholar]
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i Spółce Europejskiej (Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2142 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1225 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 15 sierpnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 986). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 4). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U., poz. 646). [Google Scholar]
Włudyka T., Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i Spółka Europejska, Kraków 2000, s. 8 i n. [Google Scholar]
Wróblewski J., Przepisy odsyłające, Łódź 1964, ZNUŁ, seria I, z. 35, s. 3 i n. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Kozieł, G. (2019). Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym. do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 169-179. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.169-179

Grzegorz Kozieł  grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora