Rejestry upadłości w wybranych państwach europejskich


Abstrakt

W artykule wskazano na obowiązki jakie zostały nałożone na państwa członkowskie, a wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, dotyczące wymogu utworzenia co najmniej jednego rejestru publicznego, który będzie zawierał dane o postępowaniach upadłościowych. W części krajów członkowskich funkcjonują już rejestry upadłości połączone z systemem „e-Sprawiedliwość”. W Polsce odpowiednie rozwiązania zawarto w projekcie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2367), który powstał m.in. w związku z koniecznością stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, o którym jest mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.


Słowa kluczowe

rejestr upadłości; Krajowy Rejestr Zadłużonych; portal “e-Sprawiedliwość”

Eidenmüller H., Free Choice in International Company Insolvency Law in Europe, „European Business Organization Law Review” 2005, vol. 3, o. 428. [Google Scholar]
Janik J., Podstawowe zasady regulacji Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa upadłościowego oraz transformacji i likwidacji spółek handlowych, w: Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, red. A.J. Witosz, E. Janik, Katowice 2015, s. 17 i nast. [Google Scholar]
Janik E., Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – perspektywy i oczekiwania, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, nr 329 (9),  s. 46 i nast. [Google Scholar]
Korpalska S., Postępowanie upadłościowe członków grup przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. „Doradca restrukturyzacyjny” 2017, nr 4, s. 93 i nast. [Google Scholar]
Pokrzycki M., Prawo restrukturyzacyjne a zakres zastosowania unijnego prawa upadłościowego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 20, s. 1073 i nast. [Google Scholar]
Rosiak H., Zagadnienie forum shopping z perspektywy transgranicznej upadłości, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 2, s. 27 i nast. [Google Scholar]
Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 33 i nast. [Google Scholar]
Witosz A.J. (red.), Prawo upadłościowe, Komentarz, Warszawa 2017, s. 978-984. [Google Scholar]
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) (Dz.U.UEL141 z 2015 r.). [Google Scholar]
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L160 z 2000 r.). [Google Scholar]
Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2014 r. dotycząca ochrony danych osobowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” 2014/333/UE, (Dz.U.UEL z dnia 6 czerwca 2014 r.). [Google Scholar]
Zalecenia Rady „Promowanie korzystania z wideokonferencji transgranicznych w obszarze sprawiedliwości w państwach członkowskich i na szczeblu UE oraz dzielenia się optymalnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie” 2015/C 250/01, (Dz.U.UEC z dnia 31 lipca 2015 r.).   [Google Scholar]
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze. zm.). [Google Scholar]
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.). [Google Scholar]
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2637), www.sejm.gov.pl. (dostęp 01.08.2018). [Google Scholar]
Uzasadnienie do projektu przyjęcia odrębnej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2637), www.sejm.gov.pl. (dostęp 01.08.2018). [Google Scholar]
Uzasadnienie do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067), www.sejm.gov.pl. [Google Scholar]
www.e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-pl.do (dostęp 01.08.2018). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Janik, E. (2019). Rejestry upadłości w wybranych państwach europejskich. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 181-194. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.181-194

Ewa Janik  Ewa.Janik@ue.katowice.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)