Moralność zawodowa nauczyciela – dydaktyka, wychowawcy, opiekuna


Abstrakt

Nauczyciel stanowi główne narzędzie realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zadania, które współcześnie stawia się przed nauczycielem są niezwykle doniosłe, a formułowane wobec niego wymagania duże. By mógł im sprostać, musi posiadać odpowiednie kompetencje: techniczne i moralne.
W artykule zostało podjęte zagadnienie etosu zawodowego nauczycieli, czyli nastawienia moralnego w stosunku do pracy zawodowej, bez którego niemożliwe jest realizowanie podstawowych funkcji wyznaczonych nauczycielom. Przedstawiono genezę moralności zawodowej nauczycieli oraz jej zakres, uzasadniając potrzebę włączenia elementów etyki zawodowej w proces edukacji nauczycielskiej.


Słowa kluczowe

nauczyciel; etos zawodowy; moralność zawodu nauczyciela

M. Bogaj, Etos zawodowy nauczyciela, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. E. Różycka, Warszawa 2003, s. 1064-1067. [Google Scholar]
Brezinka W., Erziehung – Kunst des Möglichen, Würzburg, 1960. [Google Scholar]
Brezinka W., Metatheorie der Erziehung. Eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungswissenschaft, der Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogik, München-Basel 1978. [Google Scholar]
Brezinka W., Glaube, Moral und Erziehung, München-Basel 1992. [Google Scholar]
Chudy W., Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, red. A. Szudra, Lublin 2009. [Google Scholar]
Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, Kielce 2002. [Google Scholar]
Fel S., Etyka życia gospodarczego z elementami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: P.  Kawalec, A. Błachut (red.), Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, Lublin 2011, s. 52-79. [Google Scholar]
Gadacz T., Wychowanie jako spotkanie osób, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 213-235. [Google Scholar]
Herbart J. F., Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, tłum. T. Stera, Warszawa, 2007. [Google Scholar]
Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Warszawa, 1996, s. 19. [Google Scholar]
Kotusiewicz A.A., O miejscu pedeutologii w programie edukacji nauczycielskiej, „Edukacja: studia, badania, innowacje”, 1997, nr 1, s. 19-29. [Google Scholar]
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2009, s. 11-12. [Google Scholar]
Nowak M., Wychowanie etosu pracy w programie wychowawczym szkoły wyższej, w: red. E. Konovaluk, M. Nowak, Praca – etos – wychowanie, Biała Podlaska 2007. [Google Scholar]
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004. [Google Scholar]
Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wrocław 1961, s. 71 [Google Scholar]
Tyl A., Oczekiwania wobec zawodu nauczyciela w dobie globalizacji, w: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, red. S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, Poznań-Rzeszów 2006, s. 191-202. [Google Scholar]
Akty prawne [Google Scholar]
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Pedagogika

Udostępnij

Szewczak, I. (2019). Moralność zawodowa nauczyciela – dydaktyka, wychowawcy, opiekuna. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 295-305. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.295-305

Iwona Szewczak  iwkal@kul.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)