Pojęcie podmiotowości w pedagogice


Abstrakt

W artykule przedstawiono różne znaczenia terminu „podmiotowość”, które pojawiają się na gruncie pedagogiki w kontekście zagadnień związanych z opieką. Po prześledzeniu kontekstów, w jakich pojawia się ten termin, zaproponowano trzy jego podstawowe rozumienia: 1. specyficznie ludzka, stała i nieutracalna zdolność/dyspozycja/potencjalność; 2. zmienna i dynamiczna aktualizacja tej potencjalności; 3. uprawnienie wynikające z faktu bycia człowiekiem. Rozumienia te są przydatne w analizie sporu, czy opieka – rozumiana jako relacja, której charakterystyczną cechą jest przejęcie odpowiedzialności za podopiecznego przez opiekuna – pozbawia podopiecznego podmiotowości.


Słowa kluczowe

Podmiot; podmiotowość; pedagogika; opieka; odpowiedzialność

Greszata-Telusiewicz M., Jusiak R., Wilemska E., Opiekun, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, s. 651-654. [Google Scholar]
Lechniak M., Petraniuk J., Stola K., Podmiot, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, s. 945-949. [Google Scholar]
Męczkowska A., Podmiot, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Warszawa 2005, s. 452-454. [Google Scholar]
Ogrodnik B., Podmiot, w: Słownik filozofii, red. J. Hartman, Kraków 2009, s. 169. [Google Scholar]
Petraniuk J., Podmiotowość prawna, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, s. 949. [Google Scholar]
Sowa J., Podmiotowość w wychowaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Warszawa 2005, s. 456-459. [Google Scholar]
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2006. [Google Scholar]
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2005. [Google Scholar]
Winiarski M., Opieka pedagogiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Warszawa 2004, s. 853-858. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Pedagogika

Udostępnij

Salamucha, A. (2019). Pojęcie podmiotowości w pedagogice. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 307-315. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.307-315

Agnieszka Salamucha 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)