Reportażowe formy konkretyzacji literatury w radiu – transpozycje intermedialne


Abstrakt

Reportaż radiowy jest dźwiękową formą relacjonowania rzeczywistości, literatura nie stanowi zatem bezpośredniego źródła dla jego twórców. Jednak w obrębie współczesnych produkcji radiowych znajdują się reportaże realizujące swoisty transfer literackich treści. W niniejszym artykule określono je jako reportażowe konkretyzacje literatury. Tego typu praktyki są audialnym aspektem charakterystycznych dla współczesnej kultury intermedialnych transpozycji. Artykuł omawia szczegółowe warunki przeniesienia literatury do formuły reportażu radiowego oraz prezentuje modelowe warianty realizacji dźwiękowych.


Słowa kluczowe

radio; literatura i media; dokument radiowy; reportaż; transpozycja intermedialna

Antonik D., Audiobook. Od brzmienia słów do głosu autora, „Teksty Drugie” 2015, z. 5, s. 126-147. [Google Scholar]
Bachura J., Feature – the Marriage of Fact and Fiction, w: Radio: Community, Challenges, Aesthetics, red. G. Stachyra, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 277-286. [Google Scholar]
Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012. [Google Scholar]
Bachura-Wojtasik J., Klimczak K., Feature w radiu – wymykanie się wyznacznikom gatunku. Uwagi genologiczne po festiwalu Prix Europa w latach 2012 i 2013, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014 nr 1, s. 43-60. [Google Scholar]
Białek M., Jak zmieniał się reportaż radiowy?, w: Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2015, s. 179-202. [Google Scholar]
Białek M., Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia, Poznań-Opole 2010. [Google Scholar]
Bieniaszkiewicz D., O literackim reportażu radiowym, „Akcent” 1993, nr 3, s. 140-151. [Google Scholar]
Bogoryja-Zakrzewska H., Jak wymyślam formę opowieści?, [online] http://torbareportera.pl/dramaturgia/wymyslam-forme-opowiesci/. [Google Scholar]
Bogusławska J., Jesteś moim niebem [audio], http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1742390,Jestes-moim-niebem-reportaz-Joanny-Boguslawskiej. [Google Scholar]
Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2004. [Google Scholar]
Hopfinger M., Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010. [Google Scholar]
Ingarden R., O dziele literackim. badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988. [Google Scholar]
Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000. [Google Scholar]
Jagielska G., Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku, Kraków 2104. [Google Scholar]
Jagielska G., Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym, Kraków 2013. [Google Scholar]
Jagielska G., Ona wraca na dobre. Podróż terapeutyczna, Kraków 2015. [Google Scholar]
Klimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Łódź 2011. [Google Scholar]
Lejeune P., Pakt autobiograficzny, tłum. A. Labuda, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975, nr 5 (23), 31-49. [Google Scholar]
Mayen J., Radio a literatura, Warszawa 1965. [Google Scholar]
Misiewicz J., O tak zwanych quasi-sądach Romana Ingardena, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Nauki Filozoficzne i Humanistyczne” 1973, vol. 28, s. 321-328. [Google Scholar]
Pawlik A., Teatr Radiowy i jego gatunki, Toruń 2014. [Google Scholar]
Piłatowska I., Reportaż jako artystyczny gatunek radiowy, „Media – Społeczeństwo – Kultura” 2009, nr 1, s. 30-39. [Google Scholar]
Piotrowska M., Jesteś moim niebem, Warszawa 2016. [Google Scholar]
Pleszkun-Olejniczakowa E., Bachura J., Pawlik A., Dwa Teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Toruń 2011. [Google Scholar]
Pleszkun-Olejniczakowa E., Reportaż radiowy jako przedmiot dotychczasowych badań naukowych. Próba określenia przyszłych kierunków, „Media – Społeczeństwo – Kultura” 2009, nr 1, s. 40-54. [Google Scholar]
Wójciszyn-Wasil A., W poszukiwaniu »wewnętrznej prawdy«. Narracja osobista w reportażu radiowym, w: Artes Liberales. Teatr – Sztuka – Media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi, red. S. Fel, J. Szulich-Kałuża, P. Nowak, M. Sławek-Czochra, Lublin 2018, s. 491-502 (wersja angielska: Discovering »inner truth«. Personal narrative in radio documentaries, tamże, s. 503-514). [Google Scholar]
Radio Katowice, Reportaż »Wojtek« na Prix Italia, https://www.radio.katowice.pl/zobacz,23154,Reportaz-Wojtek-na-Prix-Italia.html#.W19p4tKLR0w. [Google Scholar]
Radio Katowice, Sukces Radia Katowice. »Wojtek« wyróżniony we Francji, https://www.radio.katowice.pl/zobacz,23241,Sukces-Radia-Katowice-Wojtek-wyrozniony-we-Francji-.html#.W19oTtKLR0w. [Google Scholar]
Sekudewicz A., Dudzińska A., Wojtek [audio], https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1623327,Wojtek-reportaz-Anny-Sekudewicz-i-Anny-Dudzinskiej. [Google Scholar]
Studio Munka-SFP, 53 wojny [inf. o filmie w reż. E. Bukowskiej], https://www.studiomunka.pl/debiut_pelnometrazowy,4,424,53-wojny.html. [Google Scholar]
Zajas P., Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań 2011. [Google Scholar]
Trójka, O »Miłości z kamienia« w »Z najwyższej półki« [audio], audycję prow. M. Nogaś, https://www.polskieradio.pl/24/874/Artykul/756561/. [Google Scholar]
Dzień dobry TVN, Być żoną korespondenta wojennego [wideo], wywiad przeprow. D. Wellman i M. Prokop, http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/byc-zona-korespondenta-wojennego,72594.html. [Google Scholar]
Trójka, Życie z kimś, kto może umrzeć kilka razy w roku [dot. audycji Trójkowy Znak Jakości], https://www.polskieradio.pl/9/399/Artykul/755746,Zycie-z-kims-kto-moze-umrzec-kilka-razy-w-roku. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Wójciszyn-Wasil, A. (2019). Reportażowe formy konkretyzacji literatury w radiu – transpozycje intermedialne. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 343-355. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.343-355

Aneta Wójciszyn-Wasil  wasil@kul.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)