Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego


Abstrakt

Lublinianie pierwsze ruchome obrazy obejrzeli w 1899 roku, a więc już cztery lata po pokazie braci Lumiere. Stałe kino otwarte zostało w 1908 roku i od tego momentu kina zajęły należne im miejsce w panoramie i życiu społecznym Lublina. O ich repertuarze i sposobie funkcjonowania w okresie międzywojennym świadczą dziś między innymi materiały wizualne: afisze i plakaty filmowe. W pierwszej części zarysowane zostały początki rozwoju plakatu filmowego w Polsce. W kolejnych częściach analizie poddane zostały materiały wizualne – plakaty kinowe. Były one mniejsze niż na Zachodzie, ponieważ umieszczano je głównie przed wejściem do kina w specjalnych gablotach. W plakatach, które były drukowane na miejscu do lat 40. XX wieku w warstwie wizualnej zdecydowanie góruje liternictwo, często uzupełniane prostą, ale wciąż wyraźną ornamentyką. Część nieśmiało naśladuje rozwijające się w głównych ośrodkach lwowskim, krakowskim i warszawskim trendy wyznaczane przez takie osobowości jak m.in. Jan Tschichold, Henryk Berlewi, Władysław Strzemiński. Są cenne jako dokumenty, świadczące o historii i życiu społecznym Lublina. W artykule wykorzystano analizę krytyczną źródeł oraz analizę zawartości. Uzyskane wyniki analiz szczegółowych mają charakter faktograficzny i są przyczynkiem do dalszych badań w obszernym temacie kształtowania się kultury filmowej i kinowej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.


Słowa kluczowe

Lublin; okres międzywojenny; kino; repertuar; afisz filmowy; plakat filmowy

Bojko S., Polska sztuka plakatu. Początki i rozwój do 1939 roku, Warszawa 1971. [Google Scholar]
Denys M., Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Łódź 2010. [Google Scholar]
Derecki M., Sinematograf w Lublinie, czyli felieton jubileuszowy, „Kamena” 1986, nr 26, s.15-15. [Google Scholar]
Folga-Januszewska D., Ah! Film Posters In Poland, Olszanica 2015. [Google Scholar]
Guzek M., Kino polskie wczoraj i dziś. Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918, Bydgoszcz 2014. [Google Scholar]
https://dzieje.pl/aktualnosci/95-lat-temu-powstala-polska-agencja-telegraficzna-jej-spadkobierczynia-jest-pap (15.09.2018)
Konfrontace : československý a polský filmový plakat, red. Rajčan, Pavel, Praha 2010. [Google Scholar]
Kurpik M., Polski plakat filmowy, Lublin 2010. [Google Scholar]
Płażewski J., Historia filmu, Wrocław, Warszawa, Kraków 1995. [Google Scholar]
Polski Plakat Filmowy, red. T. Kowalski, Warszawa 1957. [Google Scholar]
Poradnik stosowania reklamy, red. Zakrzewski S., Warszawa 1937. [Google Scholar]
Staniak A., Kina w Lublinie w latach 1908-1939, „Folia Bibliologica” LII/LIII, 2004/2005 s. 7-17. [Google Scholar]
Wyszkowski M., Kadr. Kina w Lublinie, „ZOOM Lubelski Informator Kulturalny”2005, nr 3; Wyszkowski M., Kadr. Kina w Lublinie cz. II, „ZOOM Lubelski Informator Kulturalny” 2005, nr 5. [Google Scholar]
Materiał źródłowy:
Afisze i plakaty lubelskich kino-teatrów przekazane przez Muzeum Historii Miasta Lublina (oddział Muzeum Lubelskiego) i Archiwum Państwowe w Lublinie. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Sławek-Czochra, M. (2019). Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 357-373. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.357-373

Małgorzata Sławek-Czochra  malgorzataczochra@o2.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)