Błędy związane z wyrażaniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego


Abstrakt

Warunkiem przystąpienia do udzielenia świadczenia zdrowotnego jest wyrażenie na nie zgody przez pacjenta. Zasady związane z wyrażaniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego są prawnie uregulowane, pomimo tego wciąż dochodzi do ich naruszania, w konsekwencji do naruszania gwarancji poszanowania autonomii pacjenta i jego prawa do samostanowienia. Tego rodzaju działania lekarzy nie znajdują racjonalnego uzasadnienia i mogą stanowić przyczynę pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej i karnej.


Słowa kluczowe

zgoda pacjenta; niewłaściwa realizacja obowiązku informacyjnego; formularze zgody; odpowiedzialność lekarza za działanie bez zgody pacjenta

Akty normatywne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm. [Google Scholar]
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 125 z późn. zm. [Google Scholar]
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, teks jedn. Dz. U. 2018, poz. 1600 z późn zm. [Google Scholar]
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1318, z późn. zm. [Google Scholar]
Orzecznictwo:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 14 listopada 1972 r., I CR 463/72, Nowe Prawo 1975, nr 4. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r., II CSK 259/08, LEX nr 577166. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 337/09, LEX nr 686364. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 117/10, LEX nr 602677. [Google Scholar]
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., sygn. III CK 155/05, II OSK 1133/05, OSP 2006, z. 7-8, poz. 83. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r., I ACa 846/07, Przegląd Sądowy 2009, nr 11-12. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 r., VI ACa 1013/12, LEX nr 1386270. [Google Scholar]
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2014 r., V ACa 683/13, LEX nr 1437988. [Google Scholar]
Literatura przedmiotu:
Baron K., Zgoda pacjenta, Prokuratura i Prawo 2010, nr 9. [Google Scholar]
Bernatek-Zaguła I., Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej, Toruń 2008. [Google Scholar]
Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
Michałowska K., Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny, Warszawa 2014. [Google Scholar]
Piątkiewicz J. A., Praktyczne implikacje zasady świadomej zgody z perspektywy lekarza, [w:] Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Trociuk S. (red.), Warszawa 2012. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-23


Dział
Varia

Udostępnij

Lis, W. (2019). Błędy związane z wyrażaniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 393-403. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.393-403

Wojciech Lis  wlis@kul.lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)