Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność


Abstrakt

W związku z orzeczeniem o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę prawną do dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie ustawodawca w ramach dokonanych w ostatnim czasie zmian normatywnych wprowadził nowe zasady tworzenia obwodów łowickich. W związku z tym niezwykle istotne są obecnie nie tylko przepisy dotyczące dokonywania nowych podziałów województw na obwody łowieckie, lecz także przepisy przejściowe dotyczące już dokonanych podziałów województw na obwody łowieckie. Niemniej jednak dokonane już po terminie przedmiotowe zmiany normatywne nie eliminują wszystkich niepożądanych dla prowadzenia gospodarki łowieckiej skutków. Przede wszystkim brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska o ciągłym i nieprzerwanym funkcjonowaniu wszystkich wcześniej już utworzonych obwodów łowieckich. Poza tym dokonane na podstawie niekonstytucyjnego przepisu podziały województw na obwody łowieckie nie zachowują ważności w pełnym pierwotnym zakresie, ponieważ sądy administracyjne wielokrotnie stwierdziły już i w dalszym ciągu stwierdzać będą nieważność tych uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie w części. Nie jest również wykluczone stwierdzenie nieważności podjętych już uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie w całości. Stwierdzenie zaś nieważności przedmiotowych uchwał w całości skutkować będzie nieistnieniem obwodów łowieckich, o których mowa w tym aktach, już od dnia podjęcia uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.


Słowa kluczowe

gospodarka łowiecka; podziały; obwody łowieckie

Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Projekt ustawy, [w:] Technika prawodawcza, M. Błachut, W. Gromski, [Google Scholar]
J. Kaczor, Warszawa 2008, s. 72. [Google Scholar]
Gromski W., Technika prawodawcza i jej dyrektywy, [w:] Technika prawodawcza, M. Błachut, W. Gromski, [Google Scholar]
J. Kaczor, Warszawa 2008, s. 5-6. [Google Scholar]
Królikowski J., Skutki określenia innego terminu utraty mocy obowiązującej dla sądu występującego [Google Scholar]
z pytaniem prawnym, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, [Google Scholar]
M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa [Google Scholar]
2013, s. 139. [Google Scholar]
Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 166. [Google Scholar]
Młynarska-Sobaczewska A., Opinia prawna w przedmiocie skutków Trybunału Konstytucyjnego [Google Scholar]
z dnia 10 lipca 2014 roku, w sprawie o sygn. akt P 19/13, o stwierdzeniu niezgodności art. 27 ust. 1 [Google Scholar]
w zw. z art. 26 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją dla funkcjonowania obwodów łowieckich [Google Scholar]
oraz umów dzierżawy obwodów łowieckich, http://www.hunter.npl.pl/UserFiles/File/Opiniaaa. [Google Scholar]
pdf [21.08.2018 r.]. [Google Scholar]
Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 2000, [Google Scholar]
s. 23–24. [Google Scholar]
Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo [Google Scholar]
łowieckie z projektami aktów wykonawczych, (Druk nr 1042), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka. [Google Scholar]
nsf/0/71C70A5B733636D0C125806F003746AF/%24File/1042.pdf [31.07.2018 r.]. [Google Scholar]
Zacharczuk P., Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym, Warszawa 2017, [Google Scholar]
s. 350-357. [Google Scholar]
Zacharczuk P., Prawne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt p [Google Scholar]
19/13, [w:] Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, M. Nyka, [Google Scholar]
T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gdańsk 2017, s. 34, 38-39. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-23


Dział
Varia

Udostępnij

Zacharczuk, P. (2019). Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 405-419. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.405-419

Piotr Zacharczuk  zacharczuk@kul.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)