Wartości prorodzinne w świadomości maturzystów puławskich (1994-2009-2016)


Abstrakt

W niniejszym artykule zostaną ukazane kluczowe kwestie związanie z miejscem i rolą wartości prorodzinnych w hierarchii wartości codziennych (rodzina jako wartość ogólna), a także małżeństwo (ślub) i partnerstwo, metody i techniki wychowawcze, style wychowania w rodzinie oraz postawy młodzieży wobec katolickich norm moralności małżeńsko-rodzinnej. Kwestie te zostaną omówione w świetle badań socjologicznych zrealizowanych w Puławach wśród maturzystów w latach 1994-2009-2016.
Jakkolwiek rodzina jako wartość jest w Polsce bardzo wysoko ceniona, to jednak równocześnie dokonały się w naszym kraju daleko idące przemiany w poglądach na jej strukturę, funkcję, podział ról, władzę, przekazywanie wartości i norm. Najbardziej wyraźne przemiany można dostrzec w dziedzinie moralności seksualnej. Moralność podbudowana kościelnym systemem etycznym realizuje się w życiu wyraźnej mniejszości badanych maturzystów, a nawet osiąga w niektórych kwestiach tzw. stan krytyczny. Sytuacja zasadniczej, niemal fundamentalnej niepewności i niejasności oraz ambiwalencji urastającej do rangi zasady organizującej życie moralne, wskazuje na pojawienie się czegoś, co można by określić jako moralność postmodernistyczną.


Słowa kluczowe

wartości prorodzinne; rodzina jako wartość; metody i techniki w wychowaniu dzieci; style wychowania moralnego; katolickie normy moralności małżeńsko-rodzinnej; sekularyzacja moralności

Biernat Tomasz. Małżeństwo i rodzina w opiniach młodych Polaków, Niemców i Hiszpanów. ,,Kultura i Edukacja” 2009 nr 2 s. 71-87. [Google Scholar]
Dudziak Urszula. Postawy wobec norm moralnych i przestępczości seksualnej (badania empiryczne wśród młodzieży licealnej). W: Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Red. Bronisław Urban. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2001 s. 141-161. [Google Scholar]
Fajfer-Kruczek Ilona. Alicja Hruzd. Wizja rodziny w oczach współczesnej młodzieży. W: Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje. Red. Wojciech Muszyński. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2015 s. 263-274. [Google Scholar]
Górny Andrzej. Religia i rodzina jako fundamenty świata wartości współczesnej rodziny śląskiej. W: Młodzi w społeczeństwie zmiany. Studia polsko-ukraińskie. Red. Maria Sroczyńska, Jurij Paczkowski. Wyższa Szkoła Umiejętności. Kielce 2010 s. 269-286. [Google Scholar]
Jasińska-Kania Aleksandra. Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: EVS 1990-1999-2008. W: Polska po 20 latach wolności. Red. Marta Bucholc, Sławomir Mandes, Tadeusz Szawiel, Joanna Wawrzyniak. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2011 s. 225-239. [Google Scholar]
Kluz Tadeusz. Psychospołeczne uwarunkowania wyboru warości przez młodzież. Wydawnictwo Edukacyjne ,,AKAPIT”. Toruń 2007. [Google Scholar]
Kwak Anna. Rodzina w społeczeństwie – obraz przeszłości i teraźniejszości. W: Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości. Red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. T. I.  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Piotrków Trybunalski 2009 s. 31-40. [Google Scholar]
Marody Mirosława. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2014. [Google Scholar]
Mastalski Janusz. Zarys teorii wychowania. Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kraków 2002. [Google Scholar]
Mendras Henri. Elementy socjologii. Tł. Andrzej Biernacki. Wydawnictwo Siedmioróg. Wrocław 1997. [Google Scholar]
Nagórny Janusz. Wychowanie do wartości. Red. Krzysztof Jeżyna. Wydawnictwo KUL. Lublin 2012. [Google Scholar]
Pickel Gert. Religionssoziologie. Eine Einführung in die zentrale Themenbereiche. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Springer Fachmedien. Wiesbaden 2011. [Google Scholar]
Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit. Psychologia wychowawcza. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994. [Google Scholar]
Przybysz-Zaremba Małgorzata. Preferencje młodzieży klas maturalnych w zakresie wartości, jaką jest rodzina. W: Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje. Red. Wojciech Muszyński. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2015 s. 249-262. [Google Scholar]
Rewera Mirosław. Rodzina w systemie wartości młodzieży polskiej (na podstawie wybranych wyników badań z lat 1995-2010). W: Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych. Red. Bogdan Więckiewicz, Marek Klimek. Wydawnictwo KUL. Lublin 2012 s. 89-115. [Google Scholar]
Rola Marcin. Wartości moralne w świadomości maturzystów lubelskich. Studium socjologiczne. Wydawca i druk Drukarnia Standruk. Lublin 2016. [Google Scholar]
Sander Aleksandra. Rodzina w opinii młodych Niemców (w kontekście badań Shell). W: Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania. Red. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”. Toruń 2015 s. 315-325. [Google Scholar]
Schmidtchen Gerhard. Wie weit ist der Weg nach Deutschland? Sozialpsychologie der Jugend in der postsozialistischen Welt. Leske und Budrich. Opladen 1997. [Google Scholar]
Štefaňak Ondrej. Atmosfera ogólna i religijna w rodzinach młodzieży słowackiej. W: Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie. T. I. Red. Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2015 s. 88-98. [Google Scholar]
Święs Kazimierz. Młodzież wobec wartości prorodzinnych. W: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin.Red. Przemysław Kantyka, Jarosław Czerkawski, Tomasz Siemieniec. Wydawnictwo JEDNOŚĆ. Kielce 2014 s. 293-306. [Google Scholar]
Święs Kazimierz. Obraz współczesnej młodzieży w Polsce. „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 9: 2014 nr 2 s. 33-54. [Google Scholar]
Tyszka Zbigniew. Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian. W: Rodzina współczesna. Red. Maria Ziemska. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1999 s. 193-200. [Google Scholar]
Więckiewicz Bogdan. Małżeństwo jako wartość i cel życiowy w opinii młodzieży akademickiej. ,,Społeczeństwo i Rodzina” 2016 nr 3 s. 112-128. [Google Scholar]
Zawada Anna. Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”. Kraków-Katowice 2013. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-23


Dział
Varia

Udostępnij

Mariański, J. (2019). Wartości prorodzinne w świadomości maturzystów puławskich (1994-2009-2016). Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 455-477. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.455-477

Janusz Mariański  januszm@kul.lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora