Wileńska „szkoła” Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych... Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskiego


Abstrakt

Artykuł dotyczy kształtowania się rodowodów naukowych Czesława Zgorzelskiego oraz Ireny Sławińskiej jako uczonych, którzy zapoczątkowali nurt badawczy rozwijany przez teorię i historię literatury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto przedstawia zarys metody integralnej Kridla, która stanowiła inspirację do badań prowadzonych przez nich później na KUL. W tekście wykorzystano wybrane prace Kridla dotyczące zagadnienia metody integralnej oraz teksty polemiczne a także wspomnieniowe wypowiedzi uczniów – Zgorzelskiego i Sławińskiej. W ich późniejszych pracach widać nawiązania do koncepcji wypracowanych na etapie działania grupy wileńskiej.


Słowa kluczowe

Manfred Kridl; metoda integralna; strukturalizm; formalizm; historia teorii literatury

Borowy W., Szkoła krytyków. Manfred Kridl: Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno 1936, [recenzja w:] „Przegląd Współczesny” 1937, z. 178, s. 174–209, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, mbc.malopolska.pl [dostęp: 18.12. 2017 r.]. [Google Scholar]
Bujnicki T., Manfred Kridl jego „szkoła formalna” [w tegoż:] Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje, Kraków 2002, s. 261–282. [Google Scholar]
Dutka Cz., Literatura – badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej, Zielona Góra 2000. [Google Scholar]
Gorczyński M., Fikcje krytycznoliterackie. Polemika Wacława Borowego i Manfreda Kridla, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka, 2015, s. 151–165. [Google Scholar]
Ingarden R., „Wstęp do badań nad dziełem literackim”, Manfred Kridl, Wilno 1936 [recenzja], „Pamiętnik Literacki” 1938, 35/1/4, s. 265–271. [Google Scholar]
Kitab S., Teoria Manfreda Kridla. Próba uzupełnienia metody integralnej, Toruń 2000. [Google Scholar]
Kola A. F., Zwrot dokonany niedopełniony. Z dziejów nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego okresu międzywojennego [w:] „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2010. [Google Scholar]
Kridl M., Boje Wilna i Warszawy o nową naukę o literaturze, „Pamiętnik Literacki” 1957, z. 48/2, s. 297–307. [Google Scholar]
Kridl M., Krytyka i krytycy, Warszawa- Kraków-Lublin 1923. [Google Scholar]
Kridl M., Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno 1936. [Google Scholar]
Kridl Manfred [hasło w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Biobibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 1996, t. 4., s. 375–378. [Google Scholar]
Markiewicz H., Teoria literatury i badań literackich w latach 1918–1939, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 2, s. 49–60. [Google Scholar]
Mayenowa Maria Renata [hasło w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Biobibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 1997, t. 5, s. 333–337. [Google Scholar]
Mayenowa M. R., Manfred Kridl (11 października 1882 – 4 lutego 1957) „Pamiętnik Literacki” 1957, z. 48/2, s. 611–620. [Google Scholar]
Sławińska Irena [hasło w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Biobibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 2001, t. 7, s. 321–325. [Google Scholar]
Sławińska I., Współczesna refleksja o teatrze: ku antropologii teatru, Kraków 1979. [Google Scholar]
Starnawski J., Manfred Kridl. Epizod wileński [w tegoż:] Sylwetki wileńskich historyków literatury, Bydgoszcz 1997, s. 171–190. [Google Scholar]
Ulicka D., Tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2, s. 206–220. [Google Scholar]
Zgorzelski Cz., Manfred Kridl. Odwaga poszukiwania nowych dróg [w tegoż:] Mistrzowie i ich dzieła, Kraków 1983, s. 57–70. [Google Scholar]
Zgorzelski Czesław [hasło w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Biobibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 2004, t. 9, s. 452–457. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-23


Dział
Varia

Udostępnij

Padło, M. (2019). Wileńska „szkoła” Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych. Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 479-489. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.479-489

Maria Padło  m_padlo@interia.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)