Wartość rodzin dzieci z niepełnosprawnością


Abstrakt

Rodzina to wspólnota osób, która stanowi podstawową formę życia indywidualnego i społecznego. Jest ona naturalnym i niezastąpionym środowiskiem, w którym każda osoba może rozwijać się integralnie na miarę swoich możliwości. Współcześnie zauważalne są liczne zmiany zachodzące w życiu społeczeństw, ale także indywidualnym człowieka. Powszechny relatywizm, a przez silnie zideologizowane środowiska zakwestionowanie podstawowych wartości ma swoje reperkusje w postrzeganiu i realizowaniu życia rodzinnego. Najbardziej widocznym przykładem są liczne formy nacisku i próba zmiany definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, jak również kwestionowanie podstawowego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Polska w ostatnich latach w Europie stała się swoistą wyspą niosącą i zachowującą tradycję podstawowych wartości m.in. rodziny. Realizowanie procesu tworzenia rodziny nie jest łatwym zadaniem, szczególnie w kulturze postnowoczesności. Jeszcze trudniejszym zadaniem do spełnienia staje się w rodzinach borykających się z niepełnosprawnością dziecka. Stąd niniejsza refleksja ma na celu nakreślenie sytuacji rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, podkreślenie wartości.


Słowa kluczowe

rodzina; niepełnosprawność; wartość; wsparcie instytucjonlne

Benedykt XVI, Pomagajcie ludziom budować lepsze życie. 10.02.2007. Przemówienie do członków papieskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, „L’Osservatore Romano” 2/2007, s. 36. [Google Scholar]
Czachorowski M., Rodzina a państwo w wychowaniu dziecka, w: Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół, red. A. Kiciński, M. Opiela, Lublin 2016, s. 67-75. [Google Scholar]
De Mattei R., Dyktatura relatywizmu, Przekł. P. Toboła-Pertkiewicz, E. Turlińska, Warszawa 2009. [Google Scholar]
Drenda L., Teoria wartości, wartość teorii, „Zeszyty Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 259/2016, s. 39-48. [Google Scholar]
Flewelling R.T., Studia personalizmu amerykańskiego, „Personalizm” 6:2004, s. 31-54. [Google Scholar]
Goliszek P.T., Personalistyczny wymiar katechezy, Lublin 2016. [Google Scholar]
Janik T., Człowiek jako najważniejszy kapitał wspólnoty, w: Nieoceniona wartość osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni, red. A. Jasnos, M. L. Opiela, Lublin 2018, s. 75-90. [Google Scholar]
Jasnos A., Wychowanie do harmonii i piękna duchowego w wizji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” nr 4 (240) 2017, s. 173-188. [Google Scholar]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm. [Google Scholar]
Kotłowski K., Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968. [Google Scholar]
Kwak A., Chore dziecko w domu, „Problemy Rodziny” nr 4 1998, s. 27-30. [Google Scholar]
Lach-Rosocha J., Problemy wychowania moralnego w duchu pedagogiki kultury, w: Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, red. tenże, Kraków 2003, s. 37-56. [Google Scholar]
Łobocki M., Wartości tworzywem wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000. [Google Scholar]
Matulka Z., Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005. [Google Scholar]
Mruszczyk M., Człowiek w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły, Katowice 2010. [Google Scholar]
Opiela M., Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2019. [Google Scholar]
Opiela M., Znaczenie wczesnej edukacji w integralnym rozwoju i wychowaniu osoby – wymiar indywidualny i wspólnotowy, w: Nieoceniona wartość osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni, red. A. Jasnos, M. L. Opiela, Lublin 2018, s. 115-130. [Google Scholar]
Pietrzyk A., „Ta choroba” w rodzinie. Psycholog o raku, Kraków 2006. [Google Scholar]
Rayzacher-Majewska A., Znaczenie wspólnoty w życiu rodziców dziecka z niepełnosprawnością, w: Nieoceniona wartość osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni, red. A. Jasnos, M. L. Opiela, Lublin 2018, s. 131-142. [Google Scholar]
Sekułowicz M., Problematyka funkcjonowania rodzin dzieci niepełnosprawnych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 1(01) 1998, s. 61-82. [Google Scholar]
Skoczylas K., Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich, Włocławek 2016. [Google Scholar]
Szymanowska J., Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym: potrzeby i możliwości pomocy, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 51 (2/2017), s. 100-116. [Google Scholar]
Trybunał Konstytucyjny. Wyrok z dnia 18 maja 2005 r., Sygn. akt K 16/04. [Google Scholar]
Vanier J., Depresja – dlaczego? tłum. Z. Piątkowska, Katowice 2001. [Google Scholar]
Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000. [Google Scholar]
Zuziak W., Aksjologia Louis’a Lavelle’a wobec ponowoczesnego kryzysu wartości, Kraków 2012. [Google Scholar]
Gogacz M., Uwagi do tematu wartości, „Studia Philosophiae Christianae” 17/1 1981, s. 200-209. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-01-31


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Jasnos, A. (2020). Wartość rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), 75-87. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.05

Andrzej Jasnos  jasnosa@interia.pl
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8875-2482
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)