Zeszyty Naukowe KUL https://ojs.academicon.pl/znkul <p>„Zeszyty Naukowe KUL” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez <span style="font-weight: 400;">Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II –&nbsp;</span>Wydawnictwo KUL. Czasopismo ma charakter naukowy i interdyscyplinarny. Od 2019 roku problematyka w nim poruszana koncentruje się na temacie wartości – ich identyfikacji, roli, przemian, konfliktu wartości oraz ich oddziaływania na wielokulturowe społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na ich systemy prawne i polityczne. Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl">CC BY-NC-ND 4.0</a>. W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE).&nbsp;&nbsp;<a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/about">Więcej &gt;</a></p> pl-PL <p>Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.</p> <p>Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” &nbsp;traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl">(CC BY-NC-ND 4.0)</a>.&nbsp;</p> znkul@ojs.academicon.pl (Dariusz Szkutnik) admin@ojs.academicon.pl (Robert Kryński) czw, 04 cze 2020 07:19:47 +0000 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Od Redakcji https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/3388 Jadwiga Plewko, Jan Szymczyk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/3388 śro, 03 cze 2020 09:41:52 +0000 Godność ludzka jako wartość i sposoby jej uzasadniania w opinii młodzieży https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2218 <p>Uzasadnienie godności ludzkiej przebiega na płaszczyźnie przyrodzonej (filozoficznej) i nadprzyrodzonej (teologicznej) lub intuicyjnej. W artykule dokonano analizy i interpretacji wypowiedzi młodzieży szkolnej i akademickiej dotyczących uznawanych przez nią uzasadnień godności. Zostały ustalone następujące kategorie uzasadnień: a) godność ludzka jako gwarancja i przejaw życia moralnego (22,4% ogółu badanych osób); b) godność uzasadniana przez inne wartości (15,8%); c) godność jako człowieczeństwo (9,7%); d) godność jako coś danego, nieutracalnego (7,9%); e) godność jako wartość szczególnie ważna (7,9%); f) godność jako wartość teologiczna (7,9%); g) godność jako wartość wychowawcza (3,6%); h) godność jako coś, czego się nie przestrzega (3,0%); i) godność jako cecha odróżniająca człowieka od innych bytów (2,4%); inne wypowiedzi (2,4%). W całej zbiorowości młodzieży 13,9% ankietowanych zrezygnowało z udzielenia odpowiedzi, a 3,1% udzieliło odpowiedzi negatywnych. Większość ankietowanej młodzieży myśli w sposób pozytywny o godności, dość często w niepogłębiony sposób, wiąże z nią różnorodne treści. Uzasadnienia teologiczne pojawiają się dość sporadycznie.</p> Janusz Mariański ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2218 śro, 03 cze 2020 07:06:23 +0000 Religijność i moralność polskiej młodzieży – zależność czy autonomia? https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2984 <p>Artykuł, w oparciu o wyniki aktualnych badań empirycznych o charakterze ilościowym zrealizowanych na próbach ogólnopolskich, ale również w oparciu o wyniki cyklicznych badań prowadzonych wśród młodzieży kończącej edukację na poziomie szkół średnich, koncentruje się na przeobrażeniach w zakresie religijności i moralności polskiej młodzieży umiejscawiając obserwowane trendy na płaszczyźnie socjologicznych teorii przemian religijności i jej związków z moralnością.</p> Rafał Boguszewski, Marta Bożewicz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2984 śro, 03 cze 2020 07:12:06 +0000 Kryzys Kościoła jako kryzys wartości w niemieckim dyskursie teologiczno-socjologicznym https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2963 <p>Artykuł poświęcony jest przemianom następującym w sferze aksjonormatywnej, których skutkiem jest zmiana miejsca i roli Kościoła we współczesnym społeczeństwie, często określana mianem kryzysu. Autorka przedstawia najważniejsze wątki dyskusji toczącej się od kilku dziesięcioleci w środowisku teologów i socjologów niemieckich na temat możliwych przyczyn osłabienia społecznej pozycji instytucji Kościoła oraz sposobów radzenia sobie z tą sytuacją. Problemy Kościoła katolickiego w Niemczech są nieco inne niż w Polsce, jednak zbliżone kierunki przemian społeczno-kulturowych, w tym również tych zachodzących w sferze wartości, sprawiają, że Kościół w Polsce w przyszłości prawdopodobnie będzie musiał stawić czoła podobnym problemom. Potrzebne mogą okazać się pewne zmiany strukturalne oraz pastoralne, które mogłyby się przyczynić do wzrostu wiarygodności i skuteczności głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi.</p> Agnieszka Zduniak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2963 śro, 03 cze 2020 07:15:39 +0000 Wartości patriotyczne w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2908 <p>Celem artykułu było ukazanie wartości patriotycznych w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii.&nbsp;Analizie został poddany materiał empiryczny zebrany metodą badań jakościowych przy pomocy techniki wywiadu pogłębionego. Materiał analizowany był z uwzględnieniem trzech zagadnień: poczucia dumy z bycia Polakiem, stosunku do ojczyzny i sposób podtrzymywania i rozwijania polskości. Socjologiczna analiza wskazała, że w społeczeństwach wielokulturowych zmiany w wartościach patriotycznych przebiegają w różnych kierunkach. U części migrantów zanikają, podczas gdy u innych są kultywowane, odkrywane i nawet rozwijane.</p> Tomasz Stanislaw Adamczyk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2908 śro, 03 cze 2020 07:32:59 +0000 Miejsce pracy w systemie wartości. Wyzwania wynikające z rozwoju technologii cyfrowych https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2320 <p>Rozważania zawarte w tym opracowaniu koncentrują się na dwóch wiodących i powiązanych ze sobą zagadnieniach. Z jednej strony dotyczą miejsca pracy w systemie wartości Polaków, z drugiej zaś traktują o zmianach zachodzących na współczesnych rynkach pracy, wywołanych pod wpływem technologii cyfrowych, szczególnie zaś sztucznej inteligencji. Zmieniająca się nie tylko treść pracy ale również sposób jej wykonania nie pozostaną bez wpływu zarówno na postawy wobec pracy jako istotnej dotąd wartości w życiu człowieka, jak i na zmiany wiodących profili osobowościowych.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W istniejących scenariuszach dotyczących przyszłości pracy, odnaleźć można bardzo zróżnicowane prognozy dotyczące rozwoju rynków pracy, pożądanego kształtu ładu aksjonormatywnego społeczeństwa nieodległej przyszłości coraz mocniej zakorzeniającego się w cywilizacji algorytmów. W tym kontekście coraz częściej podnoszony jest postulat, aby pojęcie pracy, rozumiane zarówno jako wartość, jak i określona forma aktywności ludzkiej, obejmowało bardzo zróżnicowane aktywności, również pracę nieodpłatną i niezarobkową oraz odnosiło się do prac usługowych, opiekuńczych czy wychowawczych, wykonywanych na rzecz rodziny, społeczności lokalnej i do różnych form wolontariatu niepracowniczego.</p> Danuta Walczak-Duraj ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2320 śro, 03 cze 2020 07:38:07 +0000 Wartość czasu pracy w podmiotach leczniczych. Dylematy, uregulowania, społeczno-moralne implikacje https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2227 <p>Czas jest wartością samą w sobie, jak i wartością użyteczną. Podmioty lecznicze korzystają z tej wartości w wieloraki sposób. Czas pracy personelu medycznego, pełnione dyżury oraz czas wypoczynku regulowane są formalnymi przepisami prawa. Wartość czasu pracy uzależniona jest od rodzaju jej wykonywania, podmiotu który ją wykonuje, jak i od uwarunkowań oraz kontekstu kulturowo-społecznego. Istotnym elementem określającym wartość czasu pracy jest ostatecznie odniesienie do człowieka, jako podmiotu i priorytetu wszelkich działań społecznych. Dotyczy to zarówno szeroko rozumianego dobra lekarzy, jak i pacjentów. Jest to perspektywa etyczna i aksjologiczna, której nie powinno się pomijać w funkcjonowaniu i zarządzaniu podmiotami leczniczymi.</p> Paweł Prüfer, Bernadeta Piszczygłowa ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2227 śro, 03 cze 2020 07:48:57 +0000 Reportażowa saga rodzinna. Fuzja gatunków i dziennikarska archiwistyka https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2861 <p>W niniejszym artykule omówiona została reportażowa saga rodzinna – gatunek będący połączeniem dziennikarskiej sprawozdawczości z pamięciową narracją. Przedmiotem analiz uczyniono książki <em>Fałszerze pieprzu</em> Moniki Sznajderman oraz <em>Dom z dwiema wieżami</em> Macieja Zaremby Bielawskiego. Tomy te są przykładem osobliwego nurt pisarstwa <em>non-fiction</em> opierającego się na reporterskiej rekonstrukcji i osobistym zaangażowaniu autora. Celem artykułu jest przedstawienie reportażowej sagi rodzinnej jako struktury łączącej w sobie elementy powieści rodzinnej, autobiografii, eseju oraz reportażu. Jej cechą charakterystyczną jest dokonywana przez piszącego eksploracja przeszłości, do której dostęp zapośredniczony został poprzez dziennikarskie i pozadziennikarskie źródła informacji.</p> Edyta Krystyna Żyrek-Horodyska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2861 śro, 03 cze 2020 07:56:51 +0000 Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne, Instytut Wydawniczy, Płock 2017, ss. 202 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2960 Mariusz Grzegorz Konieczny ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2960 śro, 03 cze 2020 08:13:32 +0000