Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 7 Nr 1 (2022): Intercultural Communication

Artykuły

Diversity in workplace – equality of workers: reality vs legal and economic conditions

DOI: https://doi.org/10.13166/ic/712022.4971  [Google Scholar]
Opublikowane: 2022-12-22

Abstrakt

The modern labor market changes as society changes. Employees should be treated equally, regardless of age, gender, race, beliefs, etc. Such a right is guaranteed in international and national legal acts. Despite legal regulations, the situation of different groups varies.

The subject of the issue is extremely extensive, therefore the article summarizes selected data on the realities of the labor market, which are juxtaposed with the legal framework within which it should function.

In the article European statistical data was used. The author has analyzed literature in the field of law and human resources management, legal acts.

Bibliografia

 1. Anrdovicova, J., Florek, I., Gross-Gołacka, E., Laki, I., Marková, J., Sitek, M. … Uhlerova, M. (2017). Diversity Management In The V4 Countries As An Answer For Demographic Changes. WSGE. [Google Scholar]
 2. Funta R. (2018) Crossborder mobility of companies in light of the ECJ case law on freedom of establishment, EU LAW JOURNAL 01/2018. [Google Scholar]
 3. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/womens-situation-labour-market_en [Google Scholar]
 4. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210114IPR95617/strategia-rownouprawnienia-plci-2020-2025-wklad-i-reakcje-parlamentu [Google Scholar]
 5. Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S. (2010) W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3171, 114. [Google Scholar]
 6. Köllen, T. (2019). Diversity Management: A Critical Review and Agenda for the Future. Journal of Management Inquiry, 105649261986802. doi:10.1177/1056492619868025. [Google Scholar]
 7. Pulut, S. (2021). Zarządzanie wiekiem w organizacji jako antidotum na wykluczenie społeczne osób starszych. Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, 6. [Google Scholar]
 8. Sadowska D. (2006) Zakaz dyskryminacji, [in:] Prawa i wolności I i II generacji, (ed.) A. Florczak, B. Bolechow, Toruń, 20 [Google Scholar]
 9. Sitek M. (2009) Równość kobiet i mężczyzn jako jeden z podstawowych elementów zasady dobrych rządów – «good governance» – świetle art. 15 wersji skonsolidowanej Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Studia Prawnoustrojowe nr 9, 397. [Google Scholar]
 10. Świątkowski A. (2018) Kodeks pracy. Komentarz. Ed. 6, CH Beck, Warsaw, Legalis, online access [Google Scholar]
 11. Szczerba-Zawada A. (2011)Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz warunków pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Studia Iuridica Toruniensia, tom IX, 231. [Google Scholar]
 12. Szejniuk, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem budowania autorytetu organizacji wśród społeczności lokalnej. In Łażewskiej, D. (Ed.), Autorytet w wychowaniu i edukacji (pp. 253-272). WSGESzejniuk, A. (2016). Etyka menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Journal of Modern Science, 28(1), 89-104. [Google Scholar]
 13. Szejniuk, A., Michalski, K. (2022). Zarządzanie różnorodnością w organizacji. [In:] Michalski, K., Szejniuk, A. (Eds.), Współczesne kierunki transformacji organizacji – wybrane aspekty zmian (pp. 293-312). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska. https://doi.org/10.13166/WSGE/KZ/NJFC8956. [Google Scholar]
 14. Walczak K. (2021) Kodeks pracy. Komentarz(ed), CH Beck, Warsaw, Legalis, online access. [Google Scholar]
 15. Warszewska-Makuch, M. (2019). Nierówności płci na rynku pracy: przegląd literatury. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 15-19. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.