Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

To jest platforma Open Journal Systems portalu Academicon. Oferta dla czasopism znajduje się > tutaj.

Czasopisma

 • Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych

  Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (skrót: EPPiSM, ang. European Law and International Relations Review, EL&IRR) to kwartalnik ukazujący się od 2004 r. Wydawcą jest Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (ang. The European University of Law and Administration in Warsaw). Publikowane są w nim teksty naukowe z dziedziny nauk społecznych – w dyscyplinach:
  1. Nauki prawne
  2. Stosunki międzynarodowe
  3. Nauki o bezpieczeństwie
  4. Nauki o polityce i administracji
  5. Nauki socjologiczne
  6. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  7. Prawo kanoniczne
  8. Nauki o zarządzaniu i jakości.


  1 grudnia 2021 roku EPPiSM umieszczono w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez MEiN – pod poz. 32443 (201259), gdzie uzyskał 40 punktów. Publikuje jedynie teksty oryginalne i spełniające kryteria wysokiego poziomu naukowego. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej przyjęte przez Komitet Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).

 • Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

  Czasopismo „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBiŚ) wydawane jest w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) od 2002 roku. Pierwszym Redaktorem Naczelnym i założycielem EBiŚ jest prof. zw. dr hab. Danuta Cichy. Do 2019 r. czasopismo wydawane było jako kwartalnik, od 2020 r. przyjęło formę półrocznika (dwa numery w roku). Problematyka czasopisma obejmuje m. in. następujące zagadnienia: osiągnięcia w nauce i zastosowanie nauk podstawowych w kształceniu przyrodniczym, biologicznym i środowiskowym, technologie informacyjne i nowe media w nauczaniu i uczeniu się, strategie, metody i techniki edukacyjne, projektowanie procesu dydaktycznego, przyrodnicza edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna. Kwartalnik znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – ma przypisane 100 punktów. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (COPE).

 • Edukacja

  Kwartalnik naukowy „Edukacja” (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998) ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, filozofii oraz prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych. Redakcja stawia sobie za cel ożywianie dyskusji na temat stanu edukacji w Polsce. Chcemy nawiązać dialog ze środowiskami naukowymi, ośrodkami badawczymi i instytucjami oświatowymi, publikując artykuły i doniesienia teoretyków oraz praktyków z Polski i zagranicy. Kwartalnik znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – ma przypisane 100 punktów. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • The Ask: Research and Methods

  The Ask: Research and Methods journal has been published every year since 1995 by the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, and since 2014 by Ohio State University in cooperation with the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. The journal is devoted to psychometrics and methodology of various social sciences. Thus, it covers challenges related to phases of the research process: conceptualization and operationalization, techniques of obtaining the data (secondary vs. primary), field research, and, most importantly, statistical data analysis (quantitative and qualitative techniques). The journal also covers issues related to comparative analysis (including international comparisons), research ethics, statistical software, as well as methods of data management and archiving. All manuscripts published in Ask: Research and Methods are made freely and permanently available online immediately upon publication. The Ask: Research and Methods journal is indexed, among others, in the following databases and search engines: Directory of Open Access Journals (DOAJ), The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Ohio State University Libraries as well as Google Scholar. Only original articles meeting the criterion of high scientific level are published in Ask: Research and Methods. The Ask Editorial Office respects the principles of publication ethics developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).

 • Consilium Iuridicum

  Consilium Iuridicum jest kwartalnikiem wydawanym przez Krajową Radę Sądownictwa (ang. National Council of the Judiciary) i poświęconym studiom z zakresu nauk prawnych, w szczególności z prawa ustrojowego, karnego, cywilnego i administracyjnego. Czasopismo publikuje artykuły, materiały szkoleniowe, glosy oraz sprawozdania, służące poszerzaniu wiedzy sędziów a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa. Pierwsza część Theoretica ma zaspokajać potrzeby Czytelników związane z poszerzeniem i ugruntowaniem podwalin teoretycznych wiedzy. Druga część Practica kładzie nacisk na bieżące problemy orzecznicze i promocję właściwej organizacji i metodologii pracy. Część trzecia Varia ma charakter publicystyczny.

 • Laboratorium Mentis

  Laboratorium Mentis [LM] – to czasopismo naukowe z dziedziny filozofii poświęcone eksperymentom myślowym, wydawane jako rocznik przez Wydawnictwo Academicon.

 • Językoznawstwo

  „Językoznawstwo” czasopismo naukowe wydawane obecnie w cyklu półrocznym przez Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obejmuje ono pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych. Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych. Czasopismo o zasięgu międzynarodowym (DOI 10.25312/2391-5137) indeksowane jest w bazach: ERIH PLUS, EBSCO, BazHum, Index Copernicus. W wykazie czasopism naukowych MEiN z 2023 r. jest na pozycji 31414 z liczbą 70 punktów. Na liście MNiSW z 5 stycznia 2024 czasopismo posiada 40 p. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej COPE.

 • Problemy Współczesnej Kryminalistyki

  Problemy Współczesnej Kryminalistyki (skrót: PWK), ang. Current Problems of Forensic Science, są czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z kryminalistyką i naukami pokrewnymi (m.in. kryminologią, naukami o bezpieczeństwie, medycyną, psychologią i psychiatrią sądową, prawem dowodowym i innymi naukami sądowymi). PWK są wydawane jako rocznik od 1996 r. Początkowo był to periodyk Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 2000 jest wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym (PTK). Czasopismo znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Publikowane są w nim wyłącznie artykuły oryginalne, recenzowane, o wysokim poziomie naukowym i przydatności dla praktyki kryminalistycznej. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Intercultural Communication

  Czasopismo „Intercultural Сommunication” (ISSN - 2451-0998; e-ISSN - 2543-7461) to naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, wydawanym od 2016 roku. Celem czasopisma, w dobie postępującej globalizacji i nasilenia migracji, jest stworzenie efektywnej platformy międzynarodowej wymiany doświadczeń podstawowych i aplikacyjnych w zakresie komunikacji międzykulturowej w obszarach nauk społecznych i humanistycznych (antropologia kulturowa, socjologia, filozofia, filologia, historia, nauka o bezpieczeństwie, medioznawstwo, politologia, nauki o zarządzaniu, nauki prawne, pedagogika, psychologia, religioznawstwo itp.).

 • Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

  „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” jest rocznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, poświęconym studiom z zakresu nauk prawnych, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem a Kościołem. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz biogramy zmarłych Kanonistów (pro memoria). Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jest półrocznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęconym studiom z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne dotyczących zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (70 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

  Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (ang. Teka Commission of Legal Sciences Polish Academy of Sciences Branch in Lublin) jest półrocznikiem wydawanym w j. angielskim przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i poświęconym studiom z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne dotyczących zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (100 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Resovia Sacra

  „Resovia Sacra" to interdyscyplinarne czasopismo wydawane raz w roku przez Instytut Thaologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Publikacje wchodzące w skład „Resovia Sacra” odnoszą się do szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem teologii i filozofii, a także prawa kanonicznego oraz historii kościelnej i ogólnej. Treść każdego tomu jest zwykle podzielona na następujące sekcje: artykuły naukowe, sprawozdania oraz recenzje książek. Niektóre numery zawierają artykułu pokonferencyjne. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Nadesłane artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą double blind peer-review. Autorzy artykułów pochodzą z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Więcej informacji >

 • Przegląd Prawa Wyznaniowego

  Przegląd Prawa Wyznaniowego (skrót: PPW, ang. Church-State Law Review) jest rocznikiem wydawanym od 2009 roku przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego i poświęcony studiom z zakresu szeroko pojętego prawa wyznaniowego, tj. relacjom państwo – Kościół, prawem konkordatowym, prawem do ochrony wolności sumienia i religii, także w ujęciu historycznym.

 • Łódzkie Studia Teologiczne

  „Łódzkie Studia Teologiczne” są kwartalnikiem (do 2013 r. były rocznikiem) ukazującym się od 1992 roku, wydawanym przez Wyższe Seminarium w Łodzi, które jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego – Collegium Joanneum w Warszawie.  Pozostaje w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Częstochowskie Studia Teologiczne

  „Częstochowskie Studia Teologiczne” (skrót: CzST, ang. „Czestochowa Theological Studies”) są naukowym czasopismem archidiecezji częstochowskiej. Czasopismo zostało powołane do istnienia przez trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej bpa Stefana Barełę w 1973 r. CzST skupiają częstochowskie środowisko naukowe.


  Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty.


  Wydawca: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae"

 • Nasza Przeszłość

  „Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Periodyk jest poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie artykułów są prezentowane artykuły spełniające kryteria produkcji poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w Arianta, BazHum, DOAJ, ERIH+, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie danych CEJSH. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (40 pkt). Więcej.


   

 • Konińskie Studia Językowe

  Konińskie Studia Językowe (skrót: KJS) to czasopismo naukowe, wydawane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, będące platformą do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Teksty publikowane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). KJS znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (20 pkt).

 • Wrocławski Przegląd Teologiczny

  Wrocławski Przegląd Teologiczny (skrót: WPT, ang. Wrocław Theological Review) jest półrocznikiem wydawanym od 1993 roku przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (ang. Pontifical Faculty of Theology in Wrocław) i poświęconym studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii oraz nauk społecznych jako nauk pomocniczych teologii. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (70 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w WPT. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE). Więcej >

 • Palestra

  Miesięcznik „Palestra” Pismo Adwokatury Polskiej (Palestra. Journal of the Polish Bar) – ISSN: 0031-0344, jest najstarszym, ukazującym się z krótkimi przerwami od ponad 100 lat, periodykiem prawniczym. Wydawcą „Palestry” jest Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie.


  Artykuły naukowe ukazujące się w miesięczniku „Palestra” są publikowane z zachowaniem wszystkich zasad charakterystycznych dla tego rodzaju publikacji. Za artykuł naukowy uznaje się artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię).


  Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).


  Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt).

 • Kieleckie Studia Teologiczne

  „Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany od r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 20 pkt. - wg listy z dnia 1.12.2021), indeksowananym w bazach: ERIH Plus, BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL. Więcej >