Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

To jest platforma Open Journal Systems portalu Academicon. Oferta dla czasopism znajduje się > tutaj.

Czasopisma

 • Consilium Iuridicum

  Consilium Iuridicum (skrót: CI) jest kwartalnikiem wydawanym przez Krajowa Radę Sądownictwa (ang. National Council of the Judiciary) i poświęconym studiom z zakresu nauk prawnych, w szczególności z zakresu prawa ustrojowego, karnego, cywilnego i administracyjnego w tym: artykuły, materiały szkoleniowe, glosy oraz sprawozdania, służące poszerzaniu wiedzy sędziów a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa. Pierwsza część Theoretica ma zaspokajać potrzeby Czytelników związane z poszerzeniem i ugruntowaniem podwalin teoretycznych zawodu. Druga część Practica kładzie nacisk na bieżące problemy orzecznicze i promocję właściwej organizacji i metodologii pracy. Część trzecia Varia ma charakter bardziej publicystyczny. Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w CI. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Językoznawstwo

  „Językoznawstwo” czasopismo naukowe wydawane obecnie w cyklu półrocznym przez Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obejmuje ono pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych. Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych. Czasopismo o zasięgu międzynarodowym (DOI 10.25312/2391-5137) indeksowane jest w bazach: ERIH PLUS, BazHum, Index Copernicus. W wykazie czasopism naukowych MEiN z 2023 r. jest na pozycji 31414 z liczbą 70 punktów. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej COPE.

 • Problemy Współczesnej Kryminalistyki

  Problemy Współczesnej Kryminalistyki (skrót: PWK), ang. Current Problems of Forensic Science, są czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z kryminalistyką i naukami pokrewnymi (m.in. kryminologią, naukami o bezpieczeństwie, medycyną, psychologią i psychiatrią sądową, prawem dowodowym i innymi naukami sądowymi). PWK są wydawane jako rocznik od 1996 r. Początkowo był to periodyk Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 2000 jest wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym (PTK). Czasopismo znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Publikowane są w nim wyłącznie artykuły oryginalne, recenzowane, o wysokim poziomie naukowym i przydatności dla praktyki kryminalistycznej. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Intercultural Communication

  Czasopismo „Intercultural Сommunication” (ISSN - 2451-0998; e-ISSN - 2543-7461) to naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, wydawanym od 2016 roku. Celem czasopisma, w dobie postępującej globalizacji i nasilenia migracji, jest stworzenie efektywnej platformy międzynarodowej wymiany doświadczeń podstawowych i aplikacyjnych w zakresie komunikacji międzykulturowej w obszarach nauk społecznych i humanistycznych (antropologia kulturowa, socjologia, filozofia, filologia, historia, nauka o bezpieczeństwie, medioznawstwo, politologia, nauki o zarządzaniu, nauki prawne, pedagogika, psychologia, religioznawstwo itp.).

 • Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

  Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (ang. Teka Commission of Legal Sciences Polish Academy of Sciences Branch in Lublin) jest półrocznikiem wydawanym w j. angielskim przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i poświęconym studiom z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne dotyczących zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (140 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

  „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” jest rocznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, poświęconym studiom z zakresu nauk prawnych, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem a Kościołem. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (70 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz biogramy zmarłych Kanonistów (pro memoria). Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jest półrocznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęconym studiom z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne dotyczących zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (100 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 • Resovia Sacra

  „Resovia Sacra" to interdyscyplinarne czasopismo wydawane raz w roku przez Instytut Thaologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Publikacje wchodzące w skład „Resovia Sacra” odnoszą się do szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem teologii i filozofii, a także prawa kanonicznego oraz historii kościelnej i ogólnej. Treść każdego tomu jest zwykle podzielona na następujące sekcje: artykuły naukowe, sprawozdania oraz recenzje książek. Niektóre numery zawierają artykułu pokonferencyjne. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Nadesłane artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą double blind peer-review. Autorzy artykułów pochodzą z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Więcej informacji >

 • Częstochowskie Studia Teologiczne

  „Częstochowskie Studia Teologiczne” (skrót: CzST, ang. „Czestochowa Theological Studies”) są naukowym czasopismem archidiecezji częstochowskiej. Czasopismo zostało powołane do istnienia przez trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej bpa Stefana Barełę w 1973 r. CzST skupiają częstochowskie środowisko naukowe.


  Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty.


  Wydawca: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae"

 • Przegląd Prawa Wyznaniowego

  Przegląd Prawa Wyznaniowego (skrót: PPW, ang. Church-State Law Review) jest rocznikiem wydawanym od 2009 roku przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego i poświęcony studiom z zakresu szeroko pojętego prawa wyznaniowego, tj. relacjom państwo – Kościół, prawem konkordatowym, prawem do ochrony wolności sumienia i religii, także w ujęciu historycznym.

 • Łódzkie Studia Teologiczne

  „Łódzkie Studia Teologiczne” są kwartalnikiem (do 2013 r. były rocznikiem) ukazującym się od 1992 roku, wydawanym przez Wyższe Seminarium w Łodzi, które jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego – Collegium Joanneum w Warszawie.  Pozostaje w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Nasza Przeszłość

  „Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie artykułów są prezentowane artykuły spełniające kryteria produkcji poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w Arianta, BazHum, DOAJ, ERIH+, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie danych CEJSH. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (40 pkt). Więcej.


   

 • Palestra

  Miesięcznik „Palestra” Pismo Adwokatury Polskiej (Palestra. Journal of the Polish Bar) – ISSN: 0031-0344, jest najstarszym, ukazującym się z krótkimi przerwami od ponad 100 lat, periodykiem prawniczym. Wydawcą „Palestry” jest Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie.


  Artykuły naukowe ukazujące się w miesięczniku „Palestra” są publikowane z zachowaniem wszystkich zasad charakterystycznych dla tego rodzaju publikacji. Za artykuł naukowy uznaje się artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię).


  Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).


  Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt).

 • Konińskie Studia Językowe

  Konińskie Studia Językowe (skrót: KJS) to czasopismo naukowe, wydawane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, będące platformą do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Teksty publikowane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). KJS znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (20 pkt).

 • Wrocławski Przegląd Teologiczny

  Wrocławski Przegląd Teologiczny (skrót: WPT, ang. Wrocław Theological Review) jest półrocznikiem wydawanym od 1993 roku przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (ang. Pontifical Faculty of Theology in Wrocław) i poświęconym studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii oraz nauk społecznych jako nauk pomocniczych teologii. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (70 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w WPT. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE). Więcej >

 • Kieleckie Studia Teologiczne

  „Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany od r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 20 pkt. - wg listy z dnia 1.12.2021), indeksowananym w bazach: ERIH Plus, BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL. Więcej >