„Kieleckie Studia Teologiczne” (skrót: KST) to rocznik wydawany od r. 2002 przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.). KST są czasopismem recenzowanym i punktowanym (MNiSW: 6 pkt.), indeksowananym w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL. Więcej >

ISSN: 2719-9436 (Online) ISSN: 1730-072X (Print)Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; Wydawnictwo: „Jedność” Kielce

 
 


  • BazHum
  • CEEOL
  • Index Copernicus

MNISW
6