Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002. Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa. Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.
Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazach: ERIH Plus, BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

Na dotychczasowej stronie „Kieleckich Studiów Teologicznych” (zob. http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002.

Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa.

Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych”, istniejącej od r. 2013, zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery czasopisma. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.

Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

Na dotychczasowej stronie „Kieleckich Studiów Teologicznych” (zob. http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

ISSN: 1730-072X

e-ISSN 2719-9436Kieleckie Studia Teologiczne ukazały się po raz pierwszy w roku 2002 jako rocznik. Periodyk ten powstał celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od tamtego czasu ukazywał się regularnie. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. dr Władysław Sowa. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest czasopismem recenzowanym i punktowanym. 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

„Kieleckie Studia Teologiczne” są periodykiem, które powstało w 2002 r. celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. „Kieleckie Studia Teologiczne” są czasopismem recenzowanym i punktowanym. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a wszczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.).


PROCES RECENZJI

Kieleckie Studia Teologiczne przyjęło procedurę recenzowania zgodną z zaleceniami podanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, a także z z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Redakcja przyjęła procedurę recenzji  określoną jako double-blind review process, a więc w taki sposób, że zarówno autor artykułu, jak i recenzent pozostają dla siebie anonimowi.

Procedura recenzji jest dwustopniowa. Na pierwszym etapie redaktor tematyczny zapoznaje się z treścią artykułu i decyduje o przyjęciu artykułu do recenzji lub o jego odrzuceniu. Po wstępnej pozytywnej ocenie, artykuł oceniany jest następnie przez dwóch niezależnych recenzentów. Dobór recenzentów wykonywany jest zgodnie z zasadą zachowania bezstronności; recenzenci powinni pochodzić z innych ośrodków naukowych niż autor artykułu.  Recenzja artykułu zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia danego artykułu do druku. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny biorąc pod uwagę recenzje. Jeśli recenzje są negatywne, tekst jest zwracany autorowi z informacją o odmowie publikacji

 

HARMONOGRAM PUBLIKACJI

 Szczegóły publikacji:

  • ISSN 1730-072X (wersja drukowana)
  • ISSN 2719-9436 (wersja on-line)
  • Wersja drukowana ukazuje się w grudniu
  • Wersja drukowana jest wersją pierwotną
  • Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

 

POLITYKA OPEN ACCESS

Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

Rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002

ISSN 1730-072X

ISSN 2719-9436 (on-line)

 

strona internetowa: https://ojs.academicon.pl/index.php/kst

Kieleckie Studia Teologiczne są czasopismem udostępniającym swą treść na zasadach opcen access. W związku z tym autorzy wnioskujący o publikację zgadzają się na udostępnianie opublikowanych artykułów w tym systemie.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: BazHum, CEEOL, Index Copernicus.