O czasopiśmie

KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002. Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa. Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.
Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

Na dotychczasowej stronie „Kieleckich Studiów Teologicznych” (zob. http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002.

Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa.

Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych”, istniejącej od r. 2013, zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery czasopisma. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.

Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

Na dotychczasowej stronie „Kieleckich Studiów Teologicznych” (zob. http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

ISSN: 1730-072XKieleckie Studia Teologiczne ukazały się po raz pierwszy w roku 2002 jako rocznik. Periodyk ten powstał celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od tamtego czasu ukazywał się regularnie. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. dr Władysław Sowa. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest czasopismem recenzowanym i punktowanym. 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

„Kieleckie Studia Teologiczne” są periodykiem, które powstało w 2002 r. celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. „Kieleckie Studia Teologiczne” są czasopismem recenzowanym i punktowanym. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a wszczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.).


PROCES RECENZJI

Kieleckie Studia Teologiczne przyjęło procedurę recenzowania zgodną z zaleceniami podanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, a także z z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Redakcja przyjęła procedurę recenzji  określoną jako double-blind review process, a więc w taki sposób, że zarówno autor artykułu, jak i recenzent pozostają dla siebie anonimowi.

Procedura recenzji jest dwustopniowa. Na pierwszym etapie redaktor tematyczny zapoznaje się z treścią artykułu i decyduje o przyjęciu artykułu do recenzji lub o jego odrzuceniu. Po wstępnej pozytywnej ocenie, artykuł oceniany jest następnie przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzja artykułu zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia danego artykułu do druku.

 

HARMONOGRAM PUBLIKACJI

 Szczegóły publikacji:

 • ISSN 1730-072X (wersja drukowana)
 • Wersja drukowana ukazuje się w grudniu
 • Wersja drukowana jest wersją pierwotną
 • Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
 • Punktacja MNiSW: 6 pkt., lista B

 

POLITYKA OPEN ACCESS

Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

Rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002

ISSN 1730-072X

strona internetowa (1): http://www.wsd.kielce.pl/

strona internetowa (2): https://ojs.academicon.pl/index.php/kst

Kieleckie Studia Teologiczne są czasopismem udostępniającym swą treść na zasadach opcen access. W związku z tym autorzy wnioskujący o publikację zgadzają się na udostępnianie opublikowanych artykułów w tym systemie.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: BazHum, CEEOL, Index Copernicus.

 

RECENZENCI (Reviewers)

Recenzenci tomu 18/2019

 • Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa)
 • Ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski – Katowice)
 • Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (Uniwersytet Opolski)
 • Ks. dr Michał Dąbrówka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • dr Szymon Hiżycki OSB (Tyniec)
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • Ks. dr Michał Klementowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk (Wyższe Seminarium Duchowne – Kielce)
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań)
 • Ks. dr hab. Marcin Kowalski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Mirosław Mejzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa)
 • dr hab. Przemysław Michowicz OFM Conv (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • Ks. dr hab. Stefan Radziszewski (Wyższe Seminarium Duchowne – Kielce)
 • Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny – Wrocław)
 • Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń)
 • Ks. dr hab. Damian Wąsek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków)
 • Ks. dr Wojciech Witkowski SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków) 

Recenzenci tomu 17/2018

 • Ks. prof. dr hab. Józef  Budniak (UŚ)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Krzysztof Burczak (KUL)
 • Ks. prof. Anthony Chiegboka (Nnamdi Azikiwe University, Nigeria)
 • Ks. dr Michał Dąbrówka (WSD Tarnów)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Tadeusz Gacia (KUL)
 • Dr hab. Michał T. Gronowski OSB (Tyniec)
 • Ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk (WSD Kielce)
 • Ks. dr Antoni Jucewicz (UWM)
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO)
 • Ks. dr Jacek Kapuściński (WSD Częstochowa)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Sylwester Kasprzak SVD (KUL)
 • Dr Mykhaylyna K’luskova (KU Ružomberok, Słowacja)
 • Ks. dr Wojciech Kućko (WSD Płock)
 • Ks. prof. dr hab. Jan J. Janicki (UPJPII)
 • Dr hab., prof. KUL, Piotr Kopiec (KUL)
 • o. dr hab., prof. KUL, Ireneusz Ledwoń OFM (KUL)
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański (USz)
 • Ks. dr hab. Prof. KUL, Sławomir Pawłowski (KUL)
 • Ks. dr hab., prof. UO, Rajmund Porada (UO)
 • Ks. dr hab., prof. WSH, Stefan Radziszewski (WSH w Radomiu)
 • Ks. dr hab., prof. KUL, Adam Rybicki (KUL)
 • Ks. dr Piotr Skiba (WSD Koszalin)
 • Ks. dr hab. Roman Słupek SDS (PWT Wrocław)
 • Ks. dr Paweł Tkaczyk (WSD Kielce)
 • Ks. dr hab. Andrzej Wójcik (UPJPII)
 • Ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO)
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ)

Recenzenci tomu 16/2017:

 • dr Aleksandra Brzemia-Bonarek (UPJPII Kraków)
 • ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Warszawa)
 • ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska (UAM Poznań)
 • o. dr hab. prof. KUL Sławomir Ireneusz Ledwoń (KUL Lublin)
 • ks. prof. dr hab.Stanisław Dyk (KUL Lublin)
 • ks. dr Łukasz Darowski (WSD Bagno)
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak (KUL Lublin)
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (UKSW Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (emeryt. prof. KUL)
 • o. dr hab. Michał Gronowski OSB (UŚ Katowice)
 • o. dr Szymon Hiżycki OSB (UPJPII Kraków)
 • ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz (WSD Radom)
 • ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO Opole)
 • ks. dr hab. prof. KUL Przemysław Kantyka (KUL Lublin)
 • dr hab. Piotr Kopiec (KUL Lublin)
 • dr hab. Maciej Münnich (KUL Lublin)
 • ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL Lublin)
 • dr hab. Aldona Piwko (UKSW Warszawa)
 • ks. dr hab. prof. KUL Andrzej Pietrzak (KUL Lublin)
 • ks. dr hab. prof. OPJPII Piotr Majer (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Andrzej Wójcik (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK Toruń)
 • ks. dr hab. prof. PWSZ Bogdan Węgrzyn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów)
 • ks. dr hab. Andrzej Pryba (UAM Poznań)
 • dr Marcin Majewski (UPJPII Kraków)
 • ks. dr hab. Dariusz Łukaszewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)
 • ks. dr hab. Marcin Składowski (KUL Lublin)
 • ks. dr hab. Damian Wąsek (UPJPII Kraków)
 • ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)
 • ks. dr Tomasz Siemieniec (KUL Lublin)
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ Katowice)