O czasopiśmie

Wrocławski Przegląd Teologiczny (Wrocław Theological Review) jest czasopismem wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław). Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii, nauk społecznych.

W czasopiśmie prezentowane są jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Oprócz artykułów drukowane są również recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania, przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty z dziedzin pomocniczych służących pogłębieniu refleksji teologicznej.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest czasopismem znanym i cenionym w środowisku polskich teologów, o czym świadczy wysoka liczba cytowań. Publikowane na zasadach „open access” artykuły pozwalają zapoznać również zagraniczną publiczność z zakresem badań uprawianych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiej szkoły teologicznej). Redakcja zaprasza do współpracy także naukowców afiliowanych do zagranicznych jednostek naukowych.

Wrocławskie czasopismo pretenduje do tego, by stać się miejscem dialogu  środowisk teologicznych z szeroko pojętego Zachodu i Wschodu, swego rodzaju mostem łączącym dwa naukowe światy.

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

 • biblistyki,
 • teologii systematycznej,
 • teologii duchowości,
 • teologii pastoralnej,
 • historii Kościoła,
 • filozofii,
 • nauk społecznych.

W czasopiśmie prezentowane są jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Oprócz artykułów drukowane są również recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania, przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty z dziedzin pomocniczych służących pogłębieniu refleksji teologicznej.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest czasopismem znanym i cenionym w środowisku polskich teologów, o czym świadczy wysoka liczba cytowań. Publikowane na zasadach „open access” artykuły pozwalają zapoznać również zagraniczną publiczność z zakresem badań uprawianych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiej szkoły teologicznej). Redakcja zaprasza do współpracy także naukowców afiliowanych do zagranicznych jednostek naukowych. Wrocławskie czasopismo pretenduje do tego, by stać się miejscem dialogu  środowisk teologicznych z szeroko pojętego Zachodu i Wschodu, swego rodzaju mostem łączącym dwa naukowe światy.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest swego rodzaju kontynuacją naukowej myśli i prac wydawniczych prowadzonych przed II wojną światową w Przeglądzie Teologicznym we Lwowie. We Wrocławiu rozpoczął swoją działalność w 1993 r., w 25 roku działalności naukowej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Powstanie tego czasopisma było nie tylko czytelnym wyrazem żywotności Uczelni, ale także znakiem nadziei na dalszy rozwój. We wstępie do pierwszego zeszytu Przeglądu Henryk kard. Gulbinowicz, ówczesny Metropolita Wrocławski pisał: „Słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: «Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest» (1P 3,15) niech staną się natchnieniem dla szczerych wysiłków wszystkich autorów i niech wyznaczą drogę służby poprzez uprzystępnianie myśli teologiczno-filozoficznej Ludowi Bożemu Dolnego Śląska”.

Indeksowanie w bazach danych:

Punktacja MNiSW: 7 pkt. (lista B).

Wrocławski Przegląd Teologiczny znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych przez MNiSW do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Częstotliwość publikowania: półrocznik – pierwszy numer w roku ukazuje się drukiem w lipcu, drugi w styczniu kolejnego roku.

Wersja pierwotna: wersja drukowana.

ISSN: 1231-1731 (wersja drukowana), 2544-6460 (wersja on-line).

Polityka Open Access:

Wrocławski Przegląd Teologiczny funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Użytkownicy otrzymują wolny i bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów na stronie internetowej Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Dla autora oznacza to, że zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na udostępnienie publikacji w takim systemie.


PROCES RECENZJI

 1. Procedura recenzowania obowiązująca we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym jest zgodna z zasadami zaprezentowanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz aktualizowanymi przez MNiSW kryteriami oceny czasopism naukowych.
 2. Przesłany artykuł zostaje poddany recenzji jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Oceny artykułu pod kątem formalnym dokonuje Redakcja.
 3. Przesyłając artykuł do recenzji Autor wyraża zgodę na procedurę recenzowania.
 4. Recenzji dokonuje dwóch niezależnych recenzentów, uważanych za ekspertów w tematyce zgłoszonego artykułu, każdy z nich co najmniej ze stopniem doktora.
 5. Artykuł składany do Redakcji przez doktoranta wymaga uprzedniej akceptacji jej/jego opiekuna naukowego. W tym celu opiekun naukowy wypełnia formularz recenzji przygotowany przez redakcję.
 6. Proces recenzencki prowadzony jest według modelu double-blind review process, tzn. tożsamość Recenzentów nie jest znana Autorowi, a tożsamość Autora – Recenzentom.
  Recenzji dokonują pracownicy naukowi spoza jednostki, do której afiliowany jest Autor, niepozostający z Autorem w konflikcie interesów, przez który rozumie się stosunki osobiste, jak małżeństwo czy pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, a także podległość zawodową, współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat, etc.
  Redakcja zastrzega sobie prawo do wyznaczania jednego recenzenta z własnego środowiska naukowego w przypadku Autorów afiliowanych do uczelni innych niż Papieski Wydział Teologiczny. Recenzentami nie mogą być członkowie Redakcji, tj. Redaktor Naczelny i Sekretarz redakcji.
  W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie byłoby bardzo wąskie, dopuszcza się odstępstwa od powyższych zasad.
 7. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są trzy tygodnie. Redakcja oczekuje, że w ciągu tygodnia recenzent zaakceptuje lub odrzuci prośbę o podjęcie się recenzji.
 8. Recenzja zawierać musi jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący bądź warunków dopuszczenia artykułu do dalszych etapów redakcji, bądź jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje nader ogólne, nie odnoszące się do treści recenzowanego tekstu, pozbawione logicznej motywacji za lub przeciw przyjęciu tekstu do druku, albo zawierające nieumotywowane opinie krytyczne bądź afirmatywne.
 9. Recenzent może zadecydować, co następuje:
  – Artykuł nadaje się do publikacji bez zmian.
  – Artykuł nadaje się do publikacji po naniesieniu poprawek (proszę wskazać jakich).
  – Artykuł może nadawać się do publikacji pod warunkiem dokonania poważnych zmian (proszę wskazać jakich) i ponownej recenzji.
  – Artykuł nie nadaje się do publikacji (proszę uzasadnić).
 10. Autor ma obowiązek poprawienia artykułu zgodnie z zaleceniami recenzenta, jeśli redakcja uznała recenzję za spełniającą formalne i merytoryczne wymogi. Po naniesieniu przez autora poprawek, recenzent ma prawo do ponownej weryfikacji tekstu, jeśli w recenzji zdecydował, że artykuł winien zostać poddany ponownej recenzji.
 11. Ostateczną kwalifikację o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
 12. Recenzent dokonuje recenzji logując się na stronie internetowej czasopisma i wypełniając elektroniczny formularz, ewentualnie dodając również komentarz lub plik z uwagami do artykułu. Recenzent ma możliwość załączenia w osobnym pliku recenzowanego tekstu wraz z komentarzami do niego.
 13. Od autorów wymaga się ujawniania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Redakcja domaga się również informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W przypadku podejrzenia o stosowanie jakichkolwiek złych praktyk wskazywanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE), recenzent winien niezwłocznie zaalarmować redakcję. W związku z tym powinien on znać Zasady etyczne przyjęte przez redakcję.
 14. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy zawartej w recenzowanej pracy przed jej publikacją.
 15. Zwyczajowo recenzja dokonywana jest bezpłatnie.
 16. Redakcja zamieszcza raz do roku na stronie internetowej listę recenzentów, z których usług korzystała przy powstaniu opublikowanych ostatnio numerów.


ZASADY ETYCZNE

Czasopismo naukowe Wrocławski Przegląd Teologiczny w zakresie etyki publikacyjnej opiera się na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Zasady te w postaci diagramów są dostępne w języku polskim dla zarejestrowanego w czasopiśmie użytkownika TUTAJ>>>.

Redakcja rezerwuje sobie prawo do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w przypadkach podejrzenia o:

 • plagiat w zgłoszonej publikacji lub opublikowanym już artykule;
 • sfabrykowanie danych w zgłoszonym lub opublikowanym tekście;
 • autorstwo ukryte. Autor-widmo (ang. ghost author) to ktoś, kto został pominięty na liście autorów, pomimo że kwalifikował się do autorstwa (np. analizował dane statystyczne). Z ghostwriting mamy do czynienia w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wpływ w powstanie publikacji, a jego udział nie został ujawniony; innymi słowy, nie został ani zaznaczony jako współautor tekstu, ani wymieniony w podziękowaniach dołączonych do tekstu.
 • autorstwo pozorne. Autor gościnny (ang. guest author) to ktoś, kto został wymieniony na liście autorów, choć nie spełnia kryteriów autorstwa. Guest autorship oznacza, że komuś, kto miał znikomy udział w powstaniu publikacji, lub nie miał takiego udziału w ogóle (np. nie angażował się ani w badanie, ani w pisanie), przypisuje się autorstwo czy współautorstwo.
 • autorstwo grzecznościowe. Autor grzecznościowy (ang. gift author) to ktoś dopisany do publikacji w zamian za dopisanie rzeczywistego autora do publikacji autora grzecznościowego (tzw. wzajemne wzmacnianie);
 • nieujawnienie konfliktu interesów z zgłoszonym lub opublikowanym tekście;
 • występowanie etycznego problemu w zgłoszonym lub opublikowanym artykule;
 • przywłaszczenia sobie przez recenzenta pomysłów lub danych autora publikacji.

Wykryte przypadki wyżej wymienionych typów będą demaskowane, włącznie z podjęciem kroków prawnych, powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych.

LISTA RECENZENTÓW

2017 

 • Ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
 • Dr Marek Hałaburda (UPJP2)
 • Ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki (UO)
 • Ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJP2)
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ)
 • Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (KUL)
 • Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJP2)
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL)
 • Dr Anna Sutowicz (Wrocław)
 • Ks. dr Mariusz Trąba (UPJP2)