Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Proces recenzji

 1. Procedura recenzowania obowiązująca we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym jest zgodna z zasadami zaprezentowanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz aktualizowanymi przez właściwe ministerstwo kryteriami oceny czasopism naukowych.
 2. Przesłany artykuł zostaje poddany recenzji jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych (zob. wytyczne dla autorów). Oceny artykułu pod kątem formalnym dokonuje Redakcja (recenzja wewnętrzna).
 3. Zgłaszając artykuł do publikacji, Autor wyraża zgodę na procedurę recenzowania.
 4. Recenzji zewnętrznej dokonuje dwóch niezależnych recenzentów, uważanych za ekspertów w tematyce zgłoszonego artykułu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 5. Artykuł składany do Redakcji przez doktoranta wymaga uprzedniej akceptacji jej/jego opiekuna naukowego. W tym celu opiekun naukowy wypełnia formularz recenzji przygotowany przez Redakcję. Recenzja opiekuna naukowego nie jest traktowana przez Redakcję jako recenzja zewnętrzna artykułu.
 6. Proces recenzji prowadzony jest według modelu double-blind peer review, tzn. tożsamość Recenzentów nie jest znana Autorowi, a tożsamość Autora – Recenzentom.
 7. Recenzji zewnętrznej dokonują zasadniczo pracownicy naukowi spoza jednostki, przy której afiliowany jest Autor, niepozostający z Autorem w konflikcie interesów, przez który rozumie się stosunki osobiste, jak małżeństwo czy pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, a także podległość zawodową, współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat etc.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyznaczania recenzentów z własnego środowiska naukowego w przypadku Autorów afiliowanych przy uczelniach innych niż Papieski Wydział Teologiczny. Recenzentami nie mogą być Redaktor Naczelny i Sekretarz Redakcji.
 9. W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie byłoby bardzo wąskie, dopuszcza się odstępstwa od powyższych zasad.
 10. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są trzy tygodnie. Redakcja oczekuje, że w ciągu tygodnia recenzent zaakceptuje lub odrzuci prośbę o podjęcie się recenzji.
 11. Recenzja zawierać musi jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący bądź warunków dopuszczenia artykułu do dalszych etapów redakcji, bądź jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje zbyt ogólne, nieodnoszące się do treści recenzowanego tekstu, pozbawione rzeczowej motywacji „za” przyjęciem lub „przeciw” przyjęciu tekstu do publikacji.
 12. Recenzent dokonuje merytorycznej oceny zgłoszonego tekstu, uwzględniając następujące kryteria:
  – Adekwatność tytułu do treści manuskryptu;
  – Zgodność abstraktu z treścią artykułu;
  – Odpowiedniość słów kluczowych do treści artykułu;
  – Oryginalność opracowania i wkład w literaturę przedmiotu;
  – Określenie przedmiotu i celu badań oraz uzasadnienie potrzeby ich podjęcia;
  – Prezentacja dotychczasowego stanu badań w zakresie podejmowanej tematyki;
  – Poprawność rzeczowa i logiczna oraz właściwa i przejrzysta struktury pracy;
  – Spełnianie standardów naukowych oraz zrozumiałość języka;
  – Dobór aktualnej i reprezentatywnej literatury oraz poprawność jej cytowania;
  – Poprawność wyprowadzonych wniosków oraz ich zgodność z treścią i celem pracy.
 13. Recenzent powinien wydać jedną z następujących rekomendacji dla Redakcji:
  – Artykuł nadaje się do publikacji bez konieczności wprowadzania zmian.
  – Artykuł będzie się nadawał do publikacji po naniesieniu poprawek. Tekst nie wymaga ponownej recenzji (proszę wskazać sugestie poprawek).
  – Artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany. Tekst wymaga dokonania poważnych zmian i ponownej recenzji (proszę wskazać konieczne zmiany).
  – Artykuł w obecnej formie nie kwalifikuje się do publikacji i nie istnieją realne szanse jego rewizji (proszę uzasadnić).
 14. Autor ma obowiązek poprawienia artykułu zgodnie z zaleceniami recenzenta, jeśli Redakcja uznała recenzję za spełniającą formalne i merytoryczne wymogi. Autor ma również prawo do podjęcia polemiki z sugestiami recenzenta. Jeśli jakąś uwagę uzna za nieuzasadnioną, jest zobowiązany wyjaśnić, dlaczego tak uważa, po czym może odstąpić od poprawy tekstu. Po naniesieniu przez autora poprawek recenzent ma prawo do ponownej weryfikacji tekstu, jeśli w recenzji zdecydował, że artykuł powinien zostać poddany ponownej recenzji.
 15. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie rekomendacji recenzentów, analizy uwag zawartych w recenzjach oraz ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora wraz z jego ewentualnymi odpowiedziami na uwagi recenzenta.
 16. Recenzent dokonuje recenzji logując się na stronie internetowej czasopisma i wypełniając elektroniczny formularz, ewentualnie dodając również komentarz lub plik z uwagami do artykułu. Recenzent ma możliwość załączenia w osobnym pliku recenzowanego tekstu wraz z komentarzami do niego.
 17. Od autorów wymaga się ujawniania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Redakcja domaga się również informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W przypadku podejrzenia o stosowanie jakichkolwiek złych praktyk wskazywanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE), recenzent powinien niezwłocznie zaalarmować Redakcję. W związku z tym powinien on znać zasady etyczne przyjęte przez Redakcję.
 18. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy zawartej w recenzowanej pracy przed jej publikacją.
 19. Zwyczajowo recenzja dokonywana jest bezpłatnie.
 20. Redakcja przynajmniej raz w roku zamieszcza na stronie internetowej listę recenzentów, z których usług korzystała przy powstaniu opublikowanych ostatnio numerów.