Proces recenzji

 1. Procedura recenzowania obowiązująca we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym jest zgodna z zasadami zaprezentowanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz aktualizowanymi przez MNiSW kryteriami oceny czasopism naukowych.
 2. Przesłany artykuł zostaje poddany recenzji jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Oceny artykułu pod kątem formalnym dokonuje Redakcja.
 3. Przesyłając artykuł do recenzji Autor wyraża zgodę na procedurę recenzowania.
 4. Recenzji dokonuje dwóch niezależnych recenzentów, uważanych za ekspertów w tematyce zgłoszonego artykułu, każdy z nich co najmniej ze stopniem doktora.
 5. Artykuł składany do Redakcji przez doktoranta wymaga uprzedniej akceptacji jej/jego opiekuna naukowego. W tym celu opiekun naukowy wypełnia formularz recenzji przygotowany przez redakcję.
 6. Proces recenzencki prowadzony jest według modelu double-blind review process, tzn. tożsamość Recenzentów nie jest znana Autorowi, a tożsamość Autora – Recenzentom.
  Recenzji dokonują pracownicy naukowi spoza jednostki, do której afiliowany jest Autor, niepozostający z Autorem w konflikcie interesów, przez który rozumie się stosunki osobiste, jak małżeństwo czy pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, a także podległość zawodową, współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat, etc.
  Redakcja zastrzega sobie prawo do wyznaczania jednego recenzenta z własnego środowiska naukowego w przypadku Autorów afiliowanych do uczelni innych niż Papieski Wydział Teologiczny. Recenzentami nie mogą być członkowie Redakcji, tj. Redaktor Naczelny i Sekretarz redakcji.
  W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie byłoby bardzo wąskie, dopuszcza się odstępstwa od powyższych zasad.
 7. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są trzy tygodnie. Redakcja oczekuje, że w ciągu tygodnia recenzent zaakceptuje lub odrzuci prośbę o podjęcie się recenzji.
 8. Recenzja zawierać musi jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący bądź warunków dopuszczenia artykułu do dalszych etapów redakcji, bądź jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje nader ogólne, nie odnoszące się do treści recenzowanego tekstu, pozbawione logicznej motywacji za lub przeciw przyjęciu tekstu do druku, albo zawierające nieumotywowane opinie krytyczne bądź afirmatywne.
 9. Recenzent może zadecydować, co następuje:
  – Artykuł nadaje się do publikacji bez zmian.
  – Artykuł nadaje się do publikacji po naniesieniu poprawek (proszę wskazać jakich).
  – Artykuł może nadawać się do publikacji pod warunkiem dokonania poważnych zmian (proszę wskazać jakich) i ponownej recenzji.
  – Artykuł nie nadaje się do publikacji (proszę uzasadnić).
 10. Autor ma obowiązek poprawienia artykułu zgodnie z zaleceniami recenzenta, jeśli redakcja uznała recenzję za spełniającą formalne i merytoryczne wymogi. Po naniesieniu przez autora poprawek, recenzent ma prawo do ponownej weryfikacji tekstu, jeśli w recenzji zdecydował, że artykuł winien zostać poddany ponownej recenzji.
 11. Ostateczną kwalifikację o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
 12. Recenzent dokonuje recenzji logując się na stronie internetowej czasopisma i wypełniając elektroniczny formularz, ewentualnie dodając również komentarz lub plik z uwagami do artykułu. Recenzent ma możliwość załączenia w osobnym pliku recenzowanego tekstu wraz z komentarzami do niego.
 13. Od autorów wymaga się ujawniania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Redakcja domaga się również informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W przypadku podejrzenia o stosowanie jakichkolwiek złych praktyk wskazywanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE), recenzent winien niezwłocznie zaalarmować redakcję. W związku z tym powinien on znać Zasady etyczne przyjęte przez redakcję.
 14. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy zawartej w recenzowanej pracy przed jej publikacją.
 15. Zwyczajowo recenzja dokonywana jest bezpłatnie.
 16. Redakcja zamieszcza raz do roku na stronie internetowej listę recenzentów, z których usług korzystała przy powstaniu opublikowanych ostatnio numerów.