Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • 1. Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • 2. Oświadczam, iż artykuł stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • 3. Oświadczam, że przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • 4. Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego pod wskazanym linkiem, oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).
 • 5. Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • 6. Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.
 • 7. Oświadczam, że przenoszę na Wydawcę (Papieski Wydział Teologiczny) autorskie prawa majątkowe do utworu, który deponuję w niniejszym formularzu. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na wyżej określonych polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Wytyczne dla autorów

 1. Każdy deponowany we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym manuskrypt powinien uwzględnić zamieszczone poniżej normy. Jeżeli tekst nie spełnia  wymagań poniższej instrukcji, zostanie usunięty do archiwum, a Autor zostanie poproszony o poprawienie tekstu i ponowne jego zgłoszenie. Dopiero gdy artykuł spełnia wymagane wytyczne, może zostać poddany procesowi recenzyjnemu.
 2. W czasopiśmie mogą być opublikowane jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego i oryginalne, tzn. takie, które do tej pory nie były publikowane.
 3. Zgłaszane manuskrypty nie mogą zostać złożone w tym samym czasie do innego czasopisma lub monografii współautorskiej i wieloautorskiej (np. w celu zwiększenia prawdopodobieństwa publikacji). Nie mogą być również udostępnione online w tym samym lub innym języku. Teksty, które ukazały się lub mają się ukazać w innym periodyku, nie zostaną przyjęte do publikacji. Autor zostanie poproszony w procesie przesyłania manuskryptu o oświadczenie, że przesłany tekst nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 4. Wrocławski Przegląd Teologiczny przyjmuje artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.
 5. Autor może przesłać większą liczbę tekstów, ale winien być świadomy, że do jednego numeru czasopisma może zostać zakwalifikowany tylko jeden artykuł tego samego autora. Redakcja dopuszcza możliwość opublikowania jednego artykułu oraz jednej recenzji tego samego autora w jednym numerze.
 6. Maksymalna długość deponowanego manuskryptu wynosi:
  – dla artykułu naukowego oraz artykułu recenzyjnego: 55 000 znaków ze spacjami, włączając w to przypisy;
  – dla referatu, recenzji publikacji naukowej lub sprawozdania z konferencji, sympozjum czy zjazdu naukowego: 25 000 znaków ze spacjami.
 7. Przeznaczony do publikacji artykuł powinien zostać starannie przez autora sprawdzony pod kątem językowym oraz edytorskim. Tekst należy przygotować w formacie Microsoft Word (DOC lub DOCX) przy użyciu czcionki Times New Roman:
  – o wielkości 12 pkt i odstępie 1,5 wiersza – dla tekstu głównego;
  – o wielkości 10 pkt i odstępie 1 wiersza – w przypadku przypisów.
 8. Deponowany artykuł winien charakteryzować się przejrzystą i typową dla tekstów naukowych strukturą – z wyraźnie zaznaczonym wstępem, rozwinięciem w kolejnych paragrafach i zakończeniem.
 9. Cytaty dłuższe niż 250 znaków ze spacjami powinny stanowić oddzielny akapit i zostać sporządzone mniejszą czcionką (10 pkt). Należy też pominąć znak graficzny otwierający i zamykający cytat.
 10. Redakcja wymaga sporządzenia bibliografii końcowej w porządku alfabetycznym i w systemie ciągłym (bez podziału na kategorie).
 11. Należy stosować wyłącznie przypisy dolne. Niedozwolone są przypisy zawarte w tekście głównym lub końcowe. W odnośnikach należy używać cyfr arabskich.
 12. Przypisy i bibliografia w deponowanych manuskryptach winny zostać dostosowane do zasad przyjętych we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym. Autor może zapoznać się z ostatnimi numerami archiwalnymi czasopisma, w których znajdzie adekwatne przykłady, na których winien się wzorować (zob. archiwum).
 13. Należy ograniczyć do minimum formatowanie tekstu.
 14. Autorzy proszeni są o transliterowanie słów zapisywanych alfabetem różnym od łacińskiego (hebrajskich, greckich, aramejskich, koptyjskich i in.) wedle wzorów proponowanych w:
  The SBL Handbook of Style (wyd. 2, Atlanta GA 2014), § 5.1–9 – w przypadku autorów zagranicznych;
  – tomach z serii Nowy Komentarz Biblijny – w przypadku autorów polskich.
 15. Jeżeli deponowany manuskrypt zawiera materiał trudny w edycji (zawierający tabele czy grafikę) oraz inną niż Times New Roman czcionkę (np. hebrajską, grecką, syryjską, koptyjską itd.), autor jest proszony o przesłanie pliku pomocniczego w formacie PDF.
 16. Autor zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich wymaganych danych:
  – tytułu manuskryptu i jego tłumaczenia na język angielski;
  – abstraktu w języku, w którym manuskrypt był pisany, oraz w języku angielskim (prosimy nie załączać streszczeń w innych językach) o długości do 300 słów;
  – słów kluczowych w języku manuskryptu oraz po angielsku;
  – bibliografii;
  – biogramu o długości do 100 słów.
  W metadanych wprowadzanego artykułu, a także w samym deponowanym artykule, winny się znaleźć wszystkie wyżej wymienione dane z wyjątkiem biogramu. Biogram autor wprowadza w czasie rejestracji, a następnie, przy przesyłaniu kolejnych tekstów, może edytować go i wprowadzać zmiany, jeśli sytuacja tego wymaga.
 17. Wymagane jest, ze względu na obecne standardy publikowania, podanie indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
 18. Tytuł artykułu powinien być odpowiednio sformułowany. Stanowi on niejako „wizytówkę” nie tylko tekstu, ale i czasopisma. Od właściwie dobranego tytułu zależeć może, czy potencjalny czytelnik zdecyduje się sięgnąć po artykuł. W związku z tym tytuł winien być atrakcyjną i adekwatną reprezentacją głównej idei przyświecającej autorowi. Oznacza to, że musi zawierać tyle słów, aby adekwatnie oddawać zawartość i cel pracy. Winien uwzględniać jak najwięcej informacji oraz zachęcać do przeczytania artykułu.
 19. Artykuł powinien zostać poprzedzony streszczeniem o długości nieprzekraczającej 300 słów. Abstrakt jest kluczowy dla potencjalnego czytelnika, który zwykle rozpoczyna swój kontakt z tekstem od tytułu i właśnie od streszczenia. W wielu bazach danych czy wyszukiwarkach będzie to jedyny dostępny dla użytkownika fragment pracy, a dla czytelnika zagranicznego – być może jedyna zrozumiała część.  Dlatego abstrakt powinien być przygotowany bardzo solidnie. Należy wziąć pod uwagę, że winien on być zwięzłym „wyciągiem” z całego artykułu. Jest to jak gdyby „spis treści” – odzwierciedlenie głównych myśli tekstu. Powinien zawierać wszystkie słowa kluczowe oraz te użyte w tytule manuskryptu. Oczekuje się w tym fragmencie pracy prostych konstrukcji zdań, aby streszczenie było łatwo zrozumiałe dla czytelnika.
 20. Słowa kluczowe powinny być starannie dobrane. Redakcja czasopisma oczekuje od autora doboru wyrażeń najbardziej reprezentatywnych dla treści pracy. Mają one zawierać wszystkie istotne terminy z tytułu i abstraktu pracy. Należy uwzględnić, że słowo kluczowe w rzeczywistości może składać się z kilku wyrazów (np. „papież Franciszek”, „teologia kontekstualna” itd.), choć powinno być możliwie najkrótsze. Przyjęta we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym liczba słów kluczowych wynosi od 5 do 10, przy czym większa liczba zwiększa szanse odnalezienia tekstu w wyszukiwarkach internetowych czy bazach danych.
 21. Autor winien dołożyć wszelkich starań, by zapobiec rozpoznaniu jego tożsamości przez recenzenta. W tym celu powinien podjąć odpowiednie kroki w odniesieniu zarówno do treści tekstu (nie wolno podpisywać tekstu ani na początku, ani na jego końcu, należy także unikać tak sformułowanych nawiązań do swoich wcześniejszych publikacji, które pozwalałyby na zidentyfikowanie tożsamości autora), jak i do właściwości (tzw. metadanych) pliku. Wytyczne te zostały opisane w okienku „Zapewnienie ślepej recenzji”, które pojawia się w czasie deponowania manuskryptu (krok 2. w procesie przesyłania tekstu).
 22. Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego wymaga od autorów ujawnienia wkładu wszystkich, którzy przyczynili się do powstania deponowanej pracy. Autor publikacji winien mieć świadomość obowiązku ujawnienia, kto jest autorem pomysłu publikacji, zastosowanych przesłanek, metody, planu itd. Główna odpowiedzialność za wyjawienie pełnej informacji spoczywa na autorze.
  Redakcja wdraża tzw. zaporę ghostwriting (autorstwo ukryte), guest authorship (autorstwo pozorne) i gift authorship (autorstwo grzecznościowe):
  – autorstwo ukryte. Autor–widmo  (ang. ghost author) to ktoś, kto został pominięty na liście autorów, pomimo że kwalifikował się do autorstwa (np. analizował dane statystyczne). Z sytuacją ghostwriting mamy do czynienia w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a jego udział nie został ujawniony; innymi słowy, nie został ani zaznaczony jako współautor tekstu, ani wymieniony w podziękowaniach dołączonych do tekstu;
  – autorstwo pozorne. Autor gościnny (ang. guest author) to ktoś, kto został wymieniony na liście autorów, choć nie spełnia kryteriów autorstwa. Guest authorship oznacza, że komuś, kto miał znikomy udział w powstaniu publikacji lub nie miał takiego udziału w ogóle (np. nie angażował się ani w badanie, ani w pisanie), przypisuje się autorstwo czy współautorstwo;
  – autorstwo grzecznościowe. Autor grzecznościowy (ang. gift author) to ktoś dopisany do publikacji w zamian za dopisanie rzeczywistego autora do publikacji autora grzecznościowego (tzw. wzajemne wzmacnianie).
  Aby zapobiec wszystkim wyżej wymienionym przypadkom autorstwa ukrytego (ghostwriting) i pozornego (guest authorship), Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego prosi Autorów o zapoznanie się z treścią odpowiednich oświadczeń przy deponowaniu manuskryptu.
  Redakcja informuje, że zdemaskowane przypadki nieuczciwości będą wiązały się z konsekwencjami, włącznie z podjęciem stosownych kroków prawnych, powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń itp.
 23. Autor zobowiązany jest również do ujawnienia źródeł finansowania publikacji pochodzących od instytucji i towarzystw naukowych, środków ministerialnych etc. Wymóg ten jest podyktowany zasadą jawności finansowania.
 24. Autor artykułu otrzyma drogą elektroniczną opinie i uwagi recenzentów, które powinien uważnie przeczytać, a następnie się do nich odnieść. Rozumie się przez to albo wprowadzenie poprawek zasugerowanych przez recenzentów, albo złożenie wyjaśnienia co do zasadności odstąpienia od nich. Poprawiony manuskrypt należy odesłać Redakcji za pomocą panelu redakcyjnego dostępnego po zalogowaniu do systemu redakcyjnego Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego.
 25. Autor artykułu ponosi odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel, zdjęć, cytowanie z innych źródeł).

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy e-mail wprowadzone w czasie rejestracji w Open Journal System (OJS) są przez Redakcję Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem czasopisma. Nie będą przekazywane innym podmiotom. W szczególności nie będą wykorzystywane w celach handlowych czy marketingowych. Użytkownik musi mieć jednak świadomość, że rejestracja w naszym czasopiśmie umożliwia administratorom innych czasopism funkcjonujących w OJS @ Academicon wysłanie za pomocą systemu prośby o sporządzenie recenzji, które odbywa się jednak bez dostępu do danych kontaktowych (ani nawet danych publicznych, jak afiliacja, specjalizacja naukowa itd.). Przy wyborze recenzenta administrator może przeszukać bazę użytkowników po imieniu i nazwisku, przy których widnieje jedynie stopień i tytuł naukowy.