Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • 1. Przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • 2. Tekst uwzględnia wytyczne dla autorów oraz stosuje zasady tworzenia bibliografii i przypisów dolnych wymaganych w czasopiśmie Wrocławski Przegląd Teologiczny. Prosimy o zwrócenie uwagi zwłaszcza na następujące kwestie:
  a) Artykuł został przygotowany w edytorze tekstu Microsoft Word, w formacie doc. lub docx. Tekst został sporządzony czcionką 12 pkt. z odstępem 1,5 pkt. w tekście głównym oraz 10 pkt. z odstępem 1 pkt. w przypisach.
  b) W wypadku zamieszczania grafik lub stosowania obcych czcionek (preferowane są czcionki w systemie Unicode) dołączono plik pomocniczy w formacie pdf.
 • 3. Autor sporządził bibliografię uwzględniającą wszystkie teksty źródłowe i opracowania, z których korzystał.
 • 4. Przesłany tekst został wyposażony w anglojęzyczną wersję tytułu pracy, słowa-klucze w języku polskim i angielskim oraz streszczenie w języku polskim i angielskim.
 • 5. Autor tekstu recenzowanego spełnił wytyczne dotyczące double blind review i usunął z tekstu wszelkie informacje, które umożliwiłyby jego identyfikację. (Instrukcja, jak to zrobić, pojawi się w oknie „zapewnienie ślepej recenzji” przy deponowaniu manuskryptu).
 • 6. Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.


 1. Każdy deponowany we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym manuskrypt powinien uwzględnić zamieszczone poniżej normy. Jeżeli tekst odbiega od wymagań poniższej instrukcji, zostanie usunięty do archiwum, a Autor zostanie poproszony o poprawienie tekstu i ponowne jego zgłoszenie. Dopiero gdy artykuł spełnia żądane wytyczne, może zostać poddany procesowi recenzenckiemu.
 2. Artykuł naukowy lub recenzja publikacji nie mogą zostać złożone w tym samym czasie do innego czasopisma lub monografii współautorskiej (np. w celu zwiększenia prawdopodobieństwa publikacji). Nie mogą być również udostępnione online w tym samym lub innym języku. Artykuły, które ukazały się lub mają się ukazać w innym periodyku, nie zostaną przyjęte do publikacji. Autor zostanie poproszony w procesie przesyłania manuskryptu o poświadczenie, że przesłany tekst nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 3. Wrocławski Przegląd Teologiczny przyjmuje artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.
 4. Autor może przesłać większą liczbę tekstów, ale winien być świadomy, że do jednego numeru czasopisma może zostać zakwalifikowany tylko jeden tekst tego samego autora.
 5. Maksymalna długość deponowanego manuskryptu wynosi:
  – dla artykułu naukowego: 55 000 znaków ze spacjami, włączając w to przypisy;
  – dla recenzji publikacji naukowej: 14 000 znaków ze spacjami;
  – dla sprawozdania z konferencji, sympozjów czy zjazdów naukowych: 22 000 znaków ze spacjami.
 6. Przeznaczony do publikacji artykuł powinien zostać starannie przez autora sprawdzony pod kątem językowym oraz edytorskim. Tekst należy przygotować w formacie Microsoft Word (DOC lub DOCX) przy użyciu czcionki Times New Roman:
  – o wielkości 12 pkt i odstępie 1,5 wiersza – dla tekstu głównego;
  – o wielkości 10 pkt i odstępie 1 wiersza – w przypadku przypisów.
 7. Deponowany artykuł winien charakteryzować się przejrzystą i typową dla tekstów naukowych strukturą, z wyraźnie zaznaczonym wstępem, rozwinięciem w kolejnych paragrafach i zakończeniem.
 8. Cytaty dłuższe niż 250 znaków ze spacjami powinny stanowić oddzielny akapit i zostać sporządzone mniejszą czcionką (10 pkt), z pominięciem znaku graficznego otwierającego i zamykającego cytat.
 9. Redakcja wymaga sporządzenia bibliografii końcowej, w porządku alfabetycznym i w systemie ciągłym (bez podziału na kategorie).
 10. Uprasza się o stosowanie przypisów dolnych zamiast przypisów w tekście lub końcowych. W odnośnikach należy używać cyfr arabskich.
 11. Przypisy i bibliografia w deponowanych manuskryptach winny zostać dostosowane do zasad przyjętych we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym. Autor może zapoznać się z numerami archiwalnymi czasopisma, w których znajdzie adekwatne przykłady, na których winien się wzorować.
 12. Należy ograniczyć do minimum formatowanie tekstu.
 13. Autorzy proszeni są o transliterowanie słów zapisywanych alfabetem różnym od łacińskiego (hebrajskich, greckich, aramejskich, koptyjskich i in.), wedle wzorów proponowanych w:
  – The SBL Handbook of Style (2nd ed.; Atlanta GA: SBL Press, 2014), §5.1–9 – w przypadku autorów zagranicznych;
  – tomach z serii: Nowy Komentarz Biblijny – w przypadku autorów polskich.
 14. Jeżeli deponowany manuskrypt zawiera materiał trudny w edycji (zawierający tabele czy grafikę) oraz inną niż Times New Roman czcionkę (np. hebrajską, grecką, syryjską, koptyjską itd.), autor jest proszony o przesłanie pliku pomocniczego w formacie PDF.
 15. Autor zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich wymaganych danych:
  – tytułu manuskryptu i jego tłumaczenia na język angielski;
  – abstraktu w języku polskim i angielskim (prosimy nie załączać streszczeń w innych językach);
  – słów kluczowych po polsku i angielsku;
  – bibliografii;
  – noty odautorskiej (o długości do 100 słów).
  W metadanych wprowadzanego artykułu, a także w samym deponowanym artykule winny się znaleźć wszystkie wyżej wymienione dane z wyjątkiem noty odautorskiej. Tę autor wprowadza w czasie rejestracji, a następnie, przy przesyłaniu kolejnych tekstów, winien edytować i wprowadzać zmiany, jeśli sytuacja tego wymaga.
 16. Pożądane jest, ze względu na obecne standardy publikowania, podanie indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID).
 17. Redakcji Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego zależy na odpowiednim tytule każdego artykułu, gdyż stanowi on niejako „wizytówkę” nie tylko tekstu, ale i czasopisma. Od właściwie dobranego tytułu zależeć może, czy potencjalny czytelnik zdecyduje się sięgnąć po artykuł. W związku z tym poleca się, by tytuł był dobrym podsumowaniem głównej idei przyświecającej autorowi. Oznacza to, że musi zawierać tyle słów, aby adekwatnie oddawać zawartość i cel pracy. Winien uwzględniać jak najwięcej informacji oraz zachęcać do przeczytania artykułu.
 18. Artykuł powinien zostać poprzedzony streszczeniem o długości nieprzekraczającej 200 słów. Abstrakt jest kluczowy dla potencjalnego czytelnika, który zwykle rozpoczyna swój kontakt z tekstem od tytułu i właśnie od streszczenia. W wielu bazach danych czy wyszukiwarkach będzie to jedyny dostępny dla użytkownika fragment pracy, a dla czytelnika zagranicznego – być może jedyna zrozumiała część.
  W związku z tym zaleca się, aby abstrakt został przygotowany bardzo solidnie. Należy wziąć pod uwagę, że winien on być zwięzłym „wyciągiem” z całego artykułu. Jest to jak gdyby „spis treści” – odzwierciedlenie głównych myśli tekstu. Powinien zawierać wszystkie słowa kluczowe oraz te użyte w tytule manuskryptu. Oczekuje się w tym fragmencie pracy prostych konstrukcji zdań, tak aby streszczenie było łatwo zrozumiałe dla potencjalnego czytelnika.
 19. Równie ważny jest wybór tzw. słów kluczowych. Redakcja czasopisma oczekuje od autora doboru najbardziej adekwatnych do treści pracy wyrażeń. Mają one zawierać wszystkie istotne terminy z tytułu i abstraktu pracy. Należy uwzględnić, że słowo kluczowe w rzeczywistości może składać się z kilku wyrazów (np. „papież Franciszek”, „teologia kontekstualna” itd.). Przyjęta we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym liczba słów kluczowych wynosi od 5 do 10, jednak preferuje się tę drugą, gdyż zwiększa ona szanse na trafienie na tekst w wyszukiwarkach internetowych czy bazach danych.
 20. Autor winien dołożyć wszelkich starań, by zapobiec rozpoznaniu jego tożsamości przez recenzenta. W tym celu powinien podjąć odpowiednie kroki w odniesieniu zarówno do tekstu, jak i właściwości pliku. Wytyczne te zostały opisane w okienku „Zapewnienie ślepej recenzji”, które pojawia się w czasie deponowania manuskryptu (krok 2. w procesie przesyłania tekstu).
 21. Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego wymaga od autorów ujawnienia wkładu wszystkich, którzy przyczynili się do powstania deponowanej pracy. Autor publikacji winien mieć świadomość obowiązku ujawnienia, kto jest autorem pomysłu publikacji, zastosowanych przesłanek, metody, planu itd. Główna odpowiedzialność za wyjawienie pełnej informacji spoczywa na autorze.
  Redakcja wdraża tzw. zaporę ghostwriting (autorstwo ukryte), guest authorship (autorstwo pozorne) i gift authorship (autorstwo grzecznościowe):
  – autorstwo ukryte. Autor-widmo (ang. ghost author) to ktoś, kto został pominięty na liście autorów, pomimo że kwalifikował się do autorstwa (np. analizował dane statystyczne). Z ghostwriting mamy do czynienia w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a jego udział nie został ujawniony; innymi słowy, nie został ani zaznaczony jako współautor tekstu, ani wymieniony w podziękowaniach dołączonych do tekstu;
  – autorstwo pozorne. Autor gościnny (ang. guest author) to ktoś, kto został wymieniony na liście autorów, choć nie spełnia kryteriów autorstwa. Guest authorship oznacza, że komuś, kto miał znikomy udział w powstaniu publikacji lub nie miał takiego udziału w ogóle (np. nie angażował się ani w badanie, ani w pisanie), przypisuje się autorstwo czy współautorstwo;
  – autorstwo grzecznościowe. Autor grzecznościowy (ang. gift author) to ktoś dopisany do publikacji w zamian za dopisanie rzeczywistego autora do publikacji autora grzecznościowego (tzw. wzajemne wzmacnianie).
  Aby zapobiec wszystkim wyżej wymienionym przypadkom autorstwa ukrytego (ghostwriting) i pozornego (guest authorship), redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego prosi Autorów o zapoznanie się z treścią oświadczenia:
  – w przypadku pojedynczego autora: „Jestem jedynym autorem przesłanego do publikacji dzieła. Jestem świadom prawnych i naukowych konsekwencji wynikających z nieujawnienia nazwisk współtwórców dzieła”;
  – w przypadku pracy zbiorowej: „Jesteśmy autorami przesłanego do publikacji dzieła. Jesteśmy świadomi prawnych i naukowych konsekwencji wynikających z nieujawienia nazwisk współtwórców dzieła, a także z przypisania autorstwa komuś, kto nie miał udziału w powstaniu dzieła”.
  Redakcja informuje, że zdemaskowane przypadki nieuczciwości będą wiązały się z konsekwencjami, włącznie z podjęciem stosownych kroków prawnych, powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń itp.
 22. Autor zobowiązany jest również do ujawnienia źródeł finansowania publikacji pochodzących od instytucji i towarzystw naukowych, środków ministerialnych etc. Wymóg ten wychodzi naprzeciw zasadzie jawności finansowania.
 23. Autor artykułu otrzyma drogą elektroniczną opinie i uwagi recenzentów, które powinien uważnie przeczytać, a następnie się do nich odnieść. Rozumie się przez to albo wprowadzenie poprawek zasugerowanych przez recenzentów, albo złożenie wyjaśnienia co do zasadności odstąpienia od nich. Poprawiony manuskrypt należy odesłać redakcji w oparciu o internetowy system.
 24. Autor artykułu ponosi odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel, zdjęć, cytowanie z innych źródeł).