O czasopiśmie

Wrocławski Przegląd Teologiczny (Wrocław Theological Review) jest czasopismem wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław). Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii, nauk społecznych.

W czasopiśmie prezentowane są jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Oprócz artykułów drukowane są również recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania, przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty z dziedzin pomocniczych służących pogłębieniu refleksji teologicznej.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest czasopismem znanym i cenionym w środowisku polskich teologów, o czym świadczy wysoka liczba cytowań. Publikowane na zasadach „open access” artykuły pozwalają zapoznać również zagraniczną publiczność z zakresem badań uprawianych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiej szkoły teologicznej). Redakcja zaprasza do współpracy także naukowców afiliowanych do zagranicznych jednostek naukowych.

Wrocławskie czasopismo pretenduje do tego, by stać się miejscem dialogu  środowisk teologicznych z szeroko pojętego Zachodu i Wschodu, swego rodzaju mostem łączącym dwa naukowe światy.

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  • biblistyki,
  • teologii systematycznej,
  • teologii duchowości,
  • teologii pastoralnej,
  • historii Kościoła,
  • filozofii,
  • nauk społecznych.

W czasopiśmie prezentowane są jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Oprócz artykułów drukowane są również recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania, przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty z dziedzin pomocniczych służących pogłębieniu refleksji teologicznej.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest czasopismem znanym i cenionym w środowisku polskich teologów, o czym świadczy wysoka liczba cytowań. Publikowane na zasadach „open access” artykuły pozwalają zapoznać również zagraniczną publiczność z zakresem badań uprawianych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiej szkoły teologicznej). Redakcja zaprasza do współpracy także naukowców afiliowanych do zagranicznych jednostek naukowych. Wrocławskie czasopismo pretenduje do tego, by stać się miejscem dialogu  środowisk teologicznych z szeroko pojętego Zachodu i Wschodu, swego rodzaju mostem łączącym dwa naukowe światy.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest swego rodzaju kontynuacją naukowej myśli i prac wydawniczych prowadzonych przed II wojną światową w Przeglądzie Teologicznym we Lwowie. We Wrocławiu rozpoczął swoją działalność w 1993 r., w 25 roku działalności naukowej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Powstanie tego czasopisma było nie tylko czytelnym wyrazem żywotności Uczelni, ale także znakiem nadziei na dalszy rozwój. We wstępie do pierwszego zeszytu Przeglądu Henryk kard. Gulbinowicz, ówczesny Metropolita Wrocławski pisał: „Słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: «Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest» (1P 3,15) niech staną się natchnieniem dla szczerych wysiłków wszystkich autorów i niech wyznaczą drogę służby poprzez uprzystępnianie myśli teologiczno-filozoficznej Ludowi Bożemu Dolnego Śląska”.

Indeksowanie w bazach danych:

Punktacja MNiSW: Wrocławski Przegląd Teologiczny znalazł się w wykazie czasopism naukowych (Komunikat MNiSW z 31 VII 2019 r.) z liczbą punktów 20.

Częstotliwość publikowania: półrocznik – pierwszy numer w roku ukazuje się drukiem w lipcu, drugi w styczniu kolejnego roku.

Wersja pierwotna: wersja drukowana.

ISSN: 1231-1731 (wersja drukowana), 2544-6460 (wersja on-line).

Polityka Open Access:

Wrocławski Przegląd Teologiczny funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Użytkownicy otrzymują wolny i bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów na stronie internetowej Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Dla autora oznacza to, że zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na udostępnienie publikacji w takim systemie.