Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Wydawca czasopisma

Wrocławski Przegląd Teologiczny (skrót: WPT, ang. Wrocław Theological Review) jest wydawany przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (ang. Pontifical Faculty of Theology in Wrocław) (zob. stronę wydawcy).

Zakres tematyczny

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  • biblistyki,
  • teologii systematycznej,
  • teologii duchowości,
  • teologii pastoralnej,
  • historii Kościoła,
  • filozofii,
  • nauk społecznych jako nauk pomocniczych teologii.

Oprócz artykułów publikowane są również recenzje prac naukowych oraz sprawozdania z konferencji naukowych. Przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty o charakterze interdyscyplinarnym.

Specyfika periodyku

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest periodykiem teologicznym wydawanym przez wrocławskie środowisko naukowe skupione w Papieskim Wydziale Teologicznym. Redakcja zaprasza do współpracy naukowców afiliowanych do polskich oraz zagranicznych jednostek naukowych. Wrocławskie czasopismo publikujące wszystkie artykuły na zasadach „open access” pretenduje do tego, by stać się miejscem dialogu  środowisk teologicznych z szeroko pojętego Zachodu i Wschodu, swego rodzaju mostem łączącym dwa naukowe światy.

Specyfika czasopisma została określona już w pierwszym numerze Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Opiera się ona na biblijnej zachęcie: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P 3,15). W historii teologii cytowany wyżej fragment był klasycznym toposem uzasadniającym rolę teologii:

Jeśli ktoś pyta o logos nadziei, to ludzie wierzący powinni mu dać apo-logię. Muszą tak bardzo przyswoić sobie logos, aby mógł stać się apo-logią; słowo staje się dzięki chrześcijanom odpowiedzią na ludzkie pytania. […] Wiara chce i może wskazać swoje racje. Wiara chce być zrozumiała dla innych. Wnosi roszczenie do bycia logosem i dlatego może zawsze stać się apo-logią. W głębszym sensie ta apologetyczna wykładania teologii jest misyjna, a koncepcja misyjna odsłania wewnętrzną naturę wiary. Wiara może być misyjna tylko dlatego, że rzeczywiście przekracza wszelkie tradycje i jest apelem do rozumu, dążeniem do prawdy (Joseph Ratzinger).

Powyższy passus przyświeca zarówno pracy Redakcji, jak i badaniom autorów publikujących we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym.

Punktacja

WPT znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – czasopismo uzyskało 70 punktów.

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

WPT jest indeksowany w następujących bazach i wyszukiwarkach:

Języki publikacji

WPT publikuje teksty w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim (zob. wytyczne dla autorów).

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w WPT (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach WPT jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy dr hab. Sławomir Zatwardnicki – Redaktor Naczelny. Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa.

Periodyzacja

WPT jest półrocznikiem. Pierwszy numer w roku ukazuje się drukiem w czerwcu, drugi w grudniu każdego roku (zob. archiwum numerów).

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma Wrocławski Przegląd Teologiczny jest wersja elektroniczna. Drukowaną wersję periodyku można zamawiać w Księgarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu (zob. stronę księgarni).

Identyfikatory

p-ISSN: 1231-1731 (wersja drukowana), e-ISSN: 2544-6460 (wersja online).

Teksty zamieszczane w WPT są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI.

Polityka open access i wolne licencje

„Wrocławski Przegląd Teologiczny” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

Historia czasopisma

„Wrocławski Przegląd Teologiczny” rozpoczął swoją działalność w 1993 r., w 25. roku działalności naukowej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Czasopismo stanowi kontynuację naukowej myśli i prac wydawniczych prowadzonych przed II wojną światową w „Przeglądzie Teologicznym” we Lwowie. Powstanie WPT było nie tylko czytelnym wyrazem żywotności uczelni, ale także znakiem nadziei na dalszy rozwój. We wstępie do pierwszego zeszytu Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Henryk kard. Gulbinowicz, ówczesny Metropolita Wrocławski, pisał: „Słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: «Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest» (1P 3,15) niech staną się natchnieniem dla szczerych wysiłków wszystkich autorów i niech wyznaczą drogę służby poprzez uprzystępnianie myśli teologiczno-filozoficznej Ludowi Bożemu […]”.